Εκπαίδευση και Πολιτισμός

 • xarokopeio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» είναι η επιστημονική εξειδίκευση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. σε θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού. Το Πρόγραμμα στοχεύει στη σύζευξη της εκπαιδευτικής πράξης με την πολιτισμική παιδεία, δύο επιστημονικών πεδίων που λειτουργούν ανεξάρτητα, ενώ θα ήταν χρήσιμο να συνεργάζονται και να αλληλοτροφοδοτούνται.

   Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποβλέπει στο να παράσχει στους παραπάνω πτυχιούχους:
   α) εξειδικευμένη ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση σε θέματα που σχετίζονται με τη μάθηση, τη διδασκαλία, τη γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων, τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο,
   β) εξειδικευμένη γνώση σε εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης ως στελέχη της εκπαίδευσης, ενισχύοντας την επιστημονική τους κατάρτιση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαιδευτικής μονάδας και
   γ) εξειδικευμένη γνώση σε επιστήμονες και επαγγελματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν σε ειδικά θέματα τέχνης και πολιτισμού, μέσω της αξιοποίησής τους σε οργανωμένες δομές πολιτιστικής εκπαίδευσης.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, το Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης του εν λόγω Π.Μ.Σ., τεύχος Β. 3721 /31.08.2018, και την απόφαση της υπ’ αριθμ. 127/08-10-2020 Συνέλευσης του Τμήματος, καλεί τους ενδιαφερόµενους από τις 26/10/2020 µέχρι και τις 18/12/2020 να καταθέσουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας για συνολικά σαράντα πέντε (45) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» στις ακόλουθες Ειδικεύσεις: 

   1. ‘Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη’ 
   2. ‘Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων’ 
   3. ‘Πολιτισμική Αγωγή’ 

   ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» είναι η επιστημονική εξειδίκευση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε θέματα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. 

   Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη σύζευξη της εκπαιδευτικής πράξης με την πολιτισμική παιδεία, δύο επιστημονικών πεδίων που λειτουργούν ανεξάρτητα, ενώ θα ήταν χρήσιμο να συνεργάζονται και να αλληλοτροφοδοτούνται. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποβλέπει στο να παράσχει στους παραπάνω πτυχιούχους: α) εξειδικευμένη ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση σε θέματα που σχετίζονται με τη μάθηση, τη διδασκαλία, τη γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων, τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο, β) εξειδικευμένη γνώση σε εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης ως στελέχη της εκπαίδευσης, ενισχύοντας την επιστημονική τους κατάρτιση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαιδευτικής μονάδας και γ) εξειδικευμένη γνώση σε επιστήμονες και επαγγελματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν σε ειδικά θέματα τέχνης και πολιτισμού, μέσω της αξιοποίησής τους σε οργανωμένες δομές πολιτιστικής εκπαίδευσης. 

   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων που διδάσκονται σε αυτό είναι υποχρεωτική. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ ως ανώτατο όριο φοίτησης ορίζονται τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Για την απόκτηση Διπλώματος 

   Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι ενδεικτικό. Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνει αντικατάσταση μαθημάτων, τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, της ονομασίας των κατευθύνσεων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.  

   Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ενενήντα (90) από αυτές αντιστοιχούν στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης, και τριάντα (30) αντιστοιχούν στη διπλωματική εργασία. Η διδασκαλία πραγματοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν διαλέξεις, ατομικές, συμμετοχικές και βιωματικές δραστηριότητες και γίνεται διά ζώσης. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Είναι ωστόσο δυνατόν ορισμένα μαθήματα αλλά και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας να πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

   ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

   Το Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» υποστηρίζει μια σειρά από δραστηριότητες ανταποδοτικού χαρακτήρα για τους φοιτητές του όπως βραβεία, υποτροφίες, σεμινάρια, εργαστηριακές ασκήσεις, βιωματικές ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης και εκπαιδευτικές ασκήσεις σε σχολικές μονάδες, μουσεία, ιδρύματα και φορείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Επιπρόσθετα, το Π.Μ.Σ. διοργανώνει συνέδρια – ημερίδες με δωρεάν συμμετοχή των φοιτητών του, επισκέψεις σε μουσεία και άλλους χώρους πολιτισμού καθώς και εκπαιδευτικές εκδρομές. 

