Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι 1) οι Εικαστικές Τέχνες και 2) η Επιμέλεια Εκθέσεων και οι θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις των εκθέσεων τέχνης και τεκμηρίων της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται στη σύγχρονη εποχή. Σκοπός των Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Τέχνης και των Επιστημών της Τέχνης σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση «Εικαστικές Τέχνες», που λειτουργεί στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκηρύσσονται δώδεκα (12) θέσεις για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εικαστικών Τεχνών», που προσφέρεται από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχει ως στόχο την εξέλιξη της εικαστικής σκέψης των φοιτητών και τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους για επιτυχή δράση στο πλαίσιο της διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής. Επιδιώκει την ενημέρωση και κατάρτισή τους ως προς τα διεθνή καλλιτεχνικά δρώμενα, την αξιοποίηση νέων μέσων και τεχνικών δημιουργικής έκφρασης και την ανάπτυξη προσωπικών τρόπων έκφρασης, ώστε να χαράξουν ασφαλέστερα την ιδιαίτερη καλλιτεχνική τους πορεία. Παράλληλα, το ΠΜΣ επιδιώκει να συμβάλλει στην ουσιαστική αναμόρφωση της εικαστικής κίνησης της χώρας.

   H θεματική περιοχή στο ΜΠΣ Εικαστικές Τέχνες για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2022 είναι «Τέχνη και Δημόσιος Χώρος». Φιλοδοξεί να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική έρευνα πάνω στις σύγχρονες προσεγγίσεις των σχέσεων της τέχνης και της έννοιας του «δημόσιου», εμπλέκοντας ζητήματα της σύγχρονης σκέψης και εικαστικής πρακτικής, και να συμβάλλει στην εξέλιξη της έρευνας σ΄αυτό το πεδίο. Η προσέγγιση των σχέσεων που διαμορφώνονται ανάμεσα στις έννοιες του Δημόσιου Χώρου και της Τέχνης γίνεται μέσα από τις προσεγγίσεις και την έρευνα σε τρία επιμερισμένα βασικά αντικείμενα, που περιλαμβάνουν και τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και διαρκούν τρία (3) εξάμηνα (90 ECTS). Κατά το τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η Διπλωματική Εργασία (30 ECTS).

   Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ιδίων τμημάτων, οι οποίοι με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους. Ύστερα από απόφαση της Σ.Ε. μπορεί κατ’ εξαίρεση να γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων.

   Η διαδικασία επιλογής διενεργείται υπό την ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και περιλαμβάνει τα εξής:

   1. Αξιολόγηση του φακέλου (portfolio)
   2. Αξιολόγηση του κειμένου θεωρητικής υποστήριξης του έργου
   3. Αξιολόγηση προφορικής συνέντευξης
   4. Γραπτές εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής) σε θέματα ορολογίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για όσους δεν κατέχουν αποδεικτικό γνώσης μιας ξένης γλώσσας

   Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματός μας, μέχρι τη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 (σφραγίδα Ταχυδρομείου), τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας (σε έντυπη μορφή από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος), στην οποία θα αναφέρεται και η ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν, εφόσον δεν κατέχουν αποδεικτικό γνώσης μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής).
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού).
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Δύο συστατικές επιστολές.
   6. Αποδεικτικό γνώσης μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής). Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου επιπέδου Proficiency για την Αγγλική, Sorbonne για τη Γαλλική, Oberstufe για τη Γερμανική και Diploma Superiore για την Ιταλική, απαλλάσσονται της εξέτασης. Όταν δεν υπάρχει αποδεικτικό, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ξενόγλωσσο κείμενο συναφές προς τις ειδικεύσεις του Προγράμματος.
   7. Αποδεικτικά στοιχεία τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας.
   8. Portfolio (σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή).
   9. Κείμενο θεωρητικής υποστήριξης του συνολικού έργου τους (έως 3 σελίδες).
   10. Φωτοτυπία ταυτότητας.

   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών, θα γνωστοποιηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων για την ξένη γλώσσα και των προφορικών συνεντεύξεων, και θα ειδοποιηθούν οι υποψήφιοι.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στα τηλ. 26510-07117 και 26510- 07183 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος http://arts.uoi.gr.

   Ανακοινώνεται ότι δίνεται παράταση στην υποβολή υποφηφιοτήτων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις κατευθύνσεις α) Εικαστικές Τέχνες και β)Επιμέλεια Εκθέσεων:Θεωρητικές και Πρακτικές Προσεγγίσεις έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 .

  • Για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε επτά μαθήματα για την κατεύθυνση «Εικαστικές Τέχνες» και οκτώ για την κατεύθυνση «Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις» κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα. Το Δ΄ εξάμηνο διατίθεται για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης και την επιτυχή εξέταση του φοιτητή σε αυτή και πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120).

   Η φοίτηση στα μαθήματα και τα σεμινάρια του Π.Μ.Σ. (όπως και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκθεσιακού πρότζεκτ για τους φοιτητές της κατεύθυνσης «Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις») είναι υποχρεωτική.

   Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται ότι η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι τα ελληνικά, ενώ τόπος παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

   Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων κάθε εξαμήνου είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στο επόμενο εξάμηνο. Επιτυχής θεωρείται η ολοκλήρωση ενός εξαμήνου με αποτυχία μόνο σε ένα μάθημα. Τυχόν αποτυχία σε ένα μάθημα συνεπάγεται την επανάληψη του μαθήματος για μία μόνο επιπλέον φορά.

   Το αναλυτικό προγραμμάτων μαθημάτων ανά κατεύθυνση έχει ως εξής:

   1. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της κατεύθυνσης «Εικαστικές Τέχνες» οργανώνεται σε μαθήματα εργαστηριακού και θεωρητικού χαρακτήρα και με σεμινάρια-εργαστήρια (workshop). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικού αριθμού 120 ECTS και την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση τριών μαθημάτων κορμού, δύο σεμιναρίων και δύο μαθημάτων επιλογής, κατά τη διάρκεια τριών εξαμήνων. Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας.

   Κατάλογος Μαθημάτων επιλογής Α΄ και Γ΄ Εξαμήνου
   Από τον παρακάτω κατάλογο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει 2 μαθήματα.
   • Ιδέα και πρακτική του σχεδίου
   • Σώμα, Χώρος και Αναπαράσταση
   • Η Γλυπτική και ο Δημόσιος χώρος
   • Γλυπτική και νέα μέσα
   • Αισθητική
   • Βιντεοτέχνη
   • Βιντεοεγκαταστάσεις
   • Κινούμενο Σχέδιο-Animation
   • 3d animation
   • Εφαρμογές πολυμέσων για την τέχνη
   • Θεωρία και ιστορία του σατιρικού σκίτσου
   • Οπτικοακουστικές μορφές τέχνης
   • Φωτογραφία: σύγχρονες πρακτικές και θεωρίες της φωτογραφίας

   2. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της κατεύθυνσης «Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις» οργανώνεται σε μαθήματα εργαστηριακού και θεωρητικού χαρακτήρα (80 ECTS), στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκθεσιακού πρότζεκτ (10 ECTS), στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS) και σε σεμινάρια και πρακτικές ασκήσεις. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικού αριθμού 120 ECTS και την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση πέντε μαθημάτων κορμού και τριών μαθημάτων επιλογής κατά τη διάρκεια τριών εξαμήνων, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκθεσιακού πρότζεκτ. Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας. Τα Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email