Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual Arts and Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στις εξής ειδικεύσεις:

   1. «Εικαστικές Πρακτικές» (“Visual Art Practices”) Αριθμός εισακτέων: 15
   2. «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης» (“Contemporary Approaches to Art Education”) Αριθμός εισακτέων: 15

   Αντικείμενο-Σκοπός

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) αποτελεί η διερεύνηση των εικαστικών παραμέτρων της έννοιας του τοπίου (φυσικού και αστικού), ως χώρου βιωματικής εικαστικής έρευνας και εξερεύνησης καθώς και παιδαγωγικών εφαρμογών, που θα οδηγήσουν στη δημιουργία σύγχρονων έργων μέσα από τη βίωση του πεδίου και τη μνημονική του επεξεργασία (ΦΕΚ 2381 τ. Β΄/17-06-2020).

   Η ειδίκευση «Εικαστικές Πρακτικές» (“Visual Art Practices”) αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στη δημιουργία εικαστικών έργων με βάση την κριτική πρακτική και έχοντας ως αφετηρία αναγνώσεις του τοπίου και ευρύτερα του περιβάλλοντος κοινωνικού χώρου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα εικαστικών τεχνών καθώς και μαθήματα εμβάθυνσης σε σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις των εικαστικών τεχνών. Π

   Η ειδίκευση «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης» (“Contemporary Approaches to Art Education”) αποσκοπεί στη μελέτη των σύγχρονων προσεγγίσεων στη διδακτική των εικαστικών τεχνών και τη δημιουργική αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα γενικού παιδαγωγικού περιεχομένου, μεθοδολογίας, αξιοποίηση της τεχνολογίας, έτσι ώστε μέσα από την κριτική παρουσίαση των σύγχρονων πρακτικών να επιτυγχάνεται η καλλιέργεια δεξιοτήτων και η επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευομένων στη Διδακτική της Τέχνης και σε τομείς όπως η Μουσειοπαιδαγωγική.

   Μεταπτυχιακοί τίτλοι

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου», Visual Arts and Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space) στις εξής ειδικεύσεις:
   1. «Εικαστικές Πρακτικές» (“Visual Art Practices”) 2
   . «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης» (“Contemporary Approaches to Art Education”)

   Κατηγορίες Πτυχιούχων

   Στο Π.Μ.Σ. «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual Arts and Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space), γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Σχολών Καλών Τεχνών, Τμημάτων Εικαστικών, Ψηφιακών ή Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτόνων, της ημεδαπής ή και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ με την υποβολή φακέλου και υπομνήματος καλλιτεχνικού έργου.
   Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

   Αριθμός Εισακτέων, Δίδακτρα

   Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, δεκαπέντε (15) ανά ειδίκευση. Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, σε ημερομηνίες εγκαίρως γνωστοποιημένες, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.400 ευρώ (800 ευρώ με την έναρξη των εξαμήνων Α΄, Β΄, Γ΄). Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

   Διάρκεια, Δομή και Περιεχόμενο Προγράμματος Σπουδών

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα και εργαστήρια του Α΄ και Β΄ εξαμήνου, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τριάντα εννέα (39) διδακτικές ώρες. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).
   Τα μαθήματα διακρίνονται σε εργαστηριακά και θεωρητικά.
   Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν από κοινού το Α΄ Εξάμηνο (μαθήματα κορμού).
   Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική ή και αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι ελληνική ή και αγγλική μετά από αίτηση του/ης υποψήφιου/ας.

   Χρονικός Προγραμματισμός Μαθημάτων

   Η έναρξη του χειμερινού εξαμήνου ορίζεται αρχές Οκτωβρίου και του εαρινού αντίστοιχα αρχές Μαρτίου και διαρκεί δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, συμπυκνωμένα και εντατικά, προς διευκόλυνση των εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου θα προσδιορίζεται και μία εβδομάδα εντατικής παρακολούθησης. Η διδασκαλία των μαθημάτων, των εργαστηρίων ή διαλέξεων θα πραγματοποιηθεί σε πανεπιστημιακούς χώρους του ΤΕΕΤ στη Φλώρινα, στον Καλλιτεχνικό Σταθμό του Τμήματος στο χωριό Ψαράδες της Φλώρινας, στο Δήμο Πρεσπών, στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και, σε περιπτώσεις που απαιτείται από το περιεχόμενο των μαθημάτων, σε άλλες περιοχές. Στην υπάρχουσα κτηριακή δομή και τα εργαστήρια εργαστήρια όσοι/ες επιθυμούν δύναται να εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

   Επίσης, θα είναι δυνατή η φιλοξενία προσκεκλημένων καλλιτεχνών, διδασκόντων, μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων ή ερευνητών για την υλοποίηση επιτόπιων εργαστηρίων ή διαλέξεων στον Καλλιτεχνικό Σταθμό της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο χωριό Ψαράδες στην περιοχή των Πρεσπών.

