Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διιδρυματικό ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός».

   Αντικείμενο του Διιδρυματικού ΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί κυρίως στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ και δευτερευόντως σε αυτή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, είναι η μελέτη και η έρευνα των διαφόρων ιστορικών και πολιτιστικών δεδομένων του Ορθόδοξου χριστιανικού βίου, όπως αυτά παρήχθησαν μέσα στην ιστορική πορεία της ελλαδικής Εκκλησίας.

   Σκοπός του Διιδρυματικού ΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα πεδία της Ιστορίας και του Πολιτισμού, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στον ελλαδικό χώρο, ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   1. Γενικά.
   Η ΕΔΕ του Δ.Π.Μ.Σ. των Τμημάτων Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. και Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή φοιτητών/ τριών στο ΔΜΠΣ με τίτλο «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Η παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους 1.800 € (600 €, για κάθε ένα από τα τρία εξάμηνα). Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια δεν καταβάλει εντός της οριζόμενης προθεσμίας κάποια από τις τρεις δόσεις διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ.

   2. Υποψήφιοι για το Δ.Π.Μ.Σ.
   Υποψήφιοι μπορούν να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων και Σχολών της αλλοδαπής. Επίσης, πτυχιούχοι παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους 60. Σημειώνεται ότι θα δίνονται υποτροφίες σε ποσοστό 10% επί των εγγραφόμενων φοιτητών με κριτήρια επίδοσης, όπου θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας των δύο πρώτων εξαμήνων, οικονομικά και κοινωνικά. Η υποτροφία αντιστοιχεί στην επιστροφή διδάκτρων που αναλογούν στο Γ΄ εξάμηνο.

   3. Αξιολόγηση – Επιλογή υποψηφίων
   Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις: Στην πρώτη φάση πραγματοποιείται η εμπρόθεσμη κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών μεταξύ των οποίων και η πιστοποίηση γνώσης της ξένης γλώσσας με την κατάθεση αντίστοιχου τίτλου, ο οποίος μπορεί να είναι:
   i) αποδεικτικό γνώσης της ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ., ή
   ii) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-basedtest, ή
   iii) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ξενόγλωσσο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από τοΔΟΑΤΑΠ ΔΙΚΑΤΣΑ ή), ή
   iv) Πτυχίο Αγγλικής –Γαλλικής –Γερμανικής – Ιταλικής ή Ισπανικής Φιλολογίας, ή
   iv) Πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ, για τη γνώση των σλαβικών και λοιπών βαλκανικών γλωσσών.

   Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν γραπτά για να αποδείξουν τη γνώση της γλώσσας. Κατά τη δεύτερη φάση γίνεται η αξιολόγηση των υποψηφίων με τα εξής κριτήρια και τις αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Ν. 3685/2008 και τον κανονισμό σπουδών):
   α) Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή πέντε (5): έως 50 μόρια.
   β) Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών: μέχρι δέκα (10) μόρια.
   γ) Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία: μέχρι δέκα (10) μόρια.
   δ) Δεύτερο πτυχίο λαμβάνει πέντε (5) μόρια.
   ε) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 λαμβάνει πέντε (5) μόρια.

   Η ΕΔΕ αξιολογεί και προκρίνει σε πρώτη συνεδρίαση τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια της δεύτερης φάσης. Στην συνέχεια προωθεί τον σχετικό κατάλογο των προκριθέντων στη δεύτερη φάση στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., η οποία προσκαλεί τους υποψηφίους για συμμετοχή στην τρίτη φάση. Κατά την τρίτη φάση διεξάγεται η προφορική συνέντευξη των υποψηφίων με κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή δύο (2), δηλαδή η συνέντευξη λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.
   Η διαδικασία της συνέντευξης γίνεται από ειδική επιτροπή Καθηγητών/Λεκτόρων των συνεργαζόμενων Τμημάτων, η οποία συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΕ.

