Επεμβατική Ακτινολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επεμβατική Ακτινολογία»

   Το παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα στην Επεμβατική Ακτινολογία.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι: η επιστημονική και τεχνολογική εξειδίκευση πτυχιούχων ιατρών στις αρχές και εφαρμογές της Επεμβατικής Ακτινολογίας.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ – Master) στην «Επεμβατική Ακτινολογία».

   Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2020 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

   Ο αριθμός των εισακτέων είναι 20 ανά έτος.

   Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 2.400 € για το σύνολο της διάρκειας του προγράμματος το οποίο θα καταβληθεί σε 4 ισόποσες δόσεις ανά εξάμηνο.

   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΜΦ).

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   • Για την επιλογή θα ληφθούν υπ’ όψιν:
   • – Ο βαθμός πτυχίου και η ειδικότερη επίδοση των υποψηφίων ΜΦ στους τομείς όπου αυτοί επιθυμούν να εξειδικευθούν.
   • – Η συνάφεια της εκπαίδευσης τους και επιστημονικής τους σταδιοδρομίας με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
   • – Η προγενέστερη ενασχόληση των υποψηφίων με ερευνητική εργασία ή με άλλη εργασία, σχετική με τον τομέα, όπου επιθυμούν να εξειδικευτούν.
   • – Η αποδεδειγμένη επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας από όλους τους υποψηφίους και επιπλέον της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
   • – Η προσκόμιση συστατικών επιστολών και άλλων στοιχείων (ερευνητικών εργασιών, δημοσιεύσεων, άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λ.π.)
   • – Η συνέντευξη από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 25 Μαΐου έως 31 Ιουλίου του 2020 Παρασκευή 21/9/2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], υπ’ όψιν κα Η. Ρουσοδήμου και με ταχυαποστολή από Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 13:00, στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», στο κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α. (γραφείο 5 1ος όροφος) Ρίμινι 1, Χαϊδάρι.

   Πληροφορίες τηλ. 210-7462916 – 210-5831854 (υπεύθυνη: Η. Ρουσοδήμου).

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

   • –  Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ή μπορείτε να την τυπώσετε από τις ιστοσελίδες: www.rad.uoa.gr, www.pmsir.gr, http://school.med.uoa.gr/
   • Αντίγραφο πτυχίου
   • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για εκείνους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού (σε περίπτωση που δεν υπάρχει, για την αποδοχή και εγγραφή στο μεταπτυχιακό αρκεί η αίτηση αναγνώρισης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Να επισημανθεί ότι σύμφωνα με την νομοθεσία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αναγνώριση της ισοτιμίας για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
   • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
   • Τεκμηρίωση της επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
   • Δύο (2) συστατικές επιστολές σε κλειστούς φακέλους.
   • Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος.
   • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
   • Μία (1) φωτογραφία.
   • Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

   ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

   Η διδασκαλία των μαθημάτων του Α’ και Β’ εξαμήνου πραγματοποιείται στο «Αττικό Κτίριο» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (ΑΚΙΣΑ) του ΕΚΠΑ στο Χαϊδάρι.

   Για τη διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών και λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες η γενική συνέλευση δίδει τη δυνατότητα επί του ποσοστού που προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία (όχι >35%) της εξ αποστάσεως διδασκαλίας χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεσυνεργασίας) αλλά και την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-class) υποστηρικτικά.

   H προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Β΄ Εργαστηρίου Ακτινολογίας (www.rad.uoa.gr), στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.pmsir.gr) και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://school.med.uoa.gr/) .

   Η προφορική συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 08 και την Τετάρτη 09 Σεπτέμβρη 2020 στις 13:00, στο Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» (Ρίμινι 1, Χαϊδάρι).

    

   Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ «Επεμβατική Ακτινολογία» έως και την Παρασκευή 21/9/2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους (σύμφωνα με την προκήρυξη) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], υπ’ όψιν κας Η. Ρουσοδήμου (Πληροφορίες: τηλ 210- 7462916 & 210-5831854) .

   H προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Β’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας (www.rad.uoa.gr), στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.pmsir.gr) και στην ιστοσελίδα της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής https://school.med.uoa.gr).

   Να σημειωθεί ότι για πρώτη φόρα τα μαθήματα του εαρινού εξάμηνου διεξήχθησαν αποκλειστικά με την διαδικασία της τηλεσυνεργασίας λόγω πανδημίας. Έτσι και φέτος το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί βάσει των συνθηκών.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα και όλο το πρόγραμμα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί στην απονομή του τίτλου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ιατρικής έχει διαμορφωθεί ως εξής:

   Α’ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

   Α’ Εξάμηνο
   1) Μαθήματα από έδρας:
   1.α) Εισαγωγή – Γενικά Θέματα Απεικόνισης και Θεραπείας με Ακτινοβολίες (Πιστωτικές Μονάδες: 10)
   1.β) Επεμβατική Ακτινολογία Ι (Πιστωτικές Μονάδες: 10)
   2) Κλινική Εκπαίδευση Ι (Πιστωτικές Μονάδες:10)

   Β’ Εξάμηνο
   1) Μαθήματα από έδρας:
   1.α) Επεμβατική Ακτινολογία ΙΙ (Πιστωτικές Μονάδες:10)
   1.β) Επεμβατική Ακτινολογία – Προεπεμβατικές και Μετεπεμβατικές Απεικονιστικές Μέθοδοι ΙΙΙ (Πιστωτικές Μονάδες: 10)
   2) Κλινική Εκπαίδευση ΙΙ (Πιστωτικές Μονάδες: 10)

   Β’ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

   Γ’ Εξάμηνο
   1) Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ή άλλη ισοδύναμη επιστημονική δραστηριότητα όπως αυτή καθορισθεί μετά από εισήγηση του επιβλέποντος διδάσκοντος και εγκριθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή και τη ΓΣΕΣ (Πιστωτικές Μονάδες:20)
   2) Κλινική Εκπαίδευση ΙΙΙ (Πιστωτικές Μονάδες:10)

   Δ’ Εξάμηνο
   1) Συνέχιση Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ή άλλης ισοδύναμης επιστημονικής δραστηριότητας (Πιστωτικές Μονάδες:20)
   2) Κλινική Εκπαίδευση ΙV (Πιστωτικές Μονάδες: 10)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Επεμβατική Ακτινολογία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email