Εμβρυομητρική Ιατρική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εμβρυομητρική Ιατρική» (MSc in
   Fetal and Maternal Medicine), μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα
   σπουδών

   Αντικείμενο του ΠΜΣ «Εμβρυομητρική Ιατρική» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης
   στο επιστημονικό πεδίο της Εμβρυομητρική Ιατρικής. Η Εμβρυομητρική Ιατρική είναι μια ραγδαία εξελισσόμενη υποειδικότητα της ειδικότητας της «Μαιευτικής και Γυναικολογίας». Η Εμβρυομητρική Ιατρική αποτελεί
   την βάση της παρακολούθησης τόσο της φυσιολογικά εξελισσόμενης κύησης όσο και της κύησης υψηλού κινδύνου. Έχει σαν στόχο την πρόβλεψη, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την υγεία της μητέρας ή του εμβρύου, όπως και την ποιότητα της ζωής μετά τη γέννηση, την ενημέρωση – παροχή συμβουλευτικής στο ζευγάρι καθώς και την πιθανή τροποποίηση της διαχείρισης της κύησης.

   Σκοπός του Το Π.Μ.Σ. είναι:

   • Παροχή υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ε.Ι..
   • Προαγωγή της βασικής και κλινικής έρευνας στην Εμβρυομητρική Ιατρική
   • Παροχή τρέχουσας κλινικής τεχνογνωσίας που ενσωματώνει τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις.
   • Δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με κατεύθυνση την εξειδίκευση στην Ε.Ι.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει, το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» (κατόπιν έγκρισης της του από το ΥΠΕΘ σύμφωνα με το Ν.4485/2017), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εμβρυομητρική Ιατρική» (MSc in Fetal and Maternal Medicine), μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

   Ο τίτλος απονέμεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Με την παρούσα ανακοινώνεται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Ειδικότερα, στα τρία πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και το τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

   Τί προσφέρει το Π.Μ.Σ.

   • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Εμβρυομητρική Ιατρική» (MSc in Fetal and Maternal Medicine).
   • Δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου και δημοσιεύσιμων σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά.
   • Συνεχή επιστημονική ενημέρωση σε θέματα Εμβρυομητρικής Ιατρικής π.χ. σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ κ.ά.
   • Πρακτική άσκηση σε θέματα μεθοδολογίας έρευνας καλύπτοντας όλο το φάσμα της έρευνας: σύνταξη ερευνητικού πρωτοκόλλου και εντύπων έγγραφης συγκατάθεσης, την υποβολή αίτησης σε Επιτροπή Βιοηθικής, τη σύνταξη ερωτηματολογίων και αντίστοιχων ηλεκτρονικών αρχείων αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων, την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων στη διεξαγωγή της έρευνας, την ανάλυση και επιδημιολογική σημασιολόγηση των στοιχείων, την παρουσίαση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων της έρευνας.
   • Συμβολή στην επαγγελματική κατάρτιση και διεύρυνση των δυνατοτήτων των αποφοίτων, εφοδιάζοντας τους με προσόντα που θα διευκολύνουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση ή εξέλιξη, αλλά και την ουσιαστική προσφορά τους στο χώρο της υγείας και των βιοϊατρικών επιστημών.
   • Εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα καθορισμένου αριθμού κατά τη διάρκεια των εξαμήνων σπουδών.
   • Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από καταξιωμένους ειδικούς διδάσκοντες από ξένα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
   • Διεξαγωγή μαθημάτων στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που δεν εγγραφούν φοιτητές της αλλοδαπής, η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα των ξένων ομιλητών που θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση που επιλεγούν να φοιτήσουν φοιτητές της αλλοδαπής που δε γνωρίζουν τη ελληνική γλώσσα, τα μαθήματα θα γίνουν στην αγγλική και για αυτούς θα επιτραπεί η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας στην αγγλική γλώσσα

   Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Π.Μ.Σ.

