Ενδοδοντολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 19.950
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ενδοδοντολογία».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η θεωρητική και κλινική εκπαίδευση καθώς και ή έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της Ενδοδοντολογίας.

   Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:

   • στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Ενδοδοντολογίας,
   • στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε κλινικό επίπεδο στον συγκεκριμένο γνωστικό κλάδο μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου οδοντιατρικής περίθαλψης
   • στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας όσον
    αφορά στο συγκεκριμένο γνωστικό κλάδο
   • στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Ενδοδοντολογίας.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ»

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

   Το Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 105304/Ζ1/26-6-2018 (ΦΕΚ 3747/τ.Β΄/31-8-2018) και τον Νόμο 4485/17 (Α΄114).

   Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ»
   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κάτοχοι πτυχίου Οδοντιατρικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 8 του Νόμου 4485/ 2017.

   Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
   1. Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Ακαδημαϊκό έτος ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5).
   2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του Οδοντιατρικού Τμήματος.
   3. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από:
   – Αντίγραφο πτυχίου.
   – Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται να έχουν λάβει αναγνώριση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για
   τον Τίτλο Σπουδών τους.
   – Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   – Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (Παράρτημα Ι).
   – Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε επαγγελματικής (κλινικής), εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης επιστημονικής δραστηριότητας. Η κλινική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται: (α) από πιστοποιητικό άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου και δελτία παροχής υπηρεσιών, ή (β) από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας (και όχι παρακολούθησης) σε θέση οδοντιάτρου στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη υπηρεσία, ή (γ) από την εγγραφή (όχι προεγγραφή) στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.
   – Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2) σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (Παράρτημα ΙI), τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας.
   – Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.
   – Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης, και επιπέδου Β2 το αργότερο πριν την έναρξη κλινικής άσκησης στην Κατεύθυνση.
   – Συστατικές επιστολές.
   4. Οι υποψήφιοι υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. κατά την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας είναι απαραίτητο να κατέχουν: (α) πτυχίο Οδοντιατρικής (που είναι αναγνωρισμένο, ή έχει υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ), (β) πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2, (γ) τουλάχιστοv 2ετή κλινική οδοντιατρική εμπειρία και (δ) 3 συστατικές επιστολές στην Αγγλική, καθηγητών, σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο της Ενδοδοντολογίας, της Οδοντιατρικής Σχολής από την οποία αποφοίτησαν.
   5.Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα Οδοντιατρικής και καλεί σε συνέντευξη, τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.
   6. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

   • Επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές 20%
   • Στοιχεία βιογραφικού 10%
   • Επιστημονική δραστηριότητα 10%
   • Συνέντευξη 25%
   • Εξετάσεις 35%

   7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.
   8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Οδοντιατρικού Τμήματος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.dent.auth.gr).
   9. To τέλος φοίτησης ορίζεται στα 6.650 ευρώ/έτος/φοιτητή.

   Τα πιστοποιητικά τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας. Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης, και επιπέδου Β2 το αργότερο πριν την έναρξη κλινικής άσκησης στην Κατεύθυνση.
   Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 21 Σεπτεμβρίου 2018.
   Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από 8 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.dent.auth.gr/?q=node/855).
   Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 9 Οκτωβρίου 2018.

   Η ανάρτηση του πίνακα τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων Μ.Φ. θα γίνει την 12 Οκτωβρίου 2018.
   Έναρξη του προγράμματος 22 Οκτωβρίου 2018

   Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
   1. Αίτηση υποψηφιότητας ΠΜΣ (http://www.dent.auth.gr/?q=node/855).
   2. Αντίγραφο πτυχίου (Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται να έχουν λάβει αναγνώριση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον Τίτλο Σπουδών τους).
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (Παράρτημα Ι) (http://www.dent.auth.gr/?q=node/855).
   5. Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε επαγγελματικής (κλινικής), εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης επιστημονικής δραστηριότητας. Η κλινική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται: (α) από πιστοποιητικό άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου και δελτία παροχής υπηρεσιών, ή (β) από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε θέση οδοντιάτρου στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη υπηρεσία, ή (γ) από την εγγραφή του στο ΤΣΑΥ.
   6. Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2) σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (Παράρτημα Ε του ΑΣΕΠ και Παράρτημα ΙΙ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ), τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή τους αίτησης υποψηφιότητας.Επιπρόσθετα, δεκτά θα γίνονται και τα παρακάτω πιστοποιητικά:
   α. Test of English for International Communication (TOEIC), βαθμολογία από 905 και άνω του
   Educational Testing Service/Chauncey, USA.
   β. TOEFL score: 220 παλιό σύστημα εξέτασης, 80 νέο σύστημα εξέτασης.
   7. Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.
   8. Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης, και επιπέδου Β2 το αργότερο πριν την έναρξη κλινικής άσκησης στην Κατεύθυνση.
   9. Συστατικές επιστολές.
   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 21 Σεπτεμβρίου 2018

