Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους (MSc in Business Economics with analytics)

 • oikonomiko panepistimio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η προτεραιότητα του ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους είναι να προσφέρει στους φοιτητές του την απαραίτητη εκπαίδευση σε σύγχρονες μεθόδους της οικονομικής επιστήμης που βασίζονται σε οικονομετρικές και αναλυτικές μεθόδους δεδομένων σε θέματα οικονομικής των επιχειρήσεων με αναλυτικές μεθόδους. Η εκπαίδευση αυτή καλύπτει τις επαγγελματικές και ερευνητικές ανάγκες και τον προσανατολισμό των αποφοίτων του προγράμματος είτε σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς (ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ) στην ημεδαπή, ή το εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στην Ελληνική Οικονομία και την αγορά εργασίας έχουν αυξηθεί οι ανάγκες για την χρήση, από την πλευρά των οικονομολόγων, οικονομετρικών μεθόδων που στηρίζονται σε εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και υπολογιστικών μεθόδων, τόσο στον τομέα της ανάλυσης όσο και σε θέματα οικονομικής πολιτικής. Το προτεινόμενο ΠΜΣ σκοπεύει να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας στην Ελληνική Οικονομία, πρωτίστως, την παραπάνω εκπαίδευση, στηριζόμενο στο υψηλό επίπεδο του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Συγκεκριμένα, στόχοι του Προγράμματος είναι:

   • Η προετοιμασία των φοιτητών για την αντιμετώπιση προβλημάτων της οικονομίας, των αγορών και των επιχειρήσεων, καθώς και των οργανισμών με την δημιουργία στέρεων θεμελίων στην θεωρία και πρακτική της οικονομικής ανάλυσης με τη χρήση αναλυτικών και υπολογιστικών μεθόδων, καθώς και την επικοινωνία και συνεργασία.
   • Η εφαρμογή της παρεχόμενης επιστημονικής γνώσης με ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση κατάλληλων σύγχρονων μεθόδων και αναλυτικών εργαλείων στη διδασκαλία
   • Η καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας και νεωτερισμού και με διοργάνωση διαλέξεων από διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων
   • Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην έρευνα πάνω στην οικονομική επιστήμη σε διεθνές επίπεδο, με την διοργάνωση διαλέξεων και παρουσιάσεων από διακεκριμένους επιστήμονες
   • Η παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα και τον κόσμο με σεμινάρια και διαλέξεις από στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου
   • Η συνεισφορά στον εκσυγχρονισμό, την τεχνογνωσία και ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων των φοιτητών του στις νέες μεθόδους και πρακτικές της οικονομικής ανάλυσης

   Οι απόφοιτοι του Προγράμματος στην Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους μπορούν να διοχετευτούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (πχ., τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμβουλευτικές εταιρίες) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και να στελεχώνουν δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς όπως Εφορίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Επιτροπή Ανταγωνισμού, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, Γραφείο Προϋπολογισμού Κράτους στη Βουλή, κ.α.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από ΔΟΑΤΑΠ) Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου(Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ κ.λπ.), καθώς και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών,  Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ).

   Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 εξάμηνα και τα τέλη φοίτησης ανέρχονται  σε 5.400€. 

   ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 22 ΙΟΥΝΙΟΥ ‐ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής  αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

   1. Φόρμα αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και κατατίθεται εκτυπωμένη στη γραμματεία εντός 5 ημερών μαζί με  τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Οδηγίες συμπλήρωσης:
    I. Συνδέεστε στο https://e‐graduate.applications.aueb.gr/
    II. Εγγράφεστε στο σύστημα δημιουργώντας λογαριασμό νέου χρήστη
    III. Εντοπίζετε στον κατάλογο των προσφερόμενων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών Προγραμμάτων το  «Π.Μ.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (Πλήρους Φοίτησης)»
    IV. Συμπληρώνετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης (και φωτογραφία)
    V. Πατάτε «Υποβολή» προκειμένου να οριστικοποιηθεί η αίτηση.
   2. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές  του  απαιτείται  πιστοποιητικό  σπουδών  με  αναλυτική  βαθμολογία  συνοδευόμενο  από  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του, η εγγραφή του θα ισχύει υπό την  προϋπόθεση λήψης του πτυχίου του μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020.
   3. Βεβαίωση Ισοτιμίας και αντιστοιχίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού)
   4. Πιστοποιητικό  τουλάχιστον  πολύ  καλής  γνώσης  της  Αγγλικής  γλώσσας  (επίπεδο  Γ1/C1  ή  Γ2/C2)  (Ενδεικτικά  Πιστοποιητικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE), TOEFL (IBT), IELTS, TOEIC,  Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση  που ο υποψήφιος δεν κατέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, θα πρέπει να καταθέσει  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν1599/86  στην  οποία  θα  δηλώνει  ότι,  σε  περίπτωση  εισαγωγής  του,  θα  καταθέσει  το  απαιτούμενο πιστοποιητικό μέχρι και την περίοδο εγγραφών. Σημείωση: όλα τα πιστοποιητικά αγγλικής πρέπει να  υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο (εξαίρεση αποτελεί το Κρατικό  Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας το οποίο μπορεί να κατατεθεί σε απλή φωτοτυπία).
   5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ.

   Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Αξιολόγηση αιτήσεων με σειρά προτεραιότητας.

   Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής

   Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή υποβάλλονται αυτοπροσώπως στη διεύθυνση της Γραμματείας  του ΠΜΣ «Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους»
   Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909
   Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00‐17:00
   Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8203649, 644
   Email: [email protected]

  • Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

   Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 2 τίτλων ορίζονται ως ακολούθως:

   α. Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

   β. Περιλαμβάνει επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) στο α’ εξάμηνο με επτάμιση (7,5) πιστωτικές μονάδες έκαστο και τα δύο (2) στο β΄ εξάμηνο με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο, τρία (3) μαθήματα επιλογής στο β΄ εξάμηνο με έξι (6) πιστωτικές μονάδες έκαστο και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας στο γ΄ εξάμηνο με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

   Πριν την έναρξη του προγράμματος προσφέρονται: δύο (2) προπαρασκευαστικά μαθήματα χωρίς πιστωτικές μονάδες. Ο ρόλος των προπαρασκευαστικών είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές για να ακολουθήσουν το ΜΠΣ χωρίς πιθανές ελλείψεις στα γνωστικά του αντικείμενα από το προπτυχιακό τους επίπεδο, που είναι προαπαιτούμενες από το πρόγραμμα, να τους δώσει την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις γνωστικές τους ανάγκες και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα όποια κενά πιθανώς έχουν στην απαιτούμενη ύλη του προγράμματος.

    Το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο

   • Βιομηχανική Οργάνωση και Στρατηγική 7,5 ΠΜ
   • Ανάλυση Αγορών και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 7,5 ΠΜ
   • Ποσοτικές & Οικονομετρικές Μέθοδοι 7,5 ΠΜ
   • Αναλυτικές & Υπολογιστικές μέθοδοι δεδομένων για Οικονομολόγους 7,5 ΠΜ

   Σύνολο Α’ Εξαμήνου 30 ΠΜ

   Β’ Εξάμηνο

   • Εφαρμογές Οικονομετρίας & Οικονομικές προβλέψεις 6 ΠΜ
   • Εφαρμογές Αναλυτικών Μεθόδων στην Επιχειρηματική Οικονομική & στρατηγική 6 ΠΜ
   • Μάθημα Επιλογής 1 * 6  ΠΜ
   • Μάθημα Επιλογής 2 * 6 ΠΜ
   • Μάθημα Επιλογής 3 * 6 ΠΜ

   Σύνολο Β’ Εξαμήνου 30 ΠΜ

   Γ’ Εξάμηνο

   Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30 ΠΜ

   Σύνολο Γ’ Εξαμήνου 30 ΠΜ

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 ΠΜ

   * Ενδεικτική λίστα προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής

   1. Παίγνια και Στρατηγικές Αποφάσεις
   2. Ρύθμιση Αγορών και Πολιτική Ανταγωνισμού
   3. Εταιρική Διακυβέρνηση
   4. Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνου
   5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
   6. Συμπεριφορική Οικονομική
   7. Οικονομικά της καινοτομίας
   8. Οικονομικά του Περιβάλλοντος
   9. Εμπειρική Βιομηχανική Οργάνωση
   10. 10-Ποσοτική Χρηματοοικονομική

   Τα προσφερόμενα μαθήματα κατ’ έτος αποφασίζονται από την Γ.Σ. του Τμήματος κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. του Προγράμματος.

   Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), απαιτείται:

   α) Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα καθώς και η επιτυχής εξέταση στην διπλωματική εργασία όπου αυτή απαιτείται.

   β) Να έχει κατατεθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό αγγλικής όπως ορίζεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα

   γ) Να έχουν εκπληρωθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις προς το Πρόγραμμα

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους (MSc in Business Economics with analytics)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email