Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 • technologiko panepistimio kyprou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μάστερ στην Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων έχει ως κύριο σκοπό να καταρτίσει σύγχρονους επιχειρηματίες, ικανούς να οργανώνουν, να διοικούν και να αναλαμβάνουν το ρίσκο νεότευκτων επιχειρήσεων. Στόχος του Προγράμματος είναι η προετοιμασία διευθυντικών στελεχών ώστε να μπορούν να συνδυάζουν τις γνώσεις στη διοίκηση, επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης των επιχειρήσεων τους.

   Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις θεμελιώδεις γνώσεις που απαιτούνται για την: (α) Επινόηση καινοτόμων ιδεών, (β) Ενσάρκωση και υλοποίηση των ιδεών μέσα από την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης. (γ) Ανάπτυξη της επιχείρησης μέσω εντοπισμού αγορών και πρόσβασης στους αναγκαίους πόρους, (δ) Εξεύρεση και διαχείριση χρηματοοικονομικών πόρων.

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι (α) επιδιώκουν να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες ώστε να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, (β) σε ιδιοκτήτες ή διευθυντές μικρομεσαίων εταιρειών που θέλουν να αναπτύξουν την εταιρεία τους, και (γ) σε υφιστάμενους/μελλοντικούς διευθυντές επιχειρήσεων που επιθυμούν να σχεδιάσουν/υλοποιήσουν επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές.

   Για την απόκτηση του μάστερ απαιτείται συνολικά η επιτυχής ολοκλήρωση 90 ECTS συμπεριλαμβανομένης είτε της εκπόνησης Διατριβής Μάστερ ή Διοικητική Εκπαίδευση (με εργασία Εφαρμοσμένης Έρευνας) η οποία λαμβάνει 30 ECTS. Στο πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος υπάρχουν υποχρεωτικά (Business Core Courses) και εξειδικευμένα μαθήματα (Specialization Courses). Οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά εννέα μαθήματα, πέντε υποχρεωτικά και τέσσερα εξειδικευμένα.

   Η εκπόνηση της Διατριβής Μάστερ ξεκινά στην αρχή του τρίτου εξαμήνου και ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του, νοουμένου ότι έχουν ολοκληρωθεί όλα τα προαπαιτούμενα μαθήματα.

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στην Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση.

   Στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και στην περίπτωση της μερικής φοίτησης μπορεί να ολοκληρωθεί σε τέσσερα μέχρι οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την επιτυχή κατάθεση της Διατριβής Μάστερ ή Διοικητική Εκπαίδευση (με εργασία Εφαρμοσμένης Έρευνας).


   Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

   Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

   Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

   Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

   Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

   • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   • Βιογραφικό σημείωμα
   • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
   • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
   • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
   • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.
   • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

   Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.

  • Μαθήματα

   1ο Εξάμηνο
    ECTS  
   MGT 520Στρατηγική Διοίκηση6
   MGT 540 Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις6
   MGT 550 Ανθρώπινο Δυναμικό και Οργανωσιακή Συμπεριφορά6
   MGT 5ΧΧ  Εξειδικευμένο Μάθημα6
   MGT 5ΧΧ Εξειδικευμένο Μάθημα6
    Σύνολο  30
   2o Εξάμηνο
    ECTS 
   MGT 560Στρατηγικό Μάρκετινγκ6
   MGT 590 Ερευνητικές Μεθόδοι6
   MGT 5ΧΧ Εξειδικευμένο Μάθημα6
   MGT 5ΧΧ Εξειδικευμένο Μάθημα6
   MGT 5ΧΧ Εξειδικευμένο Μάθημα6
    Σύνολο  30
   3ο Εξάμηνο
    ECTS  
   MGT 580

    

   MGT 591

   Διατριβή Μάστερ

   ή

   Διοικητική Εκπαίδευση

   30
    

   Εξειδικευμένα Μαθήματα

   ECTS
   MGT 510Αρχές Επιχειρηματικότητας6
   MGT 511Δημιουργία και Διαχείριση Επιχειρηματικών Μοντέλων6
   MGT 512Διοίκηση και Ανάπτυξη Νεοσύστατων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων6
   MGT 513Διαχείριση της Καινοτομίας6
   MGT 514Ηγεσία στις Νεοσύστατες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις6
   MGT 515Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική6
   MGT 516Διεθνής Επιχειρηματικότητα6

    

   Απαλλαγή ή εξαίρεση από μάθημα δεν μπορεί να δοθεί σε καμία περίπτωση.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   12 thoughts on “Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email