   Ι. Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

   1. Αίτηση/βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 26 Ιουνίου έως και 21 Αυγούστου 2020 30 Σεπτεμβρίου 2020 στον σύνδεσμο: https://forms.gle/fSaxRDvz6QmDKBpp8
    Η υποβληθείσα αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί και να συμπεριληφθεί στον φάκελο υποψηφιότητας. Στην αίτηση δηλώνεται η ειδίκευση που ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει μετά το πρώτο εξάμηνο. Οι υποψήφιοι που δηλώνουν την ειδίκευση «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης» (Contemporary Approaches to Art Education) καταθέτουν αναλυτική βαθμολογία στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται μαθήματα στο πεδίο της Παιδαγωγικής σε προπτυχιακό επίπεδο. Διευκρινίζεται ότι η φοίτηση στη δεύτερη ειδίκευση δεν παρέχει παιδαγωγική επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
   2. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας / οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πιστοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
   4. Αποδεικτικό γνώσης, μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), επιπέδου Β2 ή ανώτερο, πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα.
   5. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
   6. Φάκελος και υπόμνημα καλλιτεχνικού έργου σε ψηφιακή μορφή (cd). H επιτροπή επιφυλάσσεται να ζητήσει από τους υποψήφιους να προσκομίσουν και πρωτότυπα έργα. Συνεκτιμώνται, εάν υπάρχουν, τα εξής:
   7. Μεταπτυχιακός τίτλος
   8. Διδακτορικός τίτλος
   9. Αποδεικτικό γνώσης, επιπέδου τουλάχιστον Β2, επιπλέον ξένης γλώσσας – πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα (έως 2 επιπλέον γλώσσες).
   10. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων κ.λ.π.

   Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία (χωρίς επικύρωση) και δεν επιστρέφονται. Η υποψηφιότητα είναι έγκυρη, εάν υποβληθεί εντός της ορισθείσης προθεσμίας, πλήρης φάκελος με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

   Οι υποψήφιοι/ες θα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή θα αποστείλουν ταχυδρομικώς/ταχυμεταφορική τον φάκελο υποψηφιότητας (τα δικαιολογητικά υπ’ αριθμ. 1 έως 6 καθώς και όσα από τα πρόσθετα διαθέτουν) κατά το χρονικό διάστημα από 26 Ιουνίου έως και 21 Αυγούστου 2020 (η ημερομηνία κατάθεσης προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ ταχυμεταφορικής) στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:
   Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών-ΠΜΣ
   2ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης
   Τ.Κ. 53100 Φλώρινα

   II. Κριτήρια-Μοριοδότηση

   Η μοριοδότηση του φακέλου υποψηφιότητας γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

   1. Βαθμός Πτυχίου x 2 – 20 Μόρια
   2. Επαρκής γνώση μίας (1) τουλάχιστον ξένης γλώσσας – 4 για C1, 3 για C2, 2 για Β2 Μόρια
   3. Πρόσθετη γλώσσα με πιστοποίηση τουλάχιστον Β2 (έως δύο επιπλέον γλώσσες) – 2 μόρια*2=4 για κάθε πρόσθετη γλώσσα
   4. Φάκελος και Υπόμνημα καλλιτεχνικού έργου 40 (μέγιστο)
   5. Μεταπτυχιακός Τίτλος-  2 Μόρια
   6. Διδακτορικός Τίτλος – 5 Μόρια
   7. Δημοσιεύσεις με κριτές (περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων) 10 μόρια συνολικά (1 μόριο για κάθε δημοσίευση)
   8. Συνέντευξη 15 Μόρια (μέγιστο)

   III) Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων υλοποιείται σε τρεις φάσεις:
   α) Στην πρώτη φάση διενεργείται έλεγχος των τυπικών/απαραίτητων προσόντων των υποψηφίων.
   β) Στη δεύτερη φάση γίνεται μοριοδότηση των δικαιολογητικών βάσει κριτηρίων, ώστε να προκύψει η σειρά αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων.
   γ) Συνέντευξη. Η οριστική κατάταξη ολοκληρώνεται με την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων των υποψηφίων.

   Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, καταρτίζεται πίνακας αξιολογικής κατάταξης επιτυχόντων και αναρτάται στην ιστοσελίδα http://eetf.uowm.gr με τη χρήση του ειδικού κωδικού που χορηγείται αυτόματα με την υποβολή της αίτησης. Οι επιτυχόντες καλούνται να επικυρώσουν την εγγραφή τους στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση άρνησης καλείται αμέσως τηλεφωνικά ο πρώτος επιλαχών/ούσα κ.ο.κ.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα: http://eetf.uowm.gr ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (αρμόδιες Π. Τερζή και Σ. Γρηγοριάδου, ώρες συνεργασίας 11:00-13:00, τηλ.: 2385055260, 55240 και email: [email protected] , [email protected]).

