Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη – Ειδική Φυσική Αγωγή

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή” έχει ως γνωστικό αντικείμενο την ανανέωση της επιστημονικής γνώσης για την προαγωγή της αθλητικής επιστήμης και την ειδικευμένη έρευνα με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις στα γνωστικά πεδία της Σχολικής Φυσικής Αγωγής και της Προσαρμοσμένης/ Ειδικής Φυσικής Αγωγής.

   Σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:

   • η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
   • η υψηλού επιπέδου κατάρτιση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της παιδαγωγικής και της προσαρμοσμένης/ειδικής φυσικής αγωγής, καθώς και στις ειδικές θεματικές ενότητες της διδακτικής και της διδακτικής μεθοδολογίας,
   • η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που θα βασίζεται στις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας – αλλά και της ελληνικής κοινωνίας – για εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης,
   • η παροχή και μετάδοση ειδικών επιστημονικών γνώσεων με σαφή θεωρητικό περιεχόμενο και προσανατολισμό που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις,
   • η υψηλής ποιότητας μετεκπαίδευση φοιτητών/τριών και η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών/τριών εφοδιασμένων με τα απαραίτητα γνωστικά “εργαλεία” για να προσφέρουν εξειδικευμένο έργο ή να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν πρωτότυπη έρευνα και
   • η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας και η προώθηση της διαθεματικής συνεργασίας σε σύνθετα ζητήματα παιδαγωγικής, διδακτικής και προσαρμοσμένης/ειδικής φυσικής αγωγής.

   Δείτε την προκήρυξη

   Τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη – Ειδική Φυσική Αγωγή» αποτελεί πρόγραμμα ειδίκευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη του Α.Π.Θ. και περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις: α) Εκπαιδευτικά μοντέλα στη Φυσική Αγωγή β) Προσαρμοσμένη/Ειδική Φυσική Αγωγή

   Καινοτομία: Καινοτομία του προγράμματος σπουδών αποτελούν: α) η εντατική δια ζώσης φοίτηση σε ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και β) η διδασκαλία από απόσταση με τη βοήθεια της διαδικτυακής τεχνολογίας με σύγχρονη ή ασύγχρονη συμμετοχή.

   Αριθμός εισακτέων: Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται συνολικά στους 50 (25 ανά κατεύθυνση). Από το σύνολο των πενήντα (50), :
   α) Στην κατεύθυνση «Εκπαιδευτικά μοντέλα στη Φυσική Αγωγή» είκοσι πέντε (25) θέσεις θα καταλαμβάνονται από πτυχιούχους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) και από πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
   β) Στην κατεύθυνση «Προσαρμοσμένη-Ειδική Φυσική Αγωγή» είκοσι πέντε (25) θέσεις θα καταλαμβάνονται μόνο από Πτυχιούχους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της ημεδαπής, και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται στα τρία εξάμηνα πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή της ανεξάρτητης επιβλεπόμενης μελέτης.

   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.500 €. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται με εισοδηματικά κριτήρια έως και 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών/- ριών που εισάγονται στο ΠΜΣ.

   Καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά, ή να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf), σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια εισδοχής από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 στη:
   Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α./ΑΠΘ,
   «Ανθρώπινη Aπόδοση»
   Νέες Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ.,
   Γυάλινο κτήριο Θέρμης,
   TK 57001, 1ος όροφος
   Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2310-992242, ώρες 9:00-12:00,
   http://physicaleducation.phed.auth.gr,
   E-mail: [email protected]

   Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης στο Π.Μ.Σ.
   Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, δηλαδή της μοριοδότησης του/της κάθε υποψηφίου, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις:
   1. Βασικό πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.
   2. Η επάρκεια γνώσης μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) επιπέδου Β2 (καλή γνώση), από τα πιστοποιητικά επάρκειας που αναγνωρίζει το Α.Σ.Ε.Π. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α έχει αποφοιτήσει από αγγλόφωνο, γερμανόφωνο, ή γαλλόφωνο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής και αυτό αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών του/της δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της απαιτούμενης ξένης γλώσσας.

   Το βασικό πτυχίο και το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορεί να είναι κάποιος υποψήφιος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

   Ο/η κάθε υποψήφιος/-α που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αξιολογείται και κατατάσσεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει από τα κριτήρια διαφορετικής αξιολογικής βαρύτητας.
   Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα μόρια που συγκεντρώνονται από τα ακόλουθα κριτήρια εισαγωγής, χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο/η υποψήφιος/α να ανταποκρίνεται σε όλα. Οι φάκελοι υποψηφιότητας αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Δικαιολογητικών.

   Τα κριτήρια ορίζονται ως εξής:

