Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, οι απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων για την προστασία του κλίματος καθώς και η αδιαμφισβήτητη τάση προς τις επενδύσεις καθαρής ενέργειας αυξάνουν τις ανάγκες για εξειδικευμένα και συνεχώς καταρτιζόμενα στελέχη τα οποία θα υλοποιήσουν τις επενδυτικές δραστηριότητες των αντίστοιχων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» έχει ως κεντρικό στόχο την ολοκληρωμένη επιστημονική εξειδίκευση στελεχών, ικανών να υποστηρίξουν τεχνικοοικονομικά τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας με χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και να απασχοληθούν σε ανάλογες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   To Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τα Τμήματα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνουν για 2η χρονιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο: 

   «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (MSc of ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT – M.Sc. EN.I.EN.) 

   ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

   Α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Νοn – Renewable Energy Technologies)
   Β) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Renewable Energy Technologies)

   Στο ΔΠΜΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των Σχολών/Τμημάτων Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διεθνών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών/Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεω-περιβάλλοντος, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Επιστήμης των Υλικών), των Σχολών/Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτερων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, των Στρατιωτικών Σχολών, και όλων των άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω ΔΠΜΣ απονέμονται από τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών, Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

   Η διάρκεια του ΔΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι δεκατέσσερις (14) μήνες και κατανέμεται σε τρεις (3) περιόδους εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας. 

   Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά και στην Κοζάνη (εργαστηριακά). 

   Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε σαράντα (40) φοιτητές. 

   Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.500€ συνολικά για τις 3 περιόδους του προγράμματος από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ κατά την εγγραφή στην 1η περίοδο, 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 2η περίοδο, και 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3η περίοδο. 

   Ποσοστό επιτυχόντων έως 30% μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση Υπουργού. Τα άτομα που θα απαλλαγούν και ανάλογα με τις ανάγκες των Τμημάτων που οργανώνουν το ΔΠΜΣ θα έχουν την υποχρέωση παρουσίας τουλάχιστον 8 ωρών/εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο, πέραν των υποχρεωτικών ωρών φοίτησης στο ΔΠΜΣ. 

   Στον φοιτητή/φοιτήτρια με τη καλύτερη επίδοση στο τέλος του πρώτου εξαμήνου θα δίνεται υποτροφία, με την μορφή απαλλαγής διδάκτρων για το υπόλοιπο της διάρκειας του ΔΠΜΣ. 

   Δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού με επιχορήγηση, μέσω του προγράμματος Erasmus+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (Διεθνής Κινητικότητα), έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεών τους. 

   Τέλος, όσοι φοιτητές κατά την διάρκεια της διπλωματικής τους εργασίας παρουσιάσουν σε συνέδριο ή δημοσιεύσουν σε διεθνή περιοδικά μέρος της διπλωματικής τους εργασίας, θα επιβραβεύονται με χρηματικό ποσό που θα καθορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. 

   Τα μαθήματα του ΠΜΣ βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (https://enien.uowm.gr)

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

   • Αίτηση εισαγωγής στο ΔΠΜΣ, σε ειδικό έντυπο, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας. 
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
   • Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. 
   • Δύο (2) συστατικές επιστολές. 
   • Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν). 
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας. 
   • Άλλα πιστοποιητικά (πχ. Επαγγελματικής εμπειρίας) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. 
   • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου. 
   • Δύο (2) συνολικά φωτογραφίες ταυτότητας. 

   Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα: 

   1. Ο γενικός βαθμός του βασικού πτυχίου/διπλώματος (35%).
   2. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (10%).
   3. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (όπως αποδεικνύεται στο ΑΣΕΠ) με 5 μονάδες για επίπεδο Β2, 7,5 για επίπεδο C1 και 10 για επίπεδο C2 (10%).
   4. Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (10%).
   5. παγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου καταλλήλου επιπέδου, σχετική με την επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ. (15%).
   6. Αξιολόγηση της Επιτροπής Συνέντευξης (20%).

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών, που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται σε τρεις φάσεις: 

   Α’ Φάση Προκριματική: Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ (Ε.Δ.Ε.) ελέγχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί. Στη συνέχεια καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη. 

   Β’ Φάση: Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ διαμορφώνει την κατάταξη των υποψηφίων με την κατάρτιση σχετικού πίνακα. Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ με σχετικό πρωτόκολλο ανάρτησης. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους εντός 5 εργάσιμων ημερών. 

   Γ’ Φάση: Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Ε.Δ.Ε καταρτίζει τον τελικό πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας. 

   Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτησή τους, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά τους:

   α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο [email protected] έως και 25-08-2020, με ενδεχόμενη παράταση αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η αίτηση θα φέρει οπωσδήποτε υπογραφή και οι φωτοτυπίες θα είναι καθαρές και ευανάγνωστες.

   β) με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier έως και 25-08-2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου), με ενδεχόμενη παράταση αν αυτό κριθεί αναγκαίο, στην παρακάτω διεύθυνση: 

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
   Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών Μπακόλα και Σιαλβέρα,
   τ.κ. 501.32 Κοζάνη Τηλ. 24610-56654 

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται: 

   – Στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, τηλ.: 24610-68038 & 6970-379495 και email [email protected]
   – Στο Διευθυντή του ΔΠΜΣ (Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Τσανακτσίδη), τηλ. 6944-836841 

   Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

   Με απόφαση του Διευθυντή του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον», που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

   1. Χημικών Μηχανικών (Πολυτεχνική Σχολή),
   2. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Σχολή Οικονομικών Επιστημών) και
   3. Οικονομικών Επιστημών (Σχολή Οικονομικών Επιστημών),

   παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφιότητας μέχρι 14/09/2020, για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

  • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) διδακτικές πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) πιστωτικών μονάδων.

   Εξάμηνο Α’

   • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 7,5 ECTS
   • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7,5 ECTS
   • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 7,5 ECTS
   • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 7,5 ECTS

   Εξάμηνο Β’

   Α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   • ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ – ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 7,5 ECTS
   • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΩΝ 7,5 ECTS
   • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ .- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 7,5 ECTS
   • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7,5 ECTS

   Β) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   • ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7,5 ECTS
   • ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7,5 ECTS
   • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7,5 ECTS
   • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 7,5 ECTS

   Εξάμηνο Γ’

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email