Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας μιας μεγάλης ομάδας έμπειρων καθηγητών και ερευνητών του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Όραμα μας είναι η προσφορά σύγχρονων διεπιστημονικών γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου, που αφορούν στην Οικονομική και Διοικητική Επιστήμη, στις Επιστήμες Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, συνδυασμένες με σημαντικά θέματα Φυτικής Παραγωγής.

   Κύριος στόχος του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι η κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας (εγχώρια και διεθνή), όσον αφορά επιστήμονες/στελέχη γεωργικών επιχειρήσεων, εταιριών παροχής συμβουλών και οργανισμών παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών στην γεωργία, με ουσιαστικές γνώσεις οικονομίας, διοίκησης και της διαδικασίας παραγωγής στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη νέων επιστημόνων που θα ασχοληθούν ενεργά με τα προαναφερόμενα ερευνητικά αντικείμενα. Το πρόγραμμα σπουδών έχει καταρτισθεί έτσι ώστε να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε διεθνές επίπεδο που αφορούν στο Farm Business Management. Είναι άλλωστε το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην χώρα μας που καλύπτει τα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   1. Αίτηση
   2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας. 
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ελληνικό κράτος. Ο γενικός βαθμός πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου που υπολείπονται και τυχόν πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται). 
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί, μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης. \
   5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
   6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
   7. Δύο συστατικές επιστολές. 
   8. Αντίγραφο διπλώματος ή πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται είναι τουλάχιστον «καλή γνώση (Β2)». Σε περίπτωση μη προσκόμισης αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση. 
   9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη για την υποψηφιότητά τους. 

   Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά ([email protected]) και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση: 

   Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Δ.Π.Μ.Σ. Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Ιερά Οδός 75, 11 855 Αθήνα Κεντρικό Κτίριο, Υπόψη Ε. Λαζάκη 

   Η διαδικασία εισαγωγής των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

   • Υποβολή αιτήσεων έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 
   • Διενέργεια συνεντεύξεων τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 (με φυσική παρουσία ή μέσω Skype) 

   Η συνολική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης και της συγγραφής διπλωματικής εργασίας. Προσφέρεται η δυνατότητα part time παρακολούθησης του προγράμματος. 

   Τα δίδακτρα για το σύνολο του κύκλου σπουδών ανέρχονται σε 3.800€. 

   Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.farmbm.aua.gr. Μπορούν επίσης, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

  • Στους φοιτητές προσφέρεται ένας μεγάλος και ουσιαστικός αριθμός θεματικών ενοτήτων, με ευρύ επιστημονικό περιεχόμενο που αφορά τόσο στην οικονομική και διοικητική επιστήμη όσο και στις γεωτεχνικές επιστήμες.

   Το πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. είναι διαμορφωμένο έτσι, ώστε οι φοιτητές, αφού αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου, να έχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης κατά το β’ και γ’ εξάμηνο, ενός ατομικού προγράμματος σπουδών που να καλύπτει τις ανάγκες τους. Γι’ αυτό το λόγο, οι περισσότερες προσφερόμενες θεματικές ενότητες είναι επιλογής.

   Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με τις προσφερόμενες θεματικές ενότητες, διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

   1. Κατά το A’ εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν και τις τρεις (3) προσφερόμενες θεματικές ενότητες, για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις που οφείλουν να λάβουν από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
   2. Κατά το B’ εξάμηνο, οι φοιτητές παρακολουθούν μία υποχρεωτική θεματική ενότητα και μετά είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν ποιές τρεις (3) από τις έξι (6) προσφερόμενες θεματικές ενότητες θα επιλέξουν.
   3. Ομοίως, κατά το Γ’ εξάμηνο, οι φοιτητές θα αποφασίσουν ποιές τρείς (3) από τις εφτά (7) προσφερόμενες θεματικές ενότητες θα επιλέξουν, ενώ παράλληλα θα εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

   Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης προσφέρει τις ίδιες θεματικές ενότητες, αλλά με την υποχρέωση της παρακολούθησης τουλάχιστον δύο ανά εξάμηνο.

   Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email