Φωτονική και Νανοηλεκτρονική

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοπός

   Το Π.Μ.Σ. «Φωτονική και Νανοηλεκτρονική» έχει ως αντικείμενο σπουδών τις εφαρμογές της Σύγχρονης Φυσικής στους, συνδεόμενους μεταξύ τους, επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους της Φωτονικής, της Νανοτεχνολογίας και της Μικρο και Νανο Ηλεκτρονικής. Στόχος του είναι να προσφέρει σε αποφοίτους βασικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άρτια εξειδίκευση με μαθήματα και έρευνα σε επίπεδο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ώστε να μπορούν να απασχοληθούν ως ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ή στελέχη σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ή ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και δυνατότητες προσφοράς. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Φωτονική και Νανοηλεκτρονική.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την εισαγωγή φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος: 

   • Προχωρημένη Φυσική (διάρκειας 12 μηνών) ΦΕΚ. B 1524/04.05.2018 
   • Φωτονική και Νανοηλεκτρονική (διάρκειας 18 μηνών) ΦΕΚ. Β 1399/25.04.2018 

   Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι η 10η Ιουλίου 2020. 

   Το Τμήμα Φυσικής στοχεύει στην προσέλκυση πολύ καλών υποψηφίων, ικανών να εκμεταλλευθούν την προσφερόμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση για δυναμική σταδιοδρομία στην έρευνα της Φυσικής και των εφαρμογών της. 

   Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει α) να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, β) να επεξεργαστούν την αίτηση τους, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία της ιστοσελίδας και αναρτώντας (upload) αρχεία για τα υπόλοιπα στοιχεία, και γ) στο τέλος να πραγματοποιήσουν την οριστική υποβολή, πριν τη λήξη της προθεσμίας. 

   1.  Αίτηση υποψηφιότητας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
   2.  Έκθεση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία να αναφέρονται συνοπτικά α) τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου που τον οδήγησαν να επιλέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, β) οι σχετικές γνώσεις και η εμπειρία του, από παρακολούθηση μαθημάτων, πτυχιακή/διπλωματική εργασία, εργαστηριακή ή ερευνητική απασχόληση και γ) οι προοπτικές σταδιοδρομίας που διαβλέπει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης των απαιτήσεων για την απόκτηση πτυχίου, στην περίπτωση προπτυχιακών σπουδών σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδος. Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής πρέπει επιπροσθέτως να υποβάλουν: Έγγραφα αιτήσεων ή αναγνωρίσεων Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπως προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (βλέπε http://gradstudy.physics.uoc.gr ).
    Διευκρίνηση: Είναι δυνατή η υποβολή υποψηφιότητας και σε περιπτώσεις που αναμένεται η δυνατότητα προσκόμισης «βεβαίωσης περάτωσης σπουδών» πριν την λήξη της περιόδου εγγραφών στα ΠΜΣ (Οκτώβριος 2020). Αντί πτυχίου θα πρέπει να δηλωθούν (στο αντίστοιχο πεδίο) οι εκκρεμότητες για την επίτευξη του. 
   4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων με μέσο όρο
   5. Έγγραφα που πιστοποιούν την επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
   6.  1 φωτογραφία 
   7.  Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές και ενδεχόμενη ερευνητική ασχολία, οι οποίες θα σταλούν απ’ ευθείας στη γραμματεία από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους. (Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e- mail στο [email protected] το πολύ μέχρι τις 10/7/2020). 

   Επιπλέον στοιχεία όπως άλλοι τίτλοι σπουδών, υποτροφίες (όπως ΙΚΥ), επιδόσεις σε εξετάσεις (πχ GRE, TOEFL) ή διαγωνισμούς ακαδημαϊκού χαρακτήρα (Διαγωνισμοί Μαθηματικών, Φυσικής, κλπ.) επαφίενται στην επιλογή του υποψηφίου. 

   Για τα αναρτώμενα σαρωμένα πιστοποιητικά και λοιπά αρχεία
   Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf.
   Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB.
   Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB. 

   Για τη Φωτογραφία
   Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg
   Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
   Διαστάσεις: 200px x 200px 

   Ο  μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Φωτονική και Νανοηλεκτρονική» είναι δεκαπέντε (15). 

   Το Π.Μ.Σ. «Φωτονική και Νανοηλεκτρονική» του Τμήματος Φυσικής δεν έχει τέλη φοίτησης. 

   Διαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

   Οι αιτήσεις μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας προωθούνται στη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία τις εξετάζει. 

