Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση / Greek and World Theatre: Drama, Performance, Education

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με δύο ειδικεύσεις:

   α) Δραματουργία και Παράσταση και

   β) Διδακτική του Θεάτρου,

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Αντικείμενο του ΠΜΣ «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση / Greek and World Theatre: Drama, Performance, Education» είναι τόσο η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της θεατρολογίας όσο και η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων θεατρολόγων στην ιστορία και θεωρία του θεάτρου, και στις σύγχρονες εξελίξεις της σκηνικής πράξης και της διδακτικής του θεάτρου στην εκπαίδευση. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ειδικών εργαστηρίων και Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης.

   Στόχοι του ΠΜΣ είναι

   • η προώθηση των θεατρικών σπουδών, με επίκεντρο την ιστορία και θεωρία ευρωπαϊκού και του παγκοσμίου θεάτρου από την αρχαιότητα έως σήμερα
   • η συστηματοποίηση των ερευνητικών αναζητήσεων και προβληματισμών γύρω από τη θεατρική δραστηριότητα στην Ελλάδα σε πανεπιστημιακό επίπεδο και η ανταπόκριση στο εκπαιδευτικό και ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον για τις θεατρικές σπουδές,
   • η μελέτη και έρευνα πάνω στη διδακτική του θεάτρου στην Εκπαίδευση,
   • η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η κατάκτηση ειδικών ερευνητικών δεξιοτήτων στη θεατρική εκπαίδευση,
   • η συμπλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και η προετοιμασία και επιλογή των υποψηφίων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο: «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση/ Greek and World Theatre: Drama, Performance, Education» με δύο ειδικεύσεις:

   α. Δραματουργία και παράσταση, και
   β. Διδακτική του θεάτρου.

   Ερευνητικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση / Greek and World Theatre: Drama, Performance, Education» είναι τόσο η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της θεατρολογίας όσο και η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων θεατρολόγων στην ιστορία και θεωρία του θεάτρου, και στις σύγχρονες εξελίξεις της σκηνικής πράξης και της διδακτικής του θεάτρου στην εκπαίδευση. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ειδικών εργαστηρίων και Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης.

   Οι Μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος μετά από σπουδές τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων ενώ δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά την απόκτησή του, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

   Οι υποχρεώσεις των φοιτητών συνίστανται στην παρακολούθηση ειδικευμένων μαθημάτων και σεμιναρίων και στην εκπόνηση εργασιών. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, σεμιναριακά μαθήματα ή μαθήματα επιλογής και εργασίες με ελεύθερο θέμα. Ανάμεσα στις υποχρεώσεις των φοιτητών είναι και η συμμετοχή στις δραστηριότητες που προβλέπονται από το Π.Μ.Σ., καθώς και στις λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών ή Τμημάτων Θεάτρου των ΑΕΙ της χώρας ή άλλων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και της ημεδαπής ή πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών. Πτυχιούχοι άλλων σχολών γίνονται δεκτοί με ειδική απόφαση της Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   Κατ’ εξαίρεση, λόγω των ειδικών συνθηκών με απόφαση της 8ης Συνέλευσης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί με εξέταση φακέλου και προφορική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.

   Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα, με δίπλωμα, μία ξένη γλώσσα των χωρών Ε.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέτουν πιστοποιητικό ξένης γλώσσας σε μία τουλάχιστον από τις βασικές γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή.

   Στην επιλογή των φοιτητών συνυπολογίζεται:

   1. Ο βαθμός της συνέντευξης.
   2. Ο βαθμός του πτυχίου (για τους απόφοιτους τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών) ή και μαθημάτων που έχουν άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο.
   3. Φάκελος σχετικών δραστηριοτήτων ή δημοσιευμάτων.
   4. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία. Ως προσόντα λογίζονται το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, το πρωτότυπο συγγραφικό έργο, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η γνώση περισσότερων από μια ξένη γλώσσα κ.λπ. Βεβαιωμένη επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Ειδικά για την Κατεύθυνση της Διδακτικής του Θεάτρου η προϋπηρεσία στον εκπαιδευτικό χώρο στη Διδασκαλία του Θεάτρου.

