Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων Εφήβων και Νέων

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο εξής Πρόγραμμα) με τίτλο «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 144 τ. Α’).

   Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Εφήβων και Νέων.

   Ειδικότερα, ο σκοπός του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως είναι η Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο γνωσιολογικό και επιστημονικό πεδίο των πρόσφατα δυναμικά αναπτυσσόμενων πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.\

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ,ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων” σε εφαρμογή του Ν. 4485/2017, του ΦΕΚ Επανίδρυσης (Β’ 2139/11.06.2018) και του ΦΕΚ Κανονισμού (Β’ 2586/03.07.2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων» (MSc in “Emergencies and Intensive Care in Children, Adolescents and Young Adults”), μετά από σπουδές διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. 

   Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα σε όλα τα σύγχρονα θέματα της Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Εφήβων και Νέων. Στα πλαίσια του μετεκπαιδευτικού αυτού προγράμματος, προσεγγίζονται οι βασικές αρχές έρευνας, βιοηθικές και νομικές πτυχές, η δομημένη προσέγγιση και αντιμετώπιση κρίσιμων για τη ζωή καταστάσεων, οι αρχές και σχεδιασμός Επείγουσας Ιατρικής όπως αυτές διατυπώνονται σήμερα και πρακτική εφαρμογή αυτών, οι εξελίξεις και τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες στον χώρο της Εντατικής Θεραπείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων ενηλίκων, καθώς και συναφή θέματα παθοφυσιολογίας, γενετικής, επιδημιολογίας, απεικόνισης, ανοσολογίας και λοιμώξεων. 

   Σκοπός του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως είναι η Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο γνωσιολογικό και επιστημονικό πεδίο των πρόσφατα δυναμικά αναπτυσσόμενων πολυδύναμων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Επίσης, να εφοδιάσει ιατρούς, νοσηλευτές αλλά και άλλους επιστήμονες από το χώρο των Επιστημών Υγείας με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και πρακτικές και διοικητικές δεξιότητες που αφορούν στην Εντατική Θεραπεία και Επείγουσα Ιατρική στην Παιδική, Εφηβική και Νεανική ηλικία. 

   Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτησητου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα: 2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας. 

   Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Hδιάρθρωση των μαθημάτων θα είναι τέτοια ώστε να καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση του Προγράμματος και από εργαζόμενους. 

   Η Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ελληνική. 

   Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι
   α) Ιατρικής ή Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
   β) Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
   γ) Βιολογίας, Φαρμακολογίας η άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως Φυσικοθεραπείας, Επισκεπτών Υγείας, Μαιευτικής,
   δ) μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρου 34 του Ν. 4485/2017. 

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους αλλά πρόκειται να τις ολοκληρώσουν πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα. 

   Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε είκοσι (20) φοιτητές ανά έτος. 

   Υποβολή Δικαιολογητικών 

   Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας. 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

   1. Αίτηση συμμετοχής : στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία
   2. Για πτυχιούχους:
    2.1. Αντίγραφο Πτυχίου και
    2.2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού – Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ)
   3. Για τελειόφοιτους:
    3.1 Υποβολή Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)
   4. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες. Εάν το πτυχίο δεν είναι επιπέδου Β2 ή ανώτερο, οι υποψήφιοι, θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα
   5. Κατάλογος δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια εφόσον υπάρχουν (σε αρχείο pdf)
   6. Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απ’ ευθείας στη γραμματεία από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους
   7. Φωτογραφία 

   Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία
   Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB 

   Για τη Φωτογραφία
   Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg Μέγιστο Μέγεθος: 2MB Διαστάσεις: 200pxx 200px 

   Για τις Συστατικές Επιστολές
   Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει: 1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στη διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ “Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων” 2. να γίνει μέχρι και την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης 4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη 

   Τέλη Φοίτησης
   Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 2.400€, για το σύνολο των σπουδών του Προγράμματος. Τα τέλη φοίτησης θα καταβάλλονται σε περιόδους που θα ορίσει η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος και σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων του Πανεπιστημίου, σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης για οποιοδήποτε λόγο, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται. 

