Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» από το Ακαδημαϊκό Έτος 2005-2006.

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μετεκπαίδευση πτυχιούχων Ιατρικής με τίτλο Ειδικότητος μιας εκ των χειρουργικών Ειδικοτήτων.

   Σκοπός του είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του κλάδου χειρουργικής των Ιατρικών Σπουδών, η προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας και η εφαρμογή των επιτευγμάτων της προς όφελος του Κοινωνικού Συνόλου.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

    

   Με την παρούσα προκήρυξη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 2020-2021 & 2021-2022, να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά.

   Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική» (M.Sc ‐ Μaster’s Degree in “Minimally Invasive Surgery, Robotic Surgery & Telesurgery”), μετά από κύκλο σπουδών τριών (3) διδακτικών εξαμήνων.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, αποκλειστικά Πτυχιούχοι Ιατρικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με τίτλο μιας των ειδικοτήτων χειρουργικής κατευθύνσεως (ή όσων διανύουν το χρόνο ειδίκευσης σε αντίστοιχες ειδικότητες).

   Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ετησίως.

   Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   1. Βαθμός Πτυχίου και αναλυτική, κατά Μάθημα, βαθμολογία.
   2. Επίδοση στα, σχετικά με την κατεύθυνση, προπτυχιακά Μαθήματα.
   3. Επάρκεια στον χειρισμό της Αγγλικής γλώσσας.
   4. Συστατικές επιστολές.
   5. Γραπτή δοκιμασία (Test).
   6. Προσωπική συνέντευξη.
   7. Κάθε άλλο στοιχείο, σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων, που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

   Οι σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων. Το συνολικό ύψος των διδάκτρων καθορίστηκε σε  3.000,00 (τρεις χιλιάδες Ευρώ) που θα καταβληθούν σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις.

   Την Αίτηση, πρέπει να συνοδεύουν και να συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, με επίδειξη αυτής κατά την κατάθεση.
   • Φωτοαντίγραφο Πτυχίου, με επίδειξη αυτού κατά την κατάθεση.
   • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για τους υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής.
   • Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, με επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση.
   • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (CV), που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
   • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, και για τους αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας (με επίδειξη του/των πρωτοτύπου/ων κατά την κατάθεση.
   • Έκθεση ενδιαφέροντος και τεκμηρίωση των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.
   • Τρεις (3) συστατικές επιστολές (υπογεγραμμένες & σφραγισμένες), οι οποίες είτε θα κατατεθούν αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο, είτε θα αποσταλούν απ’ ευθείας, με απλή ταχυδρομική αποστολή (όχι με συστημένο ταχυδρομείο), στην Διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική», ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΤΗΡΙΟ 17), ΙΣΟΓΕΙΟ, Αγ. Θωμά 15Β, ΓΟΥΔΗ – ΑΘΗΝΑ, 115 27 – (Υπ’ όψιν Κας Μ. Παναγιωτακοπούλου)
   • Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος ή Πανεπιστημίου, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
   • Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι όλα τα υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
   • Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από 1η Ιουλίου – 4η Σεπτεμβρίου 2020.

   Η αίτηση και τα συνοδά δικαιολογητικά δύνανται να υποβληθούν:

   – Είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]

   Είτε με απλή ταχυδρομική αποστολή (όχι με συστημένο ταχυδρομείο) στη διεύθυνση:

   Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική»,
   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΤΗΡΙΟ 17), ΙΣΟΓΕΙΟ,
   Αγ. Θωμά 15Β, ΓΟΥΔΗ – ΑΘΗΝΑ, 115 27.
   Τηλ. 210 74 62 538, Fax: 210-746 2557
   με την ένδειξη: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική. Υπόψιν Κας Παναγιωτακοπούλου».

   Η τελική επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει με βάση την βαθμολογία του κύριου πτυχίου, την προφορική συνέντευξη, τη βαθμολογία της γραπτής εξέτασης και γενικά την συναξιολόγηση των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών.

   Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός επιλεγέντος φοιτητή, η Επιτροπή Αξιολόγησης, καλεί τον αμέσως πρώτο επιλαχόντα να καταλάβει τη θέση του και ούτω καθεξής.