   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικών ή και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

   Η επιλογή των εισακτέων θα πραγματοποιηθεί μέσω: α. Μοριοδότησης των πιστοποιημένων προσόντων του κάθε υποψηφίου και β. Προσωπικής συνέντευξης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση και το φάκελο με τα δικαιολογητικά του στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που ορίζονται στην προκήρυξη. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών και την πληρότητα των φακέλων τους και συντάσσει τους πίνακες των υποψηφίων. Στη συνέχεια, διαβιβάζει τους πίνακες και τους φακέλους των υποψηφίων στις Επιτροπές Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών οι οποίες έχουν την ευθύνη της διεξαγωγής των περαιτέρω διαδικασιών αξιολόγησης και τελικής επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Ακολουθεί ο πίνακας των κριτηρίων μοριοδότησης των προσόντων των υποψηφίων: 

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

   ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  

   1. Βαθμός πτυχίου (σε περίπτωση περισσότερων του ενός πτυχίου προσμετράται ο βαθμός του πιο συναφούς με το περιεχόμενο του ΠΜΣ)  (μέγιστο όριο: 9 μονάδες)
    – Άριστα (≥ 8.50) 9 μονάδες
    – Πολύ καλά (6.50 έως 8.49) 6 μονάδες
    – Καλά (≤ 6.49) 3 μονάδες
   2. Συνάφεια προπτυχιακών μαθημάτων (μέγιστο όριο: 5 μονάδες)
    – Μεγάλη συνάφεια 4-5 μονάδες
    – Μέση συνάφεια 2-3 μονάδες
    – Μικρή συνάφεια 0-1 μονάδες
   3. Πτυχιακή Εργασία (με βάση τη συνάφεια) (μέγιστο όριο: 4 μονάδες)
    – Μεγάλη συνάφεια 4 μονάδες
    – Μερική συνάφεια 2 μονάδες
    – Καθόλου συνάφεια 0 μονάδες
   1. Δεύτερο πτυχίο (μέγιστο όριο: 4 μονάδες)
    – από Πανεπιστήμιο 4 μονάδες
    – από ΤΕΙ 2 μονάδες
   2. Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας (μέγιστο όριο: 7 μονάδες)
    – Επιπέδου Γ2 (άριστη γνώση) 7 μονάδες
    – Επιπέδου Γ1 (πολύ καλή γνώση) 5 μονάδες
    – Επιπέδου Β2 (καλή γνώση) 3 μονάδες
   3. Πτυχία άλλων ξένων γλωσσών πέραν της Αγγλικής (επιπέδου τουλάχιστον Β2) (μέγιστο όριο: 4 μονάδες)
    (2 μονάδες ανά γλώσσα – μέχρι δύο γλώσσες)
   4. Διδακτορικό Δίπλωμα 6 μονάδες
   5. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (μέγιστο όριο: 6 μονάδες)
    – Συναφές 6 μονάδες
    – Μη συναφές 4 μονάδες
   6. Παρακολούθηση συναφών επιμορφωτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων κατάρτισης
    (διάρκεια κάθε προγράμματος ≥ 100 ώρες) (μέγιστο όριο: 4 μονάδες)
    (2 μονάδες ανά σεμινάριο – μέχρι δύο σεμινάρια)
   7. Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική για όλες τις Κατευθύνσεις) ή σε άλλο πολιτιστικό φορέα (για την Ειδίκευση ‘Πολιτισμική Αγωγή’) (μέγιστο όριο: 5 μονάδες)
    – μεγαλύτερη από 10 χρόνια 5 μονάδες
    – 4 έως 10 χρόνια 4 μονάδες
    – 1 έως 3 χρόνια 3 μονάδες
   8. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πλήρη πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές (μέγιστο όριο: 4 μονάδες
    (1 μονάδα ανά δημοσίευση – μέχρι τέσσερεις δημοσιεύσεις)
   9. Άλλο συναφές συγγραφικό έργο (π.χ. δημοσιευμένα εγχειρίδια ή εκπαιδευτικό υλικό με ISBN) 2 μονάδες
   10. Γνώση Η/Υ από πιστοποιημένο φορέα 3 μονάδες
   11. Συστατικές επιστολές μέγιστο όριο: 2 μονάδες
    (1 μονάδα ανά συστατική επιστολή – μέχρι δύο συστατικές επιστολές)
   12. Επιστημονική συζήτηση – συνέντευξη 35 μονάδες 

