Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον», στις εξής τρεις (3) ειδικεύσεις:

   • Ειδίκευση Α «Bιοανάλυση – Φαρμακευτική ανάλυση»
   • Ειδίκευση Β «Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων» και
   • Ειδίκευση Γ «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι:

   • η ανάπτυξη, βελτιστοποίηση, επικύρωση και προτυποποίηση μεθόδων χημικής ανάλυσης, η εφαρμογή τους σε διάφορους τύπους δειγμάτων όπως βιολογικά και φαρμακευτικά,
   • ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων, τροφίμων και πάσης φύσεως πρώτων υλών και διαφόρων υλικών,
   • και ο έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος, ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας των περιβαλλοντικών με- τρήσεων, η αξιολόγηση των επιπτώσεων της ρύπανσης, η αντιρρύπανση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η διαχείριση αποβλήτων, η αποτίμηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα στοχεύει στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Χημικής Ανάλυσης, Βιοανάλυσης, Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς και Ελέγχου και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον», σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2372/τ.Β’/21-6-2018) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017). Η λειτουργία του ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση αριθμ. 655/14-2-2018.

   Σχετική ιστοσελίδα https://www.chem.auth.gr/spoudes/programmata-metaptychiakon/

   A. TITΛOI ΣΠOYΔΩN
   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Έλεγχος Ποιότητας – Χημική Ανάλυση – Περιβάλλον», στις εξής Ειδικεύσεις:
   Ειδίκευση Α «Bιοανάλυση – Φαρμακευτική ανάλυση»,
   Ειδίκευση Β «Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων»
   Ειδίκευση Γ «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος».

   B. APIΘMOΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
   O αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι δεκαοχτώ (18) και ο αριθμός αυτός, κατανεμήθηκε στις προαναφερθείσες ειδικεύσεις ως εξής:
   Ειδίκευση Α «Bιοανάλυση – Φαρμακευτική ανάλυση» 6
   Ειδίκευση Β «Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων» 6
   Ειδίκευση Γ «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος» 6

   Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ MONAΔEΣ
   Ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 3 και 6 εξάμηνα αντίστοιχα. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS (60 ECTS από μεταπτυχιακά μαθήματα + 30 ECTS από μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία).

   Δ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ YΠOΨHΦIΩN
   Στο ΠΜΣ μπορούν να υποβάλουν αίτηση πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες των προαναφερόμενων Ιδρυμάτων, που οφείλουν μέχρι 2 μαθήματα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου (μεταξύ αυτών ενδεχομένως την πτυχιακή εργασία). Τα μαθήματα αυτά κατ’ ανάγκην υπολογίζονται με συμβατικό βαθμό «5,0» και μέχρι τέλους της διαδικασίας επιλογής δεν αλλάζει ο προσωρινά υπολογιζόμενος βαθμός πτυχίου που μοριοδοτείται. Τέλος, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και μέλη των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, σύμφωνα με το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8. εφόσον το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν είναι συναφές.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από 17/06/2020 έως 20/07/2020.

   Η αίτηση υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας στο e-mail: [email protected] με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΜΣ “ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ”».

   Την Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν σε ψηφιακή μορφή (pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (από 1 έως 6):

   1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δυο όψεων).
   2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόμενο από Παράρτημα Διπλώματος.
   3. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα.
   4. Αποδεικτικό καλής γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω) ή της ελληνικής γλώσσας στην περίπτωση αλλοδαπών.
   5. Εξώφυλλο της πτυχιακής και μονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας (για πτυχιούχους εκτός Τμήματος Χημείας ΑΠΘ απαιτείται επιπλέον το πλήρες κείμενο της πτυχιακής σε ψηφιακή μορφή).
   6. Αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)
   7. Περιλήψεις (abstracts) δημοσιευμένων εργασιών ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια.
   8. Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας.
   9. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά θα θεωρείται ελλιπής και αυτόματα θα απορρίπτεται.

   Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
   H επιλογή των φοιτητών/τριών θα γίνει το μήνα Σεπτέμβριο, με βάση τον αλγόριθμο μοριοδότησης που περιγράφεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ και περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η μέγιστη ποσόστωση για τη μοριοδότηση):
   – Βαθμός πτυχίου (45%)
   – Βαθμολογία σε 4 μαθήματα σχετικά με την αιτούμενη κατεύθυνση (30%)
   – Πτυχιακή εργασία (10%) – Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3%)
   – Ξένες γλώσσες (3%)
   – Συνέντευξη (2%)
   – Επαγγελματική/Ερευνητική εμπειρία σχετική με την κατεύθυνση (2%)
   – Δήλωση 1ης προτίμησης (2%)
   – Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (1%)
   – Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (2%)

   Οι συνεντεύξεις θα γίνουν από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης του ΠΜΣ τον Σεπτέμβριο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ανά Ειδίκευση, οι οποίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   O τελικός πίνακας επιλογής θα επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και οι επιτυχόντες θα κληθούν για εγγραφή και δήλωση μαθημάτων του A’ εξαμήνου. Η εγγραφή φοιτητών/τριών που είχαν υποβάλει αίτηση ως τελειόφοιτοι/ες, εφόσον επιλεγούν, προϋποθέτει την επιτυχή εξέτασή τους στα οφειλόμενα μαθήματα κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, και την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης στη Γραμματεία του Τμήματος.

   Σε περιπτώσεις που η επιτροπή κρίνει ότι κάποιος/α μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια δεν έχει επαρκείς γνώσεις σε βασικά αντικείμενα Χημείας που είναι συναφή προς την Ειδίκευση του ΠΜΣ όπου έχει επιλεγεί, μπορεί να γίνει επιπλέον χρέωση μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρό-
   γραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Ειδίκευση Α: Bιοανάλυση – Φαρμακευτική ανάλυση

   Α’ Εξάμηνο:

   • Φασματοσκοπικές και Αυτόματες Τεχνικές Ανάλυσης Υ 3 10
   • Διαχωριστικές Τεχνικές Ανάλυσης Υ 3 10
   • Ηλεκτροαναλυτικές Τεχνικές Ανάλυσης και Αισθητήρες Υ 3 10

   Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Διαχείριση Ποιότητας, Χημειομετρία και Μετρολογία Υ 2 – 5
   • Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Υ 3 – 10
   • Βιοαναλυτικές μέθοδοι Υ 3 – 10
   • Ερευνητική και Εργαστηριακή Μεθοδολογία στη Βιοανάλυση Υ 2 2 5

   Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30

   Γενικό Σύνολο ECTS 90

   Ειδίκευση Β: Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων

   Α’ Εξάμηνο:

   • Πρότυπες Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Ανάλυσης Υ 3 10
   • Πρότυπες Διαχωριστικές Τεχνικές Ανάλυσης Υ 3 10
   • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας Υ 3 10

   Σύνολο  ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Διαχείριση Ποιότητας, Χημειομετρία και Μετρολογία Υ 2 – 5
   • Ειδικά θέματα ασφάλειας, γνησιότητας και συσκευασίας τροφίμων Υ 3 – 10
   • Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας Προϊόντων και Υλών Υ 3 – 10
   • Ερευνητική και Εργαστηριακή Μεθοδολογία στον Έλεγχο Ποιότητας Υ 2 2 5

   Σύνολο  ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Μ2Δ18 Υ 30

   Γενικό Σύνολο ECTS 90

   Ειδίκευση Γ: Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

   Α’ Εξάμηνο:

   • Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος Υ 3 10
   • Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης Υδάτινων και Χερσαίων συστημάτων Υ 3 10
   • Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Ανάλυσης Υ 3 10

   Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Αντιρρύπανση και Διαχείριση Νερών και Αποβλήτων Υ 3 10
   • Διασφάλιση Ποιότητας Περιβαλλοντικών Μετρήσεων – Πρότυπα Διαχείρισης Περιβάλλοντος Υ 3 10
   • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τον Έλεγχο Ρύπανσης Περιβάλλοντος Υ 3 10

   Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30

   Σύνολο ECTS 90

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email