Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: Ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις» ξεκίνησε την λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, υπό την αιγίδα του πρώην Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, στο πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
   Μετά από την επιτυχημένη λειτουργία δύο Κύκλων Σπουδών, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος οργανώνει, φέτος, τον Γ΄ Κύκλο Σπουδών του Π.Μ.Σ. Το Π.Μ.Σ. «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: Ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις» οργανώνεται και λειτουργεί βάσει της υπ’ αριθμ. 4 – 03/07/2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με ΑΔΑ 9Ω3Β46ΨΖ3Π-Φ4Η), σε αναμονή του ΦΕΚ επανίδρυσής του.

   Κατεύθυνση Α1: Ενισχύσεις και Επανάχρηση Κτιρίων
   Κατεύθυνση Α2: Πληροφοριών Γης και Αστικών Αναπλάσεων

   Πληροφορίες για τους υποψήφιους

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

   Ανάλογα με την κατεύθυνση γίνονται δεκτοί:

   Κατεύθυνση Α1: Ενισχύσεις και Επανάχρηση Κτιρίων

   • Πτυχιούχοι Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων
   • Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
   • Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι.

   Κατεύθυνση Α2: Πληροφοριών Γης και Αστικών Αναπλάσεων

   • Πτυχιούχοι Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων
   • Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίων
   • Τοπογραφίας Πανεπιστημίων
   • Χωροταξίας Πανεπιστημίων
   • Πολεοδομίας Πανεπιστημίων
   • Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι.
   • Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι.
   • Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
   • Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
   • Πολιτικών Δομικών Έργων
   • Πολιτικών Έργων Υποδομής Τ.Ε.Ι.

   Δίδακτρα

   Το ΠΜΣ λειτουργεί χωρίς υποχρέωση καταβολής διδάκτρων από τους φοιτητές.


   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με τίτλο:

   «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα:
   Ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις»

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 / με την επιφύλαξη δημοσίευσης του ΦΕΚ επανίδρυσης του Π.Μ.Σ.1 Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) – Πανεπιστημιούπολη Σερρών – οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4485/4.8.2017 και 4334 12.12.2017 και, σε αναμονή του ΦΕΚ επανίδρυσής του σύμφωνα με το ΦΕΚ 1676/15-05-2018.

   Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και τα μαθήματα (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή) οργανώνονται με στόχο την συστηματική προσέγγιση δύο επί μέρους ειδικεύσεων/ κατευθύνσεων, οι οποίες είναι οι εξής:

   • Ενισχύσεις – Επανάχρηση Κτιρίων, και
   • Πληροφοριών Γης και Αστικών Αναπλάσεων.

   Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, ενώ κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται διπλωματική εργασία. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το δίπλωμα/ πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται από επιτροπή επιλογής, διαδοχικά σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει κατάλογο, στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι ανάλογα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων, που συγκέντρωσαν. Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής:

   1. συνολική επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές,
   2. επίδοση σε μαθήματα προπτυχιακών σπουδών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,
   3. Διπλωματική εργασία σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,
   4. διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,
   5. επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων,
   6. κατοχή πτυχίων Αγγλικής Γλώσσας
   7. συστατικές επιστολές (συνολικά).

   Η δεύτερη φάση αφορά την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που έχουν προκριθεί από την πρώτη φάση, από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής. Τα κύρια κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, η ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, η ευρύτητα των γνώσεων του, η ωριμότητα, η προδιάθεση για σκληρή εργασία και η ομαδικότητα.

   Από τη σταθμισμένη βαθμολογία στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται από την Επιτροπή Επιλογής ο πίνακας επιτυχόντων, που περιλαμβάνει τους υποψήφιους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος.

   Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, ορίζεται σε είκοσι (δέκα ανά κατεύθυνση).

   Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν από την Δευτέρα 09 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 στη γραμματεία του Π.Μ.Σ., αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Η αίτηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: http://civilgeo.teicm.gr/pms/
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος
   5. Δύο συστατικές επιστολές, σε χωριστούς, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους από μέλη ΔΕΠ
   6. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης Ξένης Γλώσσας
   7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
   9. Αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχει)
   10. Υπεύθυνη δήλωση διπλωματικής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και ο/οι επιβλέπων/επιβλέποντες καθηγητές, ή αντίγραφο διπλωματικής εργασίας.

   Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο, που κατά τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους.

  • Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία (3) εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, ενώ κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται η διπλωματική εργασία. Το Π.Μ.Σ. αποτελείται από τις κατηγορίες μαθημάτων και εργασιών που περιγράφονται παρακάτω, με πλαίσιο αναφοράς το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης:

   A – Μαθήματα

   Υπάρχουν συνολικά τέσσερα (4) υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα ανά εξάμηνο. Κάθε υποχρεωτικό ή κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί με 7,5 μονάδες ECTS. Στο πρώτο εξάμηνο διατίθενται τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) κατ’ επιλογή υποχρεωτικό ανά κατεύθυνση. Στο δεύτερο εξάμηνο διατίθενται τέσσερα (4) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα ανά κατεύθυνση.

   B – Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

   Εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικώς κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών και ισοδυναμεί με τριάντα (30) μονάδες ECTS..

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   Εφαρμοσμένη έρευνα και μελέτες στην τεκμηρίωση, παθολογία και διαχείριση υφισταμένων κελυφών και αστικού χώρου.

   Α1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
   Κωδ.Τίτλος ΜαθήματοςΩΔ/εβδ.ΔΜ
   201.1Μέθοδοι Αποτίμησης Υλικών και Δομικών Στοιχείων37.5
   202.1Συστήματα Επισκευής – Ενίσχυσης Κατασκευών37.5
   203.1Προσομοίωση και Ανάλυση Ενίσχυσης Κατασκευών37.5
   204.1Παθολογία και Τρωτότητα Υφισταμένων Κτιρίων37.5
   Σύνολο:1230
   A2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
   Κωδ.Τίτλος ΜαθήματοςΩΔ/εβδ.ΔΜ
   201.2Κτηματολόγιο. Πολιτική και χρήσεις γης37.5
   202.2Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αστικός Χώρος37.5
   203.2Εφαρμοσμένη Πολεοδομία. Πρότυπα37.5
   204.2Αστικές Αναπλάσεις37.5
   Σύνολο:1230

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

   Ισχύει και για τις δύο κατευθύνσεις.

   Κωδ.Τίτλος ΜαθήματοςΩΔ/εβδ.ΔΜ
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email