Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Aντικείμενο του Δ.Π.M.Σ. είναι οι κατευθύνσεις της Eλληνικής Φιλοσοφίας και της Φιλοσοφίας των Eπιστημών. Σκοπός του Π.M.Σ. είναι η κατάρτιση πτυχιούχων του Tμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας καθώς και πτυχιούχων άλλων  24 Tμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας ή του εξωτερικού ή των T.E.I. όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε να εξασφαλίζεται με την εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και συναφώς η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Tο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ιδίου Πανεπιστημίου και με το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεχίζει και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020– 2021 το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών».

   Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών». Για την παρακολούθηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί α) κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, β) κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Α΄80), γ) πτυχιούχοι Tμημάτων T.E.I. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. δ) Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν με αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Ν.4485/2017. Η εγγραφή τους γίνεται μόνο στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που οργανώνεται στα Τμήματα των Ιδρυμάτων όπου υπηρετούν, το αντικείμενο του οποίου (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στα οικεία Ιδρύματα.

   O αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε είκοσι (20) ετησίως.

   Oι πτυχιούχοι ελληνικών A.E.I. γίνονται δεκτοί, εφόσον γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, κτλ. O βαθμός κατοχής της γλώσσας πιστοποιείται με εξετάσεις, εκτός εάν οι υποψήφιοι προσκομίσουν τίτλους σπουδών, από τους οποίους να προκύπτει η κατοχή με επάρκεια μιας από τις παραπάνω γλώσσες.

   Οι πτυχιούχοι ξένων πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα. Τούτο θα πιστοποιηθεί με εξετάσεις, εκτός εάν οι υποψήφιοι προσκομίσουν τίτλους σπουδών που να αποδεικνύουν την κατοχή της Ελληνικής γλώσσας.

   Oι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας , ώς τις 14 Σεπτεμβρίου 2020, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών·
   2. Δελτίο προσωπικών στοιχείων·
   3. Βιογραφικό Σημείωμα·
   4. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (οι τελειόφοιτοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται υπό την αίρεση απόκτησης πτυχίου ώς την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020)·
   5. Αναλυτικό πίνακα των προπτυχιακών μαθημάτων ανά έτος και την αντίστοιχη επίδοσή τους σ’ αυτά·
   6. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας –οπωσδήποτε της γλώσσας των πηγών και της συναφούς βιβλιογραφίας της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας– ή βεβαίωση επάρκειας από την επιτροπή που θα διενεργήσει τις εξετάσεις·
   7. Δημοσιεύσεις – τεκμήρια ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

   H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων (Άριστα: 100 μόρια):

   • α. Γενικός βαθμός Πτυχίου έως 10 μόρια
   • β. Μέσος όρος βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα, τα σχετικά με το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών έως 20 μόρια
   • γ. Ερευνητικές εργασίες – Δημοσιεύσεις έως 15 μόρια
   • δ. Προφορική συνέντευξη έως 5 μόρια
   • ε. Γραπτές εξετάσεις έως 50 μόρια

   Μέγιστο Σύνολο Μορίων 100

   Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο υποψήφιος να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μόρια στις γραπτές εξετάσεις και τη βάση των πενήντα (50) μορίων με τη συνεκτίμηση και των λοιπών κριτηρίων.

   Oι υποψήφιοι θα εξετασθούν ως ακολούθως:

   • Τετάρτη 24.9.2020 ώρα 10.00–13.00 Ελληνική Φιλοσοφία Αίθ. 2 γραπτώς
   • Πέμπτη 25.9.2020 ώρα 10.00–13.00 Φιλοσοφία των Επιστημών Αίθ. 2 γραπτώς
   • Παρασκευή 26.9.2020 ώρα 10.00 Προφορική συνέντευξη Αίθουσα Συνεδριάσεων του Tμήματος Φιλοσοφίας (1 ος όροφος)

   στην ακόλουθη ύλη:

   ΕΝΟΤΗΤΑ A΄ : Ελληνική Φιλοσοφία
   Υποενότητα: α. Προσωκρατική Φιλοσοφία – Σοφιστική κίνηση
   Υποενότητα: β. Γνωσιοθεωρικά ρεύματα και η περί ελευθερίας αντίληψη στη Νεοελληνική φιλοσοφία του 18ου και του 19ου αιώνα

   ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ : Φιλοσοφία των Επιστημών
   Υποενότητα: α. Φιλοσοφία των Επιστημών
   Υποενότητα: β. Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών

   Θα δοθούν τέσσερα θέματα – ένα από κάθε υποενότητα – και οι υποψήφιοι θα υποχρεωθούν να απαντήσουν σε δύο, ένα από κάθε ενότητα.

   Για όσους δεν κατέχουν βεβαίωση κατοχής μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας θα δοθεί επίσης φιλοσοφικό κείμενο σε ξένη γλώσσα, ανάλογα με την προτίμηση του καθενός, για να μεταφρασθεί και να σχολιασθεί.

   Οι υποψήφιοι, των οποίων η ορκωμοσία πρόκειται να γίνει κατά την προσεχή ορκωμοσία φοιτητών, μπορούν να καταθέσουν βεβαίωση του Τμήματος στο οποίο φοίτησαν, από την οποία να εμφαίνεται ότι έχουν εγγραφεί στον κατάλογο φοιτητών της προσεχούς ορκωμοσίας. Επισυνάπτονται λεπτομερή διαγράμματα.

   Για κάθε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Τομέα Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας (κ. Σιούλα Παναγιώτα, τηλ. 2651-0-05862, e-mail: [email protected]).

   Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας, Μεταβατικό κτίριο, 45 110 Πανεπιστημιούπολη.

  • Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα, όπως αυτά κατανέμονται και στα τέσσερα εξάμηνα σπουδών (α΄, β΄, γ΄ και δ΄), β) η παρακολούθηση φροντιστηρίων ειδικών θεμάτων και η παρακολούθηση σειράς διαλέξεων και εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120 Π.Μ. –ήτοι 30 Π.Μ. ανά εξάμηνο σπουδών).
   Αναλυτικά, τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής:

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)

   Eρευνητική Mεθοδολογία 14
   Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 8
   Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία 8
   ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.: 30

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)

   Νεοελληνική Φιλοσοφία 8
   Eρευνητική Mεθοδολογία 14
   Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών–Φιλοσοφία της Πολιτικής Οικονομίας 8
   ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.: 30

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Υποχρεωτικά Μαθήματα – Έναρξη Μεταπτυχιακής Εργασίας ECTS Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)
   Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία 8
   Η Προβληματική της Φιλοσοφικής Ιστοριογραφίας 8
   Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ερευνητικό στάδιο) 14
   ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.: 30

   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
   Υποχρεωτικά Μαθήματα – Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Εργασίας ECTS Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)
   Επιστημολογία– Θεωρία των Αξιών 8
   Η Ελληνική Φιλοσοφία και ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 8
   Συνέχιση και ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 14
   ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.: 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email