Loading...

Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι 1) οι Εικαστικές Τέχνες και 2) η Επιμέλεια Εκθέσεων και οι θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις των εκθέσεων τέχνης και τεκμηρίων της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται στη σύγχρονη εποχή. Σκοπός των Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Τέχνης και των Επιστημών της Τέχνης σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Προκηρύσσει εισιτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίες θα αρχίσουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα.

   Η εγγραφή των υποψηφίων για τις εισιτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://register.arts.uoi.gr/, από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 έως και τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019.

   Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Κτήριο Διοίκησης-Μεταβατικό Κτήριο, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη 45110, Ιωάννινα) από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 έως και την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου), πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 2651007117 και 2651007183, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: arts.uoi.gr (e-mail: [email protected] και [email protected]).

   Απαραίτητα δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής, (εκτυπωμένη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο).
   2. Τίτλο απόλυσης ή αποδεικτικό απόλυσης από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου (τίτλος ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού). Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομίσουν: α) τον τίτλο απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης, γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36§ 2γ του Ν.4194/2013. β) βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν οι υποψήφιοι, τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής. Απαραίτητη είναι η επίδειξη από τον υποψήφιο της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του (VISA) ή της άδειας παραμονής του στην διεύθυνση στην Ελλάδα.
   3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.
   4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Η διαδικασία και οι προαιρετικές ή υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων θα γνωστοποιηθούν το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Το αναλυτικό πρόγραμμα και η διάρκεια των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν αμέσως μετά τη λήξη της υποβολής των δικαιολογητικών.

   Επισημαίνεται ότι «τα δελτία ταυτότητας υποψηφίων» θα δοθούν στους υποψηφίους την πρώτη ημέρα των εξετάσεων με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας. Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής είναι η βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή
   πιστοποιητικό τουλάχιστον Γ1 του κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα.

   Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό Σχολείο ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από το οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και το μάθημα της ελληνικής γλώσσας. Παρακαλείται το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης να προβεί στις δικές του περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  • Για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε επτά μαθήματα για την κατεύθυνση «Εικαστικές Τέχνες» και οκτώ για την κατεύθυνση «Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις» κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα. Το Δ΄ εξάμηνο διατίθεται για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης και την επιτυχή εξέταση του φοιτητή σε αυτή και πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120).

   Η φοίτηση στα μαθήματα και τα σεμινάρια του Π.Μ.Σ. (όπως και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκθεσιακού πρότζεκτ για τους φοιτητές της κατεύθυνσης «Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις») είναι υποχρεωτική.

   Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται ότι η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι τα ελληνικά, ενώ τόπος παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

   Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων κάθε εξαμήνου είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στο επόμενο εξάμηνο. Επιτυχής θεωρείται η ολοκλήρωση ενός εξαμήνου με αποτυχία μόνο σε ένα μάθημα. Τυχόν αποτυχία σε ένα μάθημα συνεπάγεται την επανάληψη του μαθήματος για μία μόνο επιπλέον φορά.

   Το αναλυτικό προγραμμάτων μαθημάτων ανά κατεύθυνση έχει ως εξής:

   1. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της κατεύθυνσης «Εικαστικές Τέχνες» οργανώνεται σε μαθήματα εργαστηριακού και θεωρητικού χαρακτήρα και με σεμινάρια-εργαστήρια (workshop). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικού αριθμού 120 ECTS και την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση τριών μαθημάτων κορμού, δύο σεμιναρίων και δύο μαθημάτων επιλογής, κατά τη διάρκεια τριών εξαμήνων. Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας.

   Κατάλογος Μαθημάτων επιλογής Α΄ και Γ΄ Εξαμήνου
   Από τον παρακάτω κατάλογο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει 2 μαθήματα.
   • Ιδέα και πρακτική του σχεδίου
   • Σώμα, Χώρος και Αναπαράσταση
   • Η Γλυπτική και ο Δημόσιος χώρος
   • Γλυπτική και νέα μέσα
   • Αισθητική
   • Βιντεοτέχνη
   • Βιντεοεγκαταστάσεις
   • Κινούμενο Σχέδιο-Animation
   • 3d animation
   • Εφαρμογές πολυμέσων για την τέχνη
   • Θεωρία και ιστορία του σατιρικού σκίτσου
   • Οπτικοακουστικές μορφές τέχνης
   • Φωτογραφία: σύγχρονες πρακτικές και θεωρίες της φωτογραφίας

   2. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της κατεύθυνσης «Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις» οργανώνεται σε μαθήματα εργαστηριακού και θεωρητικού χαρακτήρα (80 ECTS), στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκθεσιακού πρότζεκτ (10 ECTS), στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS) και σε σεμινάρια και πρακτικές ασκήσεις. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικού αριθμού 120 ECTS και την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση πέντε μαθημάτων κορμού και τριών μαθημάτων επιλογής κατά τη διάρκεια τριών εξαμήνων, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκθεσιακού πρότζεκτ. Το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας. Τα Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