Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στην εποχή μας οι ενεργειακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες, καθώς επίσης και οι τεχνολογίες βιομηχανικής παραγωγής εξελίσσονται διαρκώς και ραγδαία, παράλληλα με την κοινωνική ανάγκη προς καθαρές και περιβαλλοντικά συμβατές ενεργειακές λύσεις. H πολυπλοκότητα και η ανάγκη εξειδίκευσης των προτεινομένων λύσεων καθίστανται ολοένα και μεγαλύτερες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα την Ελλάδα, με βάση τις κοινωνικές, οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες της κάθε περιοχής.

   Παράλληλα, οι νέες επενδύσεις στη βιομηχανία, στα πεδία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας καθώς επίσης και γενικότερα η δυναμική του κλάδου της ονομαζόμενης πράσινης οικονομίας δημιουργούν την ανάγκη και θέτουν τις προδιαγραφές για στελέχη με άριστη επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία και ολοκληρωμένη και σύνθετη γνώση σε όλα τα πεδία της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της βιομηχανικής παραγωγής.

   Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται ο Δέκατος Κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» (ΦΕΚ 3735/Β/21-8-2018) από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), ως συνέχεια του επιτυχημένου ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» (ΦΕΚ 1359/Β’/28-05-2014). Η καινοτομία και το σημείο εστίασης του ΠΜΣ έγκεινται στη σύνθεση των τεχνολογικών, τεχνικο-οικονομικών και επιχειρηματικών παραμέτρων που καθορίζουν την επιτυχία των ενεργειακών, περιβαλλοντικών και βιομηχανικών επενδύσεων και έργων.

   Για το σκοπό αυτό το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» εστιάζει το ενδιαφέρον του σε τρεις άξονες:

   • Την Τεχνολογία
   • Την Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση και
   • Τις Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

   και

   Ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη δραστηριοποίηση των φοιτητών του στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στα πεδία της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος και της Βιομηχανικής Παραγωγής.

   Το ΠΜΣ προσφέρει τεχνογνωσία και εμπειρία στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

   • Τις συμβατικές και ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες, τις σύγχρονες τάσεις και τις σημαντικότερες εφαρμογές τους.
   • Τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και τη διαχείριση περιβάλλοντος, την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, την αλληλεπίδραση του σχεδιασμού επενδύσεων με την περιβαλλοντική συμπεριφορά και τις επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων.
   • Την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση εξειδικευμένων ενεργειακών, βιομηχανικών, κατασκευαστικών, περιβαλλοντικών έργων, τη δημιουργία σύνθετων μοντέλων τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων και την ανάπτυξη τεχνικοοικονομικών μελετών για οιαδήποτε αντίστοιχη επένδυση.
   • Το σχεδιασμό των ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων, τις βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης αυτών των εξειδικευμένων έργων, την ανάπτυξη χρονοδιαγραμμάτων, προϋπολογισμών, τη γνώση εργαλείων λογισμικού για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων.

   Παράλληλα προσφέρει σύγχρονες και ολοκληρωμένες γνώσεις σχετικές με:

   • Τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές που αναδύονται στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, τα προς υλοποίηση και λειτουργία σχετικά έργα, τα βασικά πεδία εφαρμογής και τις προοπτικές της.
   • Τις διαρκώς εξελισσόμενες τάσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην ενέργεια και το περιβάλλον, την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.

   ενώ ενθαρρύνει και υποστηρίζει έμπρακτα:

   • Την επαφή και συνεργασία με επιχειρήσεις και έργα των κλάδων της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της βιομηχανικής παραγωγής.
   • Την παρακολούθηση εξειδικευμένων και προηγμένης τεχνογνωσίας σεμιναρίων που οργανώνονται στο πλαίσιο του ΠΜΣ.

   Μια ακόμα βασική καινοτομία του ΠΜΣ έγκειται επίσης στην ανάπτυξη συνεργασίας και τη συνεχή αλληλεπίδρασή του με εταιρείες και φορείς, όπως ενεργειακές μονάδες (εταιρείες πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου, αιολικά – ηλιακά πάρκα), σύγχρονες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, μονάδες βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και με τα αντίστοιχα τμήματα ανάπτυξης ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων τραπεζών και οργανισμών. Οι επισκέψεις των φοιτητών μας στους χώρους παραγωγής περιλαμβάνουν την εκ του σύνεγγυς γνωριμία με επαγγελματικά στελέχη και τη συστηματική ανάλυση τεχνικών και επιχειρηματικών στοιχείων.

   Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις, που θα μετατρέψουν τις παγκόσμιες σύγχρονες οικονομικές προκλήσεις σε ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, θα είναι σε καλύτερη θέση για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και επιτυχία, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών προσαρμόζεται διαρκώς σε θέματα αιχμής όπως την ηλεκτροκίνηση, τη βέλτιστη διαχείριση υδάτινων πόρων, την επιχειρηματικότητα στην ανακύκλωση / επαναχρησιμοποίηση υλικών και πόρων και τις τάσεις και εξελίξεις στην περιβαλλοντική προστασία. 

   Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Αίτηση για το Δέκατο Κύκλο του ΠΜΣ γίνεται έως: 20 Σεπτεμβρίου 2020

   • Αν είστε εργαζόμενος – στέλεχος της αγοράς και θέλετε να εξειδικεύσετε τις γνώσεις σας και να διευρύνετε με νέες δυνατότητες και ευκαιρίες – τις επαγγελματικές σας προοπτικές στα πεδία της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος,

   • Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και αντιστοίχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού (θετικών επιστημών, σχολών μηχανικών, οικονομικών και νομικών σχολών) και ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε επιστημονική/επαγγελματική εξειδίκευση σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων και έργων και τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες,

   • Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ που επιθυμείτε να προσανατολιστείτε και να δραστηριοποιηθείτε επαγγελματικά στα πεδία αυτά,

   Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

   Στο τηλέφωνο: 210-5381020, (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00), ή

   Αποστέλλοντας email στη διεύθυνση[email protected],

   Συμπληρωματική Προκήρυξη για πέντε (5) θέσεις.

   Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Αίτηση για τις συμπληρωματικές θέσεις γίνεται έως: 5 Οκτωβρίου 2020

  • Α Εξάμηνο

   Περιγραφή
   Ανανεώσιμες και Συμβατικές Ενεργειακές Τεχνολογίες
   Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη
   Οικονομικά της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος
   Περιβαλλοντική & Ενεργειακή Νομοθεσία και Πολιτική – Κοινωνική Αποδοχή Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Έργων

    

   Β Εξάμηνο

   Περιγραφή
   Οικονομικοτεχνική Αξιολόγηση Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων
   Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας
   Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Ανάπτυξη Μελετών– Σύγχρονες τάσεις και πρακτικές
   Ερευνητική Μεθοδολογία
   Εφαρμογές και Παραδείγματα Έργων R&D – Επισκέψεις σε Παραγωγικές Μονάδες

   Επιλογή ενός από τα μαθήματα:

   • Εξοικονόμηση και Ορθολογική Χρήση Ενέργειας
   • Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Ανάπτυξη Μελετών – Σύγχρονες Τάσεις και Πρακτικές

    

   Γ Εξάμηνο

   Περιγραφή
   Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Λειτουργία Ενεργειακών Έργων / Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος
   Εγκαταστάσεις Παραγωγής, Διανομής και Αποθήκευσης Ενέργειας. Έξυπνα Δίκτυα και Διανεμημένη Παραγωγή
   Εγκαταστάσεις Έργων Περιβαλλοντικής Προστασίας – Αντιρρύπανσης – Αποκατάσταση Περιβάλλοντος – Μονάδες Ανακύκλωσης
   Εφαρμογές R&D: Σεμινάρια για Σύγχρονα Ενεργειακά / Περιβαλλοντικά Θέματα
   Προετοιμασία / Έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

   Επιλογή ενός από τα μαθήματα:

   • Εγκαταστάσεις Παραγωγής, Διανομής και Αποθήκευσης Ενέργειας. Έξυπνα Δίκτυα και Διανεμημένη Παραγωγή
   • Εγκαταστάσεις Έργων Περιβαλλοντικής Προστασίας – Αντιρρύπανσης -Αποκατάσταση Περιβάλλοντος – Μονάδες Ανακύκλωσης

    

   Δ Εξάμηνο

   Περιγραφή
   Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες –Τεχνικές Προβλέψεων – Καινοτομία και Ανάπτυξη. Σχεδιασμός, Χρηματοδότηση – Λειτουργία
   Εκπόνηση και Ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email