   • Η τήρηση των δικαιολογημένων απουσιών, όπως αναφέρεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ. Οι παρουσίες λαμβάνονται κατά την έναρξη του μαθήματος και στα ενδιάμεσα διαλείμματα.
   • Υποχρεωτική φυσική παρουσία όλων των φοιτητών του Π.Μ.Σ., στα εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα και στις εξετάσεις του κάθε εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης με ευέλικτο πρόγραμμα και ενίοτε με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό 10%.
   • Η τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων ανά εξάμηνο σπουδών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις κάθε εξαμήνου καθώς και για την ολοκλήρωση των σπουδών με την κατάθεση θέματος διπλωματικής εργασίας και την εκπόνησή της στο πλαίσιο του τέταρτου εξαμήνου.
   • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας: Επιλογή θέματος μέχρι και το 3ο εξάμηνο σπουδών. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος, μπορεί να έχει ερευνητικό χαρακτήρα ή να αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στην περίπτωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο η εργασία να έχει γίνει καταρχάς δεκτή πριν τη λήψη του πτυχίου σε ξενόγλωσσο ή ελληνικό περιοδικό. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό περιοδικό, αυτό θα πρέπει να είναι αποδελτιωμένο σε βιβλιογραφική βάση δεδομένων όπως η Scopus, η Web of Science και η Google scholar. Εάν το θέμα έχει ερευνητικό χαρακτήρα (εκπόνηση εργασίας), η δημοσίευση της εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, η δημοσίευσή της όμως σε διεθνές περιοδικό προσμετράται θετικά για τη βαθμολόγηση της εργασίας με τη μέγιστη βαθμολογία.
   • Αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων του Π.Μ.Σ. μετά το πέρα κάθε εξαμήνου μαθημάτων.
   • Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι(120) ECTS.

   Στο Π.Μ.Σ. «Εμβρυομητρική Ιατρική» (MSc in Fetal and Maternal Medicine γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών. ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

   Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. «Εμβρυομητρική Ιατρική» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 1.250 ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Μετά την καταβολή των διδάκτρων δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής τους.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, από 25/05/2020 έως 30/06/2020  στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών,  Άνω Κλινική, 2ος όροφος Λεωφόρος Β. Σοφίας 76, Αθήνα 11528 (Πληροφορίες: 6942451603 καθημερινά  10:00 έως 14:00 και [email protected]). Με την αποστολή φακέλου τους παρακαλούμε να στέλνετε τον κωδικό αποστολής και το ονοματεπώνυμο σας στο email του ΠΜΣ.

   Απαραίτητα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση Συμμετοχής
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Προσωπική επιστολή αναφοράς των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος
   4. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β2 ή C2 Αγγλικών

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και μετά από συνέντευξη των υποψηφίων από την Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Εμβρυολογία
   • Ανατομία και Φυσιολογία
   • Μαιευτική
   • Μεθοδολογία της έρευνας – Πληθυσμιακός έλεγχος
   • Απεικονιστικές μέθοδοι- αρχές
   • Βασικές αρχές γενετικής
   • Ενδοκρινολογία
   • Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

   Σύνολο ECTS 30

   Β’Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Απεικονιστικές μέθοδοι- Διάγνωση Εμβρυϊκών ανωμαλιών
   • Υπερτασική νόσος της κύησης
   • Διαταραχές εμβρυϊκής ανάπτυξης
   • Πρόωρος τοκετός
   • Χρονιά νοσήματα και κύηση
   • Ενδοκρινολογικές διαταραχές της κύησης
   • Εμβρυϊκή Καρδιολογία
   • Στοιχεία Παιδιατρικής

   Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Εμβρυϊκή χειρουργική
   • Επεμβατικές και μη επεμβατικές διαγνωστικές μέθοδοι
   • Πολύδυμες κυήσεις
   • Πρακτική Άσκηση

   Σύνολο ECTS 30

   Δ ’ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30

   Σύνολο ECTS 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Εμβρυομητρική Ιατρική

   1. Gate io Regístrese ahora y obtenga un paquete de regalo para principiantes. Regístrese con éxito y obtenga $ 5,500. Invite a nuevos usuarios a recibir beneficios. Comparta con amigos 40% de recompensas y descuentos en tarifas de manejo. Primer depósito y obtenga recompensas de $ 30. Primer depósito y obtenga recompensas de $ 30:

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email