Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο της λειτουργίας του επανιδρυόμενου Π.Μ.Σ. «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» (ΦΕΚ Επανίδρυσης 4317/28-9-2018 τ.Β ́ ΦΕΚ Κανονισμού 5833/27-12-2018 τ.Β ́) προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. 

   Απονεμόμενος τίτλος
   Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). 

   Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν:
   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα δεχθεί μέχρι σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες. 

   Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής:
   Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
   (α) Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. του Τμήματος πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.
   (β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
   γ) Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας από τις παρακάτω γλώσσες της Ε.Ε. Η επαρκής γνώση [«καλή γνώση», επίπεδο Β2] της ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων ως εξής: 

   Αγγλική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
   • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 
   • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 
   • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of
   • Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
   • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
   • (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου
   • MICHIGAN.
   • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION – του EDEXCEL.
   • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 
   • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
   • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
   • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2). 
   • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
   • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 
   • Michigan State University Certificate of English Language Competency (MSU CELC): CEF B2.
   • Test of Interactive English, B2 + Level. 
   • Test of Interactive English, B2 Level. 

   Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης) ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι δεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 

   Γαλλική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
   • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. 
   • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο εχορηγείτο μέχρι το 1996). 
   • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2. 
   • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de Francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2.
   • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης

   Γερμανική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
   • GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe. 
   • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUΕR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. 
   • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH. 
   • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης

   Ιταλική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
   • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
   • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης). 
   • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης
   • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 

   Ισπανική γλώσσα 

   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
   • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO). 
   • DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education). 

   Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 

   Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής: 

   • Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ. (Το έντυπο διατίθεται από τη γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr).
   • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο πτυχίου ανωτάτου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
   • Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες γλώσσες της Ε.Ε. στο επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
   • Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.). (Εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr)
   • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
   • Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

   Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν (αν υπάρχουν) 

   • Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα). 
   • Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
   • Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας. 
   • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με το σύστημα των κριτών, ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.
   • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
   • Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο). 
   • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (δεν απαιτούνται από τους αποφοίτους του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. και του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.)
   • Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά επιμορφωτικών σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας.
   • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του υποψηφίου.

   Προθεσμίες υποβολής και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα δικαιολογητικά 

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν από 13/04/2020 μέχρι 31/07/2020 φάκελο υποψηφιότητας, όσο ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, στο email [email protected] και μετά ή ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Π.Τ.Δ.Ε., Ναυαρίνου 13 α ισόγειο, Τ.Κ. 10680, ή στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε κατά τις ημέρες και ώρες που δέχεται (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:30-15:00). 

   Διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. 

   Η διάρκεια σπουδών στο Μ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και η λειτουργία του θα ξεκινήσει από το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021. 

   Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών – Δίδακτρα 

   Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια και πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και διεξάγεται τρεις τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα και ώρες 18.00-21.00 (συνήθως Πέμπτη και Παρασκευή) και 8.00-15.00 (Σάββατο). Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα, σεμινάριο, πρακτική άσκηση ή εργαστήριο. 

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του Π.Μ.Σ. καταβάλλοντας το ποσό των 3000€ (σε τρεις εξαμηνιαίες δόσεις με την έναρξη κάθε εξαμήνου), όπως προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Π.Μ.Σ. 

   Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. 

   1. Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ εκτός των υποχρεωτικών για την συμμετοχή τους δικαιολογητικών, δηλαδή πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι και γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β2, αξιολογούνται:Κριτήρια επιλογής υποψηφίων Αξιολογικές μονάδες
    Βαθμός πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. – βαθμός συναφών με την κατεύθυνση προπτυχιακών μαθημάτων – διπλωματική ή πτυχιακή εργασία μέχρι 10 α.μ.
    Επιπλέον ξένη/-ες γλώσσα/ -ες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 μέχρι 5 α.μ.
    Περισσότερα του ενός πτυχία Α.Ε.Ι. μέχρι 5 α.μ.
    Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μέχρι 5 α.μ.
    Διδακτορικό Δίπλωμα μέχρι 5 α.μ.
    Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων μέχρι 10 α.μ.
    Επιμορφωτικά σεμινάρια τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας μέχρι 5 α.μ.
    Πτυχίο Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 5 α.μ.
    Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης μέχρι 50 α.μ.
    Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Τα μέλη των επιτροπών αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 50 α.μ.

   Ο αριθμός των α.μ. που πιστώνεται τελικά ο υποψήφιος από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών των α.μ. με τις οποίες βαθμολόγησαν τον υποψήφιο όλα τα μέλη της επιτροπής συνέντευξης.

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους μετά από απόφαση.

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτική άσκηση, συγγραφή επιστημονικών εργασιών καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο
   Μεθοδολογία της Έρευνας (Research Methods) (7,5 ECTS)
   Παιδαγωγικές θεωρίες και η Εφαρμογή τους στην Εκπαίδευση: σχεδιασμός και εκτέλεση μικροδιδασκαλίας (Pedagogical Theories and Applications: planning a. implementation of microteaching) (7,5 ECTS)
   Διαχείριση Γνώσης και Οργανισμοί Μάθησης (Knowledge Management and Learning Organisations) (7,5 ECTS)
   Ανάπτυξη Διαδραστικού Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχόμενου (Development of Interactive Digital Educational Content) (7,5 ECTS)

   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο
   Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resources Development) (7,5 ECTS)
   Διοίκηση και Διαχείριση Πόρων Εκπαιδευτικών Μονάδων (Management a. Guidance of Educational Structures) (7,5 ECTS)
   Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας (Systems of Learning Technologies) (7,5 ECTS)
   Ψυχοπαιδαγωγική και Παιδαγωγική Καθοδήγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (7,5 ECTS)

   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο
   Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

   Ένα κατ΄επιλογή υποχρεωτικό μάθημα
   Διοικητική Κινδύνου στην Εκπαίδευση (Risk Management in Education) (5 ECTS)
   Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Διαδίκτυο (WEB Design and Development) (5 ECTS)
   Γλωσσική και Λογοτεχνική Ανάπτυξη και Έκφραση με τη χρήση των ΤΠΕ (Language a. Literature Development with ICT) (5 ECTS)
   Εικονικά περιβάλλοντα Μάθησης (Virtual learning Environment) (5 ECTS)

   Ένα προαιρετικό μάθημα
   Καινοτομία και Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση (Innovation a. Creativity in Education) (5 ECTS)
   Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Εκπαίδευσης (Evaluation and Certifications of Education) (5 ECTS)
   Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση (Adults Education and Life Long Learning) (5 ECTS)
   Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα στην Εκπαίδευση (Management Information Systems in Education) (5 ECTS)
   Η Συστημική Σκέψη στην Εκπαίδευση (Systemic Thinking in Education) (5 ECTS)

   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email