   Συνεκτιμάται θετικά η επιπλέον γνώση μιας βασικής των ευρωπαϊκών γλωσσών. Το επίπεδο των γνώσεων θα διαπιστώνεται από την κατοχή αντίστοιχου διπλώματος.

   ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη ∆ΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση ∆ΜΣ κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι ενενήντα (120) ECTS.

   Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο. Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Η προφορική συνέντευξη και η εξέταση του φακέλου υποψηφιότητας, των υποψηφίων φοιτητών θα διεξαχθεί κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2020 (ο ακριβής χώρος και χρόνος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν έγκαιρα).

   ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής από την 11/05/2020 έως την 11/09/2020 ηλεκτρονικά με αποστολή στο email: [email protected] με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Αντίγραφο πτυχίου.
   2. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας.
   5. Βιογραφικό σημείωμα και φάκελος δραστηριοτήτων (Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν. Αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν).
   6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   7. Δύο συστατικές επιστολές από πρόσωπα εκτός του διδακτικού προσωπικού του οικείου Τμήματος.

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Τηλ. Επικ.: 2107277950 – 2107277969 E-mail: [email protected]

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτείται για την απόκτηση του Διπλώματος είναι 120. Το πρόγραμμα σπουδών ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: «Δραματουργία και Παράσταση»

   Α΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά:

   • Μεθοδολογία της Έρευνας
   • Ζητήματα Αρχαίου Θεάτρου
   • Ζητήματα Νεοελληνικού Θεάτρου
   • Ζητήματα Παγκοσμίου Θεάτρου
   • Φιλοσοφία και Θεωρία του Θεάτρου και του Δράματος
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά:

   • Aνάλυση Παράστασης
   • Σύγχρονο Θέατρο και Πρωτοπορίες

   Μαθήματα Επιλογής:

   • Εργαστήριο Δραματολογίας
   • Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης
   • Επιλεγόμενο 3
    Τα επιλεγόμενα μαθήματα κάθε εξαμήνου, θα προσφέρονται ανάλογα με την διαθεσιμότητα του Διδακτικού προσωπικού.

   Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά:

   • Θεατρική Μετάφραση: Θεωρία και Πράξη
   • Δραματοποίηση

   Μαθήματα Επιλογής:

   • Οι Παραστατικές Τέχνες και τα Νέα Μέσα: Μεταμορφώσεις και Προοπτικές.
   • Χορός, Κίνηση: Θεωρία και Πράξη
   • Σκηνοθεσία και Δραματουργία. Μια διαρκής συνομιλία

   Σύνολο ECTS 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

   Σύνολο ECTS 30

   Ειδίκευση: «Διδακτική του Θεάτρου»

   Α΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά:

   • Μεθοδολογία της Έρευνας
   • Ζητήματα Αρχαίου Θεάτρου
   • Ζητήματα Νεοελληνικού Θεάτρου
   • Ζητήματα Παγκόσμιου Θεάτρου
   • Φιλοσοφία και Θεωρία του Θεάτρου και του Δράματος

   Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά:

   • Διδακτική του Θεάτρου: Θεωρία και Πράξη
   • Ανάλυση Παράστασης

   Μαθήματα Επιλογής:

   • Κουκλοθέατρο στην Εκπαίδευση
   • Εφαρμοσμένο Θέατρο
   • Δραματουργία για παιδιά και νέους

   Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά:

   • Το Θέατρο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
   • Δραματοποίηση

   Μαθήματα Επιλογής:

   • Εφαρμογές της Κοινωνικής Παιδαγωγικής και του Κοινωνικού Θεάτρου στην Εκπαίδευση.
   • Θέατρο και Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.
   • Σκηνοθεσία και Δραματουργία. Μια διαρκής συνομιλία

   Σύνολο ECTS 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

   Σύνολο ECTS 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email