   Για την αξιολόγηση των υποψηφίων, η Σ.Ε. ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές δίνοντας ιδιαίτερη, αλλά όχι αποκλειστική, έμφαση στην ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών και εκτιμώντας κατά πόσο μπορεί να ενταχθεί αρμονικά στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον του Τμήματος και να ολοκληρώσει τις σπουδές του επιτυχώς. 

   Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι: α) η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στην προβλεπόμενη χρονική διάρκεια, β) οι βαθμοί σε βασικά μαθήματα Φυσικής, γ) η συνάφεια των μαθημάτων επιλογής που παρακολούθησε ο υποψήφιος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο κάνει αίτηση, καθώς και η επίδοσή του σε αυτά, δ) ο συνολικός βαθμός πτυχίου, ε) η επίδοση σε πτυχιακή/διπλωματική εργασία (αν υπάρχει), στ) τα ακαδημαϊκά κίνητρα του υποψηφίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως ο ίδιος τα περιγράφει στην αίτησή του, και ζ) η γνώμη παλαιών καθηγητών του υποψηφίου, δια μέσου των γραπτών συστατικών επιστολών τους ή και προφορικά, για το πώς αυτός θα ενταχθεί και θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και πώς θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που θα του προσφέρει το Τμήμα Φυσικής. 

   Η επιλογή των εισακτέων στα δύο Π.Μ.Σ. του Τμήματος γίνεται από τη Συνέλευση Τμήματος μετά από εισήγηση του Διευθυντή εκάστου Π.Μ.Σ. ως προεδρεύοντος της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., η οποία εκτελεί χρέη επιτροπής επιλογής των υποψηφίων. 

   Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών των Π.Μ.Σ. σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων το αργότερο μέχρι τις 3 Αυγούστου 2020. 

   Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής (κα Μ. Ματαλλιωτάκη, τηλ. 2810394004, [email protected]) και από την ιστοσελίδα: http://gradstudy.physics.uoc.gr 

  • Το πρόγραμμα Μαθημάτων περιλαμβάνει Υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 6 ECTS έκαστο, Μαθήματα Επιλογής που αντιστοιχούν σε 5 ECTS έκαστο, καθώς και μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο

   • Εφαρμοσμένη Κβαντική Φυσική 6 ECTS
   • Κβαντική Ηλεκτρονική Ι – Θεωρία και Τεχνολογία Λέιζερ 6 ECTS
   • Διδακτική Εργαστηρίων Ι 3
   • Μάθημα Επιλογής 5 ECTS
   • Μάθημα Επιλογής 5 ECTS
   • Μάθημα Επιλογής 5 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   • Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων 6 ECTS
   • Σύγχρονα Ερευνητικά Θέματα και Τεχνικές 16 ECTS
   • Διδακτική Εργαστηρίων II 3 ECTS
   • Μάθημα Επιλογής 5 ECTS

   Σύνολο 30

   Γ΄ Εξάμηνο ECTS

   • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Παρατίθεται κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής κατανεμημένων ενδεικτικά ανά εξάμηνο.

   Μαθήματα Επιλογής

   • Θεμέλια της Σύγχρονης Οπτικής  5 ECTS
   • Επιστήμη Λεπτών Υμενίων και Νανοδομών Ηλεκτρονικής  5 ECTS
   • Προχωρημένη Ατομική και Μοριακή Φυσική  5 ECTS
   • Εργαστήριο Φυσικής Ημιαγωγών  5 ECTS
   • Κβαντική Οπτική και Κβαντική Πληροφορία  5 ECTS
   • Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης  5 ECTS
   • Ειδικά θέματα Μικρό και Νάνο Ηλεκτρονικής  5 ECTS
   • Ειδικά θέματα Φωτονικής  5 ECTS
   • Λέιζερ Υψηλής Ισχύος Στενών Παλμών 5 ECTS
   • Ημιαγωγικές Οπτοηλεκτρονικές Διατάξεις 5 ECTS
   • Φυσική διατάξεων δισδιάστατων ημιαγωγών 5 ECTS

   Εναλλακτικά των μαθημάτων επιλογής που προαναφέρθηκαν, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. μπορούν να κατοχυρώσουν μέχρι 10 ECTS από μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Προχωρημένη Φυσική» του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης η άλλων Π.Μ.Σ. της Σχολής θετικών Επιστημών ή από μαθήματα του προγράμματος Erasmus.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email