   ΣΥΝΟΛΟ 100 μονάδες 

   Ακολουθεί επιστημονική συζήτηση-συνέντευξη που αξιολογείται µε 35%. Με βάση και τα αποτελέσματα της συνέντευξης συντάσσεται ο τελικός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με τον οποίο οι πρώτοι 45 (15 ανά Ειδίκευση) γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα.  

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Προγράμματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

   1. Αίτηση υποψηφιότητας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο (διατίθεται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Τμήματος). 
   2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
   3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
   4. Αντίγραφο πτυχίου, με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους σπουδών που προέρχονται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. 
   5. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας. 
   6. Άλλα αντίγραφα πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. (εφόσον υπάρχουν). 
   7. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν). 
   8. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αναγνωρίζονται κατά το ΑΣΕΠ). 
   9. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν). 
   10. Αντίγραφα βεβαιώσεων παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν). 
   11. Αντίγραφο βεβαίωσης γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχουν). 
   12. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει). 
   13. Συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος). Η μία τουλάχιστον εκ των δύο συστατικών επιστολών δύναται να προέρχεται από ακαδημαϊκό δάσκαλο.  
   14. Όποιο επιπρόσθετο πιστοποιητικό κρίνουν σημαντικό για την αξιολόγηση του φακέλου τους  

   ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Π.Μ.Σ. 

   Η φοίτηση των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα θα ξεκινήσει στο εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και θα υλοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η φοίτηση θα πραγματοποιείται καθημερινές, δύο έως τρία απογεύματα εβδομαδιαίως.  

   ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

   Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων και πεντακοσίων (3.500) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε οκτώ ισόποσες δόσεις των 437,5 ευρώ κατά την έναρξη και λήξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στην τρέχουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και για την Ειδίκευση που επιλέγουν κατά τη διαδικασία εισαγωγής. 

   Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις του νόμου. 

   Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και εγγραφής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή ή έχουν ήδη απαλλαχθεί από την καταβολή τελών φοίτησης σε άλλο Π.Μ.Σ. δε δικαιούνται απαλλαγής. 

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται από τις 26/10/2020 έως και τις 18/12/2020 να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://application.hua.gr/ στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: α) αιτήσεις υποψηφιότητας, καθώς και β) όλα τα προαναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

   Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται -όπως αναφέρεται και πιο πάνω- ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://application.hua.gr/ εκτός από τις συστατικές επιστολές, οι οποίες αποστέλλονται με email (από τους κριτές) απευθείας στη Γραμματεία ( [email protected]), είτε κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους/ες κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τη Γραμματεία, είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 18/12/2020), στη διεύθυνση:  

   ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
   Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, και Εφαρμοσμένων Οικονομικών,
   Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας,
   Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
   Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα, ΑΤΤΙΚΗ
   (υπόψιν κας Καραγεώργου Ελισσάβετ, κεντρικό κτήριο, Γραμματεία Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας). 

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 12.00 έως 14.30 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», κα Καραγεώργου Ελισσάβετ ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekpolsec @ hua .gr 

   Οι ανακοινώσεις για τη διαδικασία επιλογής στο Π.Μ.Σ. θα αναρτώνται σταδιακά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://www.dhee.hua.gr/index.php/el/dhee-news-gr/dhee-newsmsc-el/dhee-newsmsc ekpaidefsikaipolitismos-el και η ευθύνη έγκαιρης ενημέρωσης βαραίνει τους υποψήφιους.

  • Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS), κατανεμημένες σε τέσσερα ή αντίστοιχα επτά ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ενενήντα (90) από αυτές αντιστοιχούν στα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης, και τριάντα (30) αντιστοιχούν στη διπλωματική εργασία. Η διδασκαλία πραγματοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν διαλέξεις, ατομικές, συμμετοχικές και βιωματικές δραστηριότητες και γίνεται διά ζώσης, ενώ μέρος αυτής (≤35%) δύναται να γίνεται μέσω ασύγχρονης ή/και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

   Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Είναι ωστόσο δυνατόν ορισμένα μαθήματα αλλά και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας να πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνει αντικατάσταση μαθημάτων, τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, της ονομασίας των κατευθύνσεων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

   Αναλυτικά, τα προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών και ανά ειδίκευση, καθώς και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά έχουν ως εξής:

   1. Ειδίκευση: «Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη»

   1o εξάμηνο σπουδών
   Παιδαγωγική Ψυχολογία 8 ECTS
   Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και αποτελεσματική μάθηση 7 ECTS
   Δυσκολίες επικοινωνίας και διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 7 ECTS
   Μεθοδολογία της έρευνας και στατιστική 8 ECTS

   2o εξάμηνο σπουδών
   Αναπτυξιακή Ψυχολογία 9 ECTS
   Ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση 7 ECTS
   Μαθησιακές δυσκολίες: Διάγνωση και αντιμετώπιση 7 ECTS
   Διαφοροποιημένη διδασκαλία στη σχολική τάξη 7 ECTS

   3o εξάμηνο σπουδών
   Διαπολιτισμικότητα και εκπαίδευση 5 ECTS
   Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών 5 ECTS
   Πρακτική Άσκηση* 20 ECTS

   4o εξάμηνο σπουδών
   Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ECTS 120

   2. Ειδίκευση: «Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων»

   1o εξάμηνο σπουδών
   Μεθοδολογία της έρευνας-Ειδικά θέματα ανάλυσης δεδομένων 7 ECTS
   Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής τάξης 6 ECTS
   Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 8 ECTS
   Οργανωσιακή συμπεριφορά 9 ECTS

   2o εξάμηνο σπουδών
   Εφαρμοσμένη στατιστική 7 ECTS
   Λήψη στρατηγικών αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων 7 ECTS
   Σχολική ηγεσία και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικούΒιωματικές ασκήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης** 9 ECTS
   Οικονομικά της εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας 7 ECTS

   3o εξάμηνο σπουδών
   Νομική και διοικητική διάσταση της σχολικής διεύθυνσης 7 ECTS
   Διοίκηση ανθρώπινων πόρων 8 ECTS
   Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και ηλεκτρονική διακυβέρνηση της εκπαίδευσης 8 ECTS
   Εφαρμοσμένη οικονομική και marketing της εκπαίδευσης 7 ECTS

   4o εξάμηνο σπουδών
   Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ECTS 120

   3. Ειδίκευση: «Πολιτισμική Αγωγή»

   1o εξάμηνο σπουδών
   Πολιτισμός και Πολιτισμοί 8 ECTS
   Μαθησιακό περιβάλλον και αποτελεσματική διδασκαλία 8 ECTS
   Παιδαγωγική του θεάτρου 7 ECTS
   Διατροφή και Πολιτισμός 7 ECTS

   2o εξάμηνο σπουδών
   Ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης Βιωματικές ασκήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης** 8 ECTS
   Μουσειακή εκπαίδευση 7 ECTS
   Πολιτισμός και περιβάλλον 6 ECTS
   Πολιτισμός, τουρισμός και επιχειρηματικότητα 9 ECTS

   3o εξάμηνο σπουδών
   Πολιτιστικές διαδρομές 7 ECTS
   Πολιτισμική τεχνολογία 8 ECTS
   Λογοτεχνία και Τύπος στην εκπαίδευση 7 ECTS
   Μεθοδολογία της έρευνας 8 ECTS

   4o εξάμηνο σπουδών
   Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ECTS 120 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Εκπαίδευση και Πολιτισμός

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email