   Για προβλήματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο τεχνικό [email protected] .

  • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα και εργαστήρια του Α΄ και Β΄ εξαμήνου, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τριάντα εννέα (39) διδακτικές ώρες. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

   Τα μαθήματα διακρίνονται σε εργαστηριακά και θεωρητικά. Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν από κοινού το Α΄ Εξάμηνο (μαθήματα κορμού). Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική ή και αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι ελληνική ή και αγγλική μετά από αίτηση του/ης υποψήφιου/ας.

   Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο (μαθήματα κορμού)

   • Σχεσιακές Πρακτικές/Υβριδικές μορφές τέχνης – Θεωρητικό 7,5 ECTS
   • Η κοινωνική διάσταση της τέχνης – Θεωρητικό 7,5 ECTS
   • Το τοπίο ως τόπος: σύγχρονες θεωρήσεις του χώρου – Θεωρητικό 7,5 ECTS
   • Εικαστική κριτική πρακτική I – Εργαστηριακό 7,5 ECTS

   Σύνολο ECTS Α΄ Εξαμήνου 30

   Β΄ Εξάμηνο

   Μαθήματα Ειδίκευσης: «Εικαστικές Πρακτικές» (Visual Art Practices)

   • Θεσμοί και σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική – Θεωρητικό 7,5 ECTS
   • Σύγχρονες προσεγγίσεις κριτικής πρακτικής – Θεωρητικό 7,5 ECTS
   • Εικαστική κριτική πρακτική II – Εργαστηριακό 15 ECTS

   Μαθήματα Ειδίκευσης: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης» (Contemporary Approaches to Art Education)

   • Διδακτική σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών – Θεωρητικό 7,5 ECTS
   • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεωρία και την πρακτική της Διδακτικής της Τέχνης – Θεωρητικό 7,5 ECTS
   • Μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική της Τέχνης: Ποιοτικές (Qualitative), μικτές και arts-led μέθοδοι – Θεωρητικό 7,5 ECTS
   • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη Διδακτική της Τέχνης και στη Μουσειοπαιδαγωγική – Θεωρητικό 7,5 ECTS

   Σύνολο ECTS Β΄ Εξαμήνου 30

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   57 thoughts on “Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου

   1. I enjoy you because of your entire hard work on this web site. My niece really loves setting aside time for investigations and it is simple to grasp why. We all hear all concerning the powerful means you create precious things via your website and as well invigorate response from some others on this subject matter and our favorite child has been being taught a lot of things. Enjoy the remaining portion of the year. You have been conducting a first class job.

   2. I simply had to thank you so much yet again. I am not sure the things I might have made to happen without the actual creative concepts shown by you relating to such question. It seemed to be a very distressing circumstance in my opinion, however , encountering this expert tactic you processed the issue forced me to weep for fulfillment. I am happy for your information and then expect you comprehend what a powerful job you are always undertaking instructing the rest through the use of your webpage. Most likely you have never encountered any of us.

   3. I wish to express my thanks to this writer just for bailing me out of such a problem. After scouting through the world-wide-web and seeing ways which were not pleasant, I was thinking my life was over. Existing without the answers to the difficulties you have solved by means of this website is a crucial case, and ones that might have in a negative way affected my career if I hadn’t come across your blog post. Your main competence and kindness in maneuvering every part was valuable. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t encountered such a point like this. I am able to now relish my future. Thanks a lot so much for your professional and results-oriented guide. I won’t be reluctant to propose your web site to any individual who will need recommendations on this topic.

   4. I am only writing to make you be aware of of the amazing encounter my cousin’s daughter went through reading through your web page. She discovered several issues, which include how it is like to possess an excellent helping nature to let most people completely comprehend various extremely tough subject areas. You really surpassed readers’ expectations. Many thanks for supplying these powerful, trustworthy, educational and as well as cool thoughts on the topic to Evelyn.

   5. Thank you for all your work on this blog. My daughter take interest in setting aside time for investigations and it is obvious why. We all hear all regarding the compelling mode you offer informative secrets on this web site and as well recommend contribution from people on this idea then our own simple princess is without a doubt studying so much. Take advantage of the remaining portion of the year. Your doing a remarkable job.

   6. I and my friends came looking through the good solutions on your website while all of a sudden came up with an awful feeling I never thanked the blog owner for those secrets. My men were as a consequence thrilled to see all of them and have unquestionably been making the most of them. I appreciate you for genuinely considerably kind and then for obtaining these kinds of quality ideas millions of individuals are really eager to be informed on. My very own sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.