   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος
   http://www.dent.auth.gr/?q=node/855.
   Πληροφορίες: Άννα Καρυδά (Γραμματεία ΠΜΣ)
   Τηλ.: 2310 999477
   Email: [email protected]
   Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ., στη
   διεύθυνση:
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
   με την ένδειξη «Για το Π.Μ.Σ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ»

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 180. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   A’Εξάμηνο:

   • Κλινικές διαδικασίες και μεθοδολογία στην Ενδοδοντολογία (Θ) 2
   • Βιολογία οδοντικών ιστών (Θ) 4
   • Απεικονιστικές τεχνικές στην Ενδοδοντία (Θ) 4
   • Εργαστηριακή άσκηση στην ενδοδοντία (ΕΡ) 4
   • Ερευνητική μεθοδολογία στην Ενδοδοντολογία (Θ) 4
   • Στοιχεία βασικών οδοντιατρικών επιστημών Ι (Ανατομία, Αναισθησία,, Βιοστατιστική) (Θ) 4
   • Κλινική παρακολούθηση ασθενών – Διδακτική εμπειρία (Κ) 2
   • Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (Κ) 6
    Σύνολο 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Βιολογία περιακρορριζικών ιστών (Θ) 4
   • Κλινικές διαδικασίες και μεθοδολογία στην Ενδοδοντολογία (Θ) 4
   • Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση I (Θ) 4
   • Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (Κ) 10
   • Κλινική παρακολούθηση ασθενών- Διδακτική εμπειρία (Κ) 4
   • Στοιχεία βασικών οδοντιατρικών επιστημών ΙΙ (Μικροβιολογία-Βιουλικά) (Θ) 4
    Σύνολο 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Επιλογή σχεδίου θεραπείας στην Ενδοδοντία Ι (Θ) 4
   • Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση II (Θ) 4
   • Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (Κ) 18
   • Κλινική παρακολούθηση ασθενών – Διδακτική εμπειρία (Κ) 4
    Σύνολο 30

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Χειρουργική Ενδοδοντολογία (Θ) 4
   • Επιλογή σχεδίου θεραπείας στην Ενδοδοντία ΙΙ (Θ) 4
   • Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση IΙΙ (Θ) 4
   • Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (Κ) 14
   • Κλινική παρακολούθηση ασθενών – Διδακτική εμπειρία (Κ) 4
    Σύνολο 30

   Ε’ Εξάμηνο:

   • Διπλωματική Εργασία στην Ενδοδοντολογία (ΕΡΕΥΝΑ) 4
   • Επιλογή σχεδίου θεραπείας στην Ενδοδοντία ΙΙΙ (Θ) 4
   • Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (Κ) 10
   • Κλινική παρακολούθηση ασθενών – Διδακτική εμπειρία (Κ) 4
   • Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση ΙV (Θ) 4
   • Χειρουργική Ενδοδοντολογία (Κ) 4
    Σύνολο 30

   ΣΤ’ Εξάμηνο:

   • Κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση V (Θ) 4
   • Διπλωματική Εργασία στην Ενδοδοντολογία (ΕΡΕΥΝΑ) 10
   • Κλινική παρακολούθηση ασθενών – Διδακτική εμπειρία (Κ) 4
   • Κλινική άσκηση στην ενδοδοντία (Κ) 4
   • Αξιολόγηση κλινικών περιστατικών- (Θ) 8
    Σύνολο 30
    ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 180

   (Θ=Θεωρητικό Μάθημα (Σύνολο 74 ECTS), ΕΡ= Εργαστηριακή Άσκηση (Σύνολο 4 ECTS), Κ=Κλινική Άσκηση (Σύνολο 88 ECTS), Έρευνα(Σύνολο 14 ECTS))

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email