   Χρονοδιάγραμμα 

   1 Απριλίου 2020 – 25 Ιουνίου 2020: Διάρκεια υποβολής αιτήσεων 

   1 Ιουλίου 2020: Εξέταση Αγγλικής Γλώσσας
   Για την ακριβή ώρα της εξέτασης και το χώρο διεξαγωγής της θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail. 

   1 Ιουλίου 2020:
   Συνέντευξη Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψήφιων θα διεξαχθούν συνεντεύξεις και στις 2 Ιουλίου 2020.
   Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και το χώρο διεξαγωγής τους θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail. 

   Ανακοίνωση Τελικού Πίνακα Επιτυχόντων Φοιτητών: Ιούλιος 2020 

   Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2020: 

   Α. Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:
   – Έντυπο εγγραφής
   – Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον σε όσους δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους
   – Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου για ξένους υπηκόους 

   Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή. 

   – Για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού το πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή φωτοαντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αντιστοιχία ή την ισοτιμία του πτυχίου (Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ) 

   Β. Έναρξη μαθημάτων – Οκτώβριος 2020 

   Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ. 2810394868, και στο email [email protected]

  • Στα δύο πρώτα εξάμηνα Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν 6 υποχρεωτικά μαθήματα (60 ECTS) χωρισμένα σε ενότητες που περιλαμβάνουν διαλέξεις, φροντιστήρια, σενάρια, ασκήσεις και/ή πρακτική άσκηση και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία στο τρίτο εξάμηνο (30 ECTS).

   Η διδασκαλία των μαθημάτων και η πρακτική άσκηση γίνονται απογευματινές ώρες ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση από εργαζόμενους φοιτητές που έχουν και υποχρεώσεις με εφημερίες ή βάρδιες σε ΜΕΘ ή χειρουργεία.

   Ως Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται η ελληνική.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων στηρίζεται στο συνδυασμό παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας με σύγχρονες τεχνικές ενεργούς συμμετοχής των ΜΦ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

   Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μορφές διδασκαλίας:
   Α. Διαλέξεις από ένα διδάσκοντα με εποπτικό τρόπο και αναδραστική διαδικασία (συμμετοχή διδασκομένων).
   Β. «Σταθμοί δεξιοτήτων», οι οποίες αποσκοπούν στην πρακτική εξάσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε χειρισμούς υποστήριξης της ζωής σε επείγουσες καταστάσεις πάνω σε ειδικά προπλάσματα, εκπαιδευτικά μηχανήματα και εξοπλισμούς καθώς και νεότερες τεχνικές και μεθόδους που εφαρμόζονται στις ΜΕΘ.
   Γ. «Φροντιστήρια», τα οποία αποσκοπούν, μέσα από κλειστές ομάδες με Interactive μεθόδους συζήτησης (ανάδραση), στην εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε δύσκολα ή εξειδικευμένα θέματα μέσω προσομοιωτικών δραστηριοτήτων, όπως παρουσίασης περιστατικών, βιντεο- προβολών σχετικών με κλινικές εικόνες ή εφαρμογές και καταγραφή κατευθυντηρίων οδηγιών.
   Δ. «Σενάρια – Πρακτικές Ασκήσεις», οι οποίες αποσκοπούν στην εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με την άλληλο-σύνδεση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σε εικονικά σενάρια κλινικής εφαρμογής.
   Ε. Μικρές εργασίες που ετοιμάζονται και παρουσιάζονται από τους ίδιους τους ΜΦ.

   Το πρόγραμμα μαθημάτων προσαρμοσμένο στα απαιτούμενα ECTS credits διαμορφώνεται πλέον με βάση τα νεότερα δεδομένα ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email