Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» (ΜΑ in Education: «Education and Human Rights»)

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία, την έρευνα, τη μελέτη και την εφαρμογή μεθόδων για θέματα της εκπαίδευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

   • Η κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και επιστημόνων, οι οποίοι θα καλύπτουν ανάγκες σε δυναμικό των σχολείων, των κεντρικών δημόσιων φορέων της εκπαίδευσης, όπως οι υπηρεσίες του Υπουργείου
    Παιδείας, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κέντρων Ερευνών, δημόσιων φορέων της εκπαίδευσης σε
    τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, και ιδιωτικών φορέων, και οι οποίοι θα παρέχουν έργο στο αντικείμενο των επιστημών της αγωγής και ιδιαίτερα στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Εκπαίδευση.
   • Η δημιουργία επιστημονικών στελεχών ικανών να συμμετέχουν στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών,
    στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στην καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων που αναδύονται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών θεσμών

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα», είναι διετούς διάρκειας και λειτουργεί από το 1994-95 στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 προβλέπεται η εισαγωγή είκοσι πέντε (25) φοιτητών/τριών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των Υπουργικών Αποφάσεων 722/30-5-2018 (ΦΕΚ 2501/29-6-2018, τ.,Β) & 964/8-8-2018 (ΦΕΚ Β 4170/21-9-2018).

   Στο Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄κύκλου σπουδών των Τμημάτων Επιστημών της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ,ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ συναφών προς το αντικείμενο του ΠΜΣ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

   Α. Απονεμόμενος τίτλος
   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Ο τίτλος σπουδών εντάσσεται στις Επιστήμες της αγωγής. Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου έχουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτόν.

   Β. Υποψηφιότητες
   Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ (Οδηγός και κανονισμός σπουδών – ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.ehr.ecd.uoa.gr), καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από την 27η/04/2020 έως και την 30η/06/2020 ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 30η/06/2020 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ναυαρίνου 13α, γραφ. 3, ισόγειο (υπόψη Ε. Σωτηρίου), Τ.Κ. 10680, Αθήνα.

   Γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

   1. Αίτηση υποψηφιότητας στο ειδικό έντυπο, που μπορούν να προμηθευτούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ ή από την ιστοσελίδα: www.ehr.ecd.uoa.gr
   2. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μικρού μεγέθους), το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
   7. Δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο πρόγραμμα.
   8. Δύο πρόσφατες (πρωτότυπες) συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
   9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   10. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 (πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, αποδεικτικά πιστοποιητικά που γίνονται δεκτά είναι όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ 8/10-03-2020 και στο παράρτημα Δ’ του ΑΣΕΠ).

   Επιπλέον, για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, η γνώση της αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με γραπτή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου που διενεργείται από το Τ.Ε.Α.Π.Η.

   Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

   Δ. Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών
   Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων ως προς τη συνάφεια του πτυχίου προς το αντικείμενο του ΠΜΣ και ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις. Όσοι δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής αγγλικής γλώσσας,
   εξετάζονται στην αγγλική γλώσσα. Στη συνέχεια, όσοι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις καλούνται σε συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής. Κατά τη συνέντευξη αξιολογείται η όλη συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια του υποψηφίου, η κοινωνική του δραστηριότητα, καθώς και το ενδιαφέρον για την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ.

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
   – Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5)%
   – Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5)%
   – Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5)%
   – Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5)%
   – Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
   – Ερευνητική δραστηριότητα ή δημοσιεύσεις σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
   – Υπόμνημα σχετικά με τα κίνητρα συμμετοχής στο ΠΜΣ δέκα τοις εκατό (10%).
   – Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

   Με βάση τα συνολικά κριτήρια και την εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής επιλέγονται οι φοιτητές/τριες του προγράμματος κατά σειρά επιτυχίας.

   Ε. Υποχρεώσεις φοιτητών – Δίδακτρα
   Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς το γνωστικό υπόβαθρο. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να ζητηθεί από ορισμένους/ες φοιτητές/τριες να παρακολουθήσουν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τ.Ε.Α.Π.Η. ή/και να μελετήσουν πρόσθετη βιβλιογραφία που θα τους προταθεί.

   Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, διεπιστημονικά σεμινάρια καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (δηλαδή η συγκέντρωση συνολικά 120 ECTS), όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό και Κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση και η εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μαθημάτων, των φροντιστηρίων και των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Ανεπαρκής παρακολούθηση ή/και εκπλήρωση των υποχρεώσεων συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα ή σεμινάριο.

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμβάλλουν στη λειτουργία του ΠΜΣ καταβάλλοντας δίδακτρα τα οποία ανέρχονται σε 1.300 € για κάθε έτος σπουδών. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβάλλεται σε εξαμηνιαίες δόσεις (δηλαδή 650€ ανά εξάμηνο). Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την αρχική εγγραφή και των υπολοίπων με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

   Η ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 είναι: 28 Σεπτεμβρίου 2020.

   Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στα τηλέφωνα: 210-368 8095 & 9312 (ώρες 09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.), στο e-mail: [email protected] και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ: www.ehr.ecd.uoa.gr.

   Τα ονόματα των επιτυχόντων θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ιστοσελίδα του Τμήματος Ε.Α.Π.Η.).

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο:
   Μαθήματα /σεμινάρια υποχρεωτικά / ECTS

   • Μεθοδολογία έρευνας στο ελληνικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο 10
   • Κοινωνικές ανισότητες, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση: Σύγχρονα θεωρητικά ζητήματα 10
   • Διεπιστημονικό σεμινάριο «Εκπαίδευση, δικαιώματα και ανισότητες» 10
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:
   Μαθήματα κατ’ επιλογήν / ECTS

   • 3 μαθήματα κατ’ επιλογήν (3 Χ 10 ECTS) 30
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:
   Μαθήματα/σεμινάρια υποχρεωτικά / ECTS

   • Διεπιστημονικό σεμινάριο Σεπτεμβρίου «Εκπαίδευση, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνικές Ανισότητες» 10

   Μαθήματα κατ’ επιλογήν

   • 2 μαθήματα κατ’ επιλογήν (2 Χ 10 ECTS) 20

   Σύνολο ECTS 30

   Δ΄ Εξάμηνο:
   Υποχρεωτική Διπλωματική εργασία ECTS

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία 30
   • Σεμινάριο υποστήριξης της ΜΔΕ (πιστώνεται με ECTS ως μέρος της ΜΔΕ)
   • Εργαστήριο Μεθοδολογίας: Ανάλυση δεδομένων (πιστώνεται με ECTS ως μέρος της ΜΔΕ)
    Σύνολο ECTS 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email