   Για να κατεβάστε στον υπολογιστή σας όλα τα απαραίτητα έντυπα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα σε μορφή αρχείου εγγράφου (.doc), ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

   1. Έντυπο Αίτησης
   2. Έντυπο Συστατικής Επιστολής

   Για Επικοινωνία:

   Τηλέφωνο επικοινωνίας καθημερινά Δε ~ Πα από 13:00 έως 16:00.
   Ραντεβού κατόπιν συνεννόησης.

   Γραμματεία Π.Μ.Σ. (Κα M. Παναγιωτακοπούλου):
   e-mail: [email protected]
   Τηλ: 210 74 62 538

  • Το σύνολο των ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.

   Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου , καθορίζονται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο: Υποχρεωτικά Μαθήματα Γενικού Ενδιαφέροντος (30 ECTS):

   • Δεοντολογία της Ιατρικής Έρευνας (3 ECTS)
   • Λειτουργία και χρήση του συναφούς εξοπλισμού (2 ECTS)
   • Ιατρική Πληροφορική (3 ECTS)
   • Βιολογία των Νεοπλασμάτων και Χειρουργική (2 ECTS)
   • Βασική Χειρουργική Έρευνα, Πειραματική Χειρουργική και καινοτομία (5 ECTS)
   • Αναισθησία και Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές (3 ECTS)
   • Βιοχημικές και Βιολογικές επιδράσεις των Ελάχιστα Επεμβατικών Τεχνικών (2 ECTS)
   • Αιματολογικές παθήσεις και Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική (3 ECTS)
   • Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές και ο ρόλος των στην Ογκολογία (3 ECTS)
   • Ιστορία ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (2 ECTS)
   • Θεωρητικό σκέλος Fundamentals in Robotic Surgery (FRS) (2 ECTS)
   • Επιλογή θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών

   Β΄ Εξάμηνο: Υποχρεωτικά Θεωρητικά Μαθήματα Εξειδίκευσης (30 ECTS):

   • Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική Χοληφόρων (2 ECTS)
   • Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική του Ανωτέρου Πεπτικού (2 ECTS)
   • Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική της Νοσογόνου Παχυσαρκίας – Βαριατρικής (2 ECTS)
   • Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στη Χειρουργική Παχέος Εντέρου (2 ECTS)
   • Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική Συμπαγών οργάνων της Κοιλίας (2 ECTS)
   • Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική Κηλών Κοιλιακού τοιχώματος (2 ECTS)
   • Επεμβατικές Ενδοσκοπικές Τεχνικές στο ΓΕΣ (2 ECTS)
   • Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές στην Χειρουργική ενδοκρινών αδένων (2 ECTS)
   • Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές τεχνικές στη Γυναικολογία (5 ECTS)
   • Ελάχιστα Επεμβατικές και Ενδοσκοπικές τεχνικές στην Ουρολογία (5 ECTS)
   • Βιοϊατρική Μηχανική (2 ECTS)
   • Αρχές Τηλεχειρουργικής και Ρομποτικής Χειρουργικής (2 ECTS)

   Γ΄ Εξάμηνο: Υποχρεωτική πρακτική άσκηση και διπλωματική εργασία (30 ECTS):

   • Εφαρμοσμένα Μαθήματα Εξειδίκευσης (15 ECTS)
   • Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS)
   • Εφαρμογή Ελάχιστα Επεμβατικών Τεχνικών (συμπεριλαμβανομένων των Λαπαροσκοπικών και Ρομποτικών) στη Χειρουργική των Χοληφόρων, της Νοσογόνου Παχυσαρκίας (Βαριατρικής), του Ανωτέρου Πεπτικού, του Παχέος Εντέρου, των Συμπαγών Οργάνων της Κοιλίας, των Κηλών Κοιλιακού τοιχώματος, των Ενδοκρινών αδένων, του Ουροποιητικού συστήματος και της γυναικολογικής χειρουργικής.
    Η εκπαίδευση αφορά στην καθ’ ομάδας παρακολούθηση και σχολιασμό αντιπροσωπευτικών μαγνητοσκοπημένων εγχειρήσεων, καθώς και την πρακτική άσκηση σε προσομοιωτές, σε πειραματικό χειρουργείο, σε ρομποτικό σύστημα Da Vinci και σε πραγματικές (live) εγχειρήσεις.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email