   7. I simply needed to say thanks yet again. I do not know the things that I would’ve sorted out in the absence of those advice revealed by you about this industry. It absolutely was an absolute traumatic crisis in my opinion, however , considering your specialized way you managed the issue made me to cry for fulfillment. Extremely grateful for your help and thus sincerely hope you find out what an amazing job you have been providing instructing most people via your webpage. More than likely you’ve never encountered all of us.

   8. I wanted to create you that very small observation to finally thank you so much again on your exceptional advice you have featured on this website. This is really tremendously generous of people like you giving easily what exactly some people could possibly have sold for an ebook to help with making some money for themselves, chiefly given that you could possibly have done it if you ever considered necessary. These advice in addition served like the fantastic way to realize that other individuals have the same passion really like mine to understand somewhat more with regards to this issue. I think there are lots of more fun opportunities in the future for many who browse through your blog.

   9. I wish to express some appreciation to the writer just for rescuing me from this challenge. Right after surfing around throughout the internet and finding principles that were not powerful, I was thinking my entire life was over. Living without the presence of answers to the issues you’ve resolved all through your good post is a crucial case, as well as the ones which could have badly affected my career if I hadn’t come across your web blog. Your good training and kindness in dealing with all things was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not come across such a step like this. I am able to at this moment relish my future. Thanks so much for your high quality and effective help. I will not be reluctant to refer your web site to any individual who needs and wants guide about this problem.

   10. Needed to create you this bit of note in order to thank you once again with the magnificent tricks you’ve discussed on this site. It has been so incredibly generous with you to offer extensively what numerous people could have offered as an electronic book to get some dough on their own, mostly now that you might well have tried it if you ever considered necessary. The concepts as well served as the good way to be aware that many people have the identical dreams just as my personal own to know lots more when it comes to this matter. Certainly there are numerous more enjoyable times ahead for individuals that browse through your blog.

   11. Hey Guys,

    Warning: From February 2024, all existing email autoresponders will become obsolete!

    In fact, if you want to send marketing emails, promotional emails, or any other sort of emails starting in February 2024, you’ll need to comply with Gmail’s and Yahoo’s draconic new directives.

    They require regular marketers like you and I to setup complex code on sending domains… and existing autoresponders like Aweber and GetResponse are not helping: they’re requesting you do all the work, and their training is filled with complex instructions and flowcharts…

    How would you like to send unlimited emails at the push of a button all with done-for-you DMARC, DKIM, SPF, custom IPs and dedicated SMTP sending servers?

    What I mean by all of that tech talk above, is that with ProfitMarc, we give you pre-set, pre-configured, DONE-FOR-YOU email sending addresses you can just load up and mail straight away.

    We don’t even have any “setup tutorials” like other autoresponders either, because guess what: we already did all the setup for you!

    All of our built-in sending addresses and servers are already pre-warmed with Gmail and Yahoo and they’re loving us: 99% inbox rate is the average!

    ⇒ Grab your copy here! ⇒ https://ext-opp.com/ProfitMarc

   12. Hey,

    The moment we’ve all been waiting for is finally here – GoBuildr is now LIVE!

    Create ultra-lightning-fast websites, sales funnels, eCommerce stores, and more in less than 60 seconds, with just a keyword!

    Say goodbye to the limitations of traditional page builders. GoBuildr combines the functionality of 16 different tools into one powerful app, supercharged with AI-assisted technology.

    ⇒ Click Here To Checkout Demo https://ext-opp.com/GoBuildr

   13. He Got 256,354 Free Views With AI…

    Can you believe it?

    People spend thousands of dollars to get that kind of result…

    My friend Kundan just did it for free…

    He only used his new app… AI ScreenSnap…

    It’s the world’s first AI app that can generate videos with the power of Video-Exclusive AI Engine…

    That can edit, record, and generate videos with just a few clicks… with zero experience…

    Click here now and watch AI ScreenSnap in action https://ext-opp.com/AIScreenSnap

   14. Elevate Learning Adventures with The Story Shack!

    A library of 200+ high-quality books tailored to the school curriculum.
    StoryShack’s Build a Book bundle features word searches, quizzes, creative coloring pages, high-quality images, and top SEO keywords.
    StoryShack’s StoryCraft Pro bundle includes the “Melody Minds Library” with 350+ music tracks and “AnimateMasters Pro,” offering 30+ categories of animations.
    And as if that’s not enough, here are the MEGA BONUSES:

    ✔ 100+ Mega Mazes Pack
    ✔ 100+ Sudoku Elements Pack
    ✔ 100+ Comic Book Template Pack
    ✔ 100+ Handwriting Practice Template Pack
    ✔ 100+ Kids Story Book Templates
    ✔ Canva Book Templates
    ✔ Additional beautiful content like journal prompts
    ✔ INCLUDED: The Ultimate Workbook

    Click https://ext-opp.com/StoryShack to explore The Story Shack e-Learning Collection and seize the opportunity for multiplied income!

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email