   1. Βαθμός πτυχίου (μέγιστο 40 μόρια).
    Βαθμός πτυχίου Χ 4
   2. Διπλωματική – Πτυχιακή Εργασία (μέγιστο 5 μόρια)
    Η Διπλωματική Εργασία αξιολογείται με πέντε μόρια αν έχει εκπονηθεί από ένα μόνο συγγραφέα, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία της. Αν έχει εκπονηθεί από δύο ή περισσότερους συγγραφείς, τα μόρια που δίνονται στον/στην υποψήφιο/-α ισούνται με το πηλίκο του πέντε δια του αριθμού των συγγραφέων. Η Διπλωματική Εργασία πιστοποιείται με βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος ή τη βιβλιοθήκη, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των συγγραφέων.
   3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία μετά τη λήψη του πτυχίου (μέγιστο 5 μόρια, για 2 έτη εργασίας, 2 ½ μόρια για 1 έτος και 0.5 μόριο για ½ έτος)
    Η επαγγελματική προϋπηρεσία πρέπει να εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ και αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:
    1. Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα: Βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει επακριβώς το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
    2. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα: Αντίγραφο ενσήμων του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. Βεβαίωση του εργοδότη όπου να φαίνεται επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εργασίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
    3. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
   4. Δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκριτα περιοδικά της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με συντακτική επιτροπή (μέγιστο 10 μόρια)
    Αξιολογούνται μέχρι δύο δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων. Αν η δημοσίευση είναι σε διεθνές έγκριτο περιοδικό (σε διεθνή βιβλιογραφική βάση δεδομένων),ή Ελληνικό επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών, τότε ο υποψήφιος για να αξιολογηθεί πρέπει να είναι μέχρι τρίτος στη σειρά των συγγραφέων της εργασίας. Ο πρώτος συγγραφέας λαμβάνει 5 μόρια, ο δεύτερος 3 και ο τρίτος 2 μόρια. Ο/η υποψήφιος/-α πρέπει στον φάκελο υποψηφιότητας να προσκομίσει ολόκληρη τη δημοσίευση. Αν η εργασία είναι υπό δημοσίευση, τότε πρέπει να κατατεθεί επιπλέον η βεβαίωση αποδοχής από τον διευθυντή σύνταξης του περιοδικού και αντίγραφο της εργασίας.
   5. Προφορικές ή/και αναρτημένες (poster) ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής (μέγιστο 6 μόρια)
    Αξιολογούνται μέχρι δύο ανακοινώσεις. Η συμμετοχή σε κάθε προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση αξιολογείται για τον πρώτο συγγραφέα με 3 μόρια, για τον δεύτερο με 2 και για τον τρίτο με 1.
    Ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου (την 1η σελίδα και τη σελίδα με την περίληψη της εργασίας), στο οποίο έγινε η ανακοίνωση και βεβαίωση παρουσίασης από το συνέδριο.
   6. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (5 μόρια)
    Ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να καταθέσει βεβαίωση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών ΑΕΙ), η οποία να πιστοποιεί τη συμμετοχή του/της σε ερευνητικό πρόγραμμα, ελάχιστης διάρκειας ενός ημερολογιακού εξαμήνου.
   7. Δεύτερο πτυχίο από άλλο τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ (10 μόρια)
    Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αξιολογούνται με 10 μόρια.
   8. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master) ή Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) (μέγιστο 25 μόρια)
    Όσοι/ες υποψήφιοι κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα μοριοδοτούνται με 15 μόρια, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με 25 μόρια.

   Δικαιολογητικά εισδοχής για την υποβολή αίτησης
   Η αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. υποβάλλεται στις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας βρίσκεται στο http://physicaleducation.phed.auth.gr. Την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που διαθέτει μαζί.

   Συνοπτικά, τα δικαιολογητικά που μπορεί κάποιος να προσκομίσει είναι:

   1. α) Πτυχίο βασικών σπουδών Α.Ε.Ι. ή/και Τ.Ε.Ι. (απαραίτητο)
    β) Πτυχίο γνώσης ξένης γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 που αναγνωρίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. (απαραίτητο).
   2. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
   3. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας.
   4. Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων.
   5. Δικαιολογητικά προφορικών ή/και αναρτημένων ανακοινώσεων.
   6. Βεβαίωση συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.
   7. Άλλα πτυχία (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.).
   8. Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

  • Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν και παρακολουθούν μία από τις κατευθύνσεις αυτές:

   • Εκπαιδευτικά μοντέλα στη Φυσική Αγωγή
   • Προσαρμοσμένη / Ειδική Φυσική Αγωγή

   Για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, εκτός από την εκπόνηση της μεταπτυχιακής του διπλωματικής εργασίας ή την επιτυχή παρακολούθηση ενός επιπλέον μεταπτυχιακού μαθήματος και μιας ανεξάρτητης μελέτης στο Γ΄εξάμηνο σπουδών, πρέπει να ακολουθήσει τη 1 από τις 2 παρακάτω επιλογές:

   1η Επιλογή

   7 μαθήματα κατά την διάρκεια του Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμήνου και διπλωματική εργασία κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου:

   •  2 μαθήματα κορμού (κατά τη διάρκεια του Α εξαμήνου σπουδών)
   • 1 μάθημα κατεύθυνσης (κατά τη διάρκεια του Α εξαμήνου σπουδών)
   • 3 μαθήματα κατεύθυνσης (κατά τη διάρκεια του Β εξαμήνου σπουδών)
   • 1 μάθημα κατεύθυνσης (κατά τη διάρκεια του Γ εξαμήνου σπουδών)
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία(κατά τη διάρκεια του Γ εξαμήνου σπουδών)

   2η Επιλογή

   8 μαθήματα κατά τη διάρκεια του Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμήνου και μια ανεξάρτητη μελέτη κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου:

   • 2 μαθήματα κορμού (κατά τη διάρκεια του Α εξαμήνου σπουδών)
   • 1 μάθημα κατεύθυνσης (κατά τη διάρκεια του Α εξαμήνου σπουδών)
   • 3 μαθήματα κατεύθυνσης (κατά τη διάρκεια του Β εξαμήνου σπουδών)
   • 2 μαθήματα κατεύθυνσης (κατά τη διάρκεια του Γ εξαμήνου σπουδών)
   • 1 ανεξάρτητη επιβλεπόμενη μελέτη (κατά τη διάρκεια του Γ εξαμήνου σπουδών)

   Η διδασκαλία των μαθημάτων έχει τη μορφή από έδρας παραδόσεων, ασκήσεων σε εργαστήρια, επεξεργασίας και παρουσίασης θεμάτων, εντατικών μαθημάτων και τη χρήση της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email