   4. Απαραίτητα Δικαιολογητικά
   α) Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ.
   β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων και σε περίπτωση πτυχιούχων ιδρυμάτων του εξωτερικού, πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι τίτλοι που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό πρέπει να είναι επικυρωμένοι και μεταφρασμένοι.
   γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
   δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   ε) Υπόμνημα μέχρι χιλίων (1000) λέξεων, στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του Δ.Π.Μ.Σ.
   στ) Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.
   ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
   η) Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν επιστρέφονται.
   θ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

   Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία πρέπει να έχουν APOSTILLE

   Όσα δικαιολογητικά δεν έχουν APOSTILLE, πρέπει να είναι επικυρωμένα πάνω στο πρωτότυπο για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει, από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

   Επίσης όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία, πρέπει μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954

   5. Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών

   Χρόνος υποβολής αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από 7 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 2020, στη Γραμματεία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.

   Αρμόδιος υπάλληλος η κ. Ε. Κυρατζή (τηλ. επικοινωνίας: 2310996682, e-mail:[email protected]).

   Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν είτε ηλεκτρονικά, είτε με εταιρείες ταχυμεταφοράς (courier), για το εμπρόθεσμο της οποίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής, στη διεύθυνση:
   ΔΠΜΣ «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός»
   Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
   Γραμματεία Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
   Γραφείο 212, 2ος όροφος (υπόψη κας Κυρατζή)
   Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

   Για αυτοπρόσωπη παρουσία απαιτείται τηλεφωνικό ραντεβού (τηλέφωνο 2310 996682 Έφη Κυρατζή) και ισχύει μόνο για την περίπτωση που είναι αδύνατη η αποστολή με άλλο τρόπο.

   6. Η ημερομηνία γραπτής εξέτασης ξένων γλωσσών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

   7. Η ημερομηνία συνέντευξης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

   Ακολούθως θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και ο πίνακας επιτυχόντων.

   Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους σύμφωνα με την ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

   Σε περίπτωση που κάποιος επιτυχών δεν εγγραφεί, θα κληθεί στη θέση του ο πρώτος επιλαχών.ούσα.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS)

   Μαθήματα 1ου εξαμήνου:

   • Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας της Ελλάδος (Sources of the Church History of Greece) 7,5 Υ
   • Η Εκκλησιαστική Ιστορία του ελλαδικού χώρου έως το αυτο­κέφαλο (Church History of the Greek lands until the ecclesiastical independency) 7,5 Υ
   • Αρχές χρηματοοικονομικής διαχεί­ρισης για την Ελλαδική Εκκλησία (Financial Management principles for the Greek Church) 7,5 Υ
   • Ένα (1) μάθημα επιλογής από τον παρακάτω πίνακα επιλεγόμενων μαθημάτων 7,5 Ε
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΡΩΤΟΥ (1ου) ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

   Μαθήματα 2ου εξαμήνου

   • Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος από το αυτοκέφαλο έως σήμερα (History of the Greek Church since the Autocephalous) 7,5 Υ
   • Ορθόδοξη πνευματικότητα στον ελλαδικό χώρο (Orthodox Spirituality in Greek lands) 7,5 Υ
   • Διοίκηση και οργάνωση της Εκκλησί­ας της Ελλάδος (Administration and organization of Church of Greece) 7,5 Υ
   • Ένα (1) μάθημα επιλογής από τον παρακάτω πίνακα επιλεγόμενων μαθημάτων 7,5 Ε
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΔΕΥΤΕΡΟΥ (2ου) ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

   Πίνακας Επιλεγόμενων Μαθημάτων

   • Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ελλαδικός χώρος (Ecumenical Patriarchate and Greek lands)
   • Ελλάδα και σλαβικός κόσμος (Greece and Slavonic world)
   • Εκκλησιαστική διπλωματία και εθιμοτυπία στην Εκκλησία της Ελλάδος (Ecclesiastical Diplomacy and Ceremonial Procedure in the Church of Greece)
   • Κέντρα του μοναχισμού στην Ελλάδα (Centers of monasticism in Greece)
   • Ορθόδοξος Πολιτισμός και ελληνική ταυτότητα (Orthodox culture and Greek identity)
   • Σύγχρονη διαχείριση Ιερών Μητροπόλεων και Ενοριών (Modern management of Sacred Dioceses and Parishes)

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email