Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα σε επιστημονικές περιοχές της Εκτίμησης και Διαχείρισης Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου όπως και της έρευνας στο χώρο της υγείας.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι: η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα εκτίμησης, πρόληψης και διαχείρισης επαγγελματικών, περιβαλλοντικών και φαρμακευτικών κινδύνων για την υγεία του πληθυσμού. Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:
   • Να στελεχώσουν μονάδες Ιατρικής Εργασίας, Υγιεινής και Ασφάλειας, Δημόσιας Υγείας και Φαρμακο-επαγρύπνησης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
   • Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου.
   • Να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου»  (ΦΕΚ 3470 /2018) (MSc in “Environmental, Occupational and Pharmaceutical Risk Assessment and Management”) με τις εξής ειδικεύσεις:

   1. Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου (Occupational Risk Assessment and Management),
   2. Εκτίμηση και Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου (Environmental Risk Assessment and Management),
   3. Εκτίμηση και Διαχείριση Φαρμακευτικού Κινδύνου (Pharmaceutical Risk Assessment and Management). Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα σε επιστημονικές περιοχές της Εκτίμησης και Διαχείρισης Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου όπως και της έρευνας στο χώρο της υγείας.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα εκτίμησης, πρόληψης και διαχείρισης επαγγελματικών, περιβαλλοντικών και φαρμακευτικών κινδύνων για την υγεία του πληθυσμού. Ειδικότερα οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:

   • Να στελεχώσουν μονάδες Ιατρικής Εργασίας, Υγιεινής και Ασφάλειας, Δημόσιας Υγείας και Φαρμακο-επαγρύπνησης στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
   • Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου.
   • Να διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο.

    Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) ECTS.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατεξοχήν διά ζώσης σε αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Στο πλαίσιο της έκθεσης των φοιτητών στη διεθνή εμπειρία και πράξη θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ορισμένων διαλέξεων Καθηγητών διακεκριμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής τόσο δια ζώσης όσο και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

   Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Θετικών Επιστημών και Τμημάτων Διατροφής, Φυσικής Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, Οικονομικών Σπουδών και συναφών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» γίνονται επίσης δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι., καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου.

   Ο μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τριάντα (30) φοιτητές.

   Γίνονται επίσης δεκτοί ως υπεράριθμοι εισακτέοι κάτοχοι των τίτλων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίοι είναι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

   ΔΙΔΑΚΤΡΑ

   Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα, που ανέρχονται συνολικά σε 4.000,00 €. Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

   Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ. Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ θα συνεκτιμηθούν ο βαθμός του πτυχίου, η επίδοση κατά τη συνέντευξη, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, οι συστατικές επιστολές, οι δημοσιεύσεις, η ερευνητική δραστηριότητα και η κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνονται στην αξιολόγηση η προφορική συνέντευξη, ο βαθμός πτυχίου και η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

   Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)  καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.

   Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον εγκεκριμένο πίνακα αξιολόγησης.

   Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του ΠΜΣ:

   • Αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, που βρίσκεται στον ιστότοπο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (www.school.med.uoa.gr). Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και προσκομίζεται υπογεγραμμένη μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
   • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή εναλλακτικά πρωτοκολλημένη αίτηση προς το ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση του πτυχίου από ίδρυμα της αλλοδαπής, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει τα περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει αναγνώριση του πτυχίου του από το ΔΟΑΤΑΠ μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας σπουδών στο ΠΜΣ και αφού εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα παράτασής της.
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
   • Δύο συστατικές επιστολές.
   • Τεκμηρίωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας (και άλλων ξένων γλωσσών, αν υπάρχουν)
   • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν).
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
   • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατήριου.
   • Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, όπως αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών από ίδρυμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας ή βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
   • Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι:
   • Τα έγγραφα που προσκομίζει μαζί με την αίτηση της υποψηφιότητας είναι έγκυρα.
   • Γνωρίζει περί της προβλεπόμενης διαγραφής του μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης.
   • Δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

   Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Μικράς Ασίας 75, ΤΚ 115 27, Κτήριο 12 1ος όροφος, Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 11:00 έως και τις 14:00 αυστηρά (υπόψη κας Μαργαρίτας Νάσση, τηλ. επικοινωνίας: 210 7462059 και e-mail: [email protected]).  Μπορείτε να καταθέσετε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου (με εξουσιοδότηση) ή να τον αποστείλετε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς- courier (τα έξοδα βαραίνουν τον αποστολέα).

   Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

   ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

   Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 210 7462059 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση eriza@med.uoa.gr.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή επιστημονικών εργασιών και πρακτική άσκηση, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email