Ειδική Αγωγή

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την έρευνα, τη μελέτη και την εφαρμογή μεθόδων για την Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή» είναι, αφενός, η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής, αφετέρου, η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν την ειδική εκπαίδευση, την ενταξιακή εκπαίδευσης ανάπηρων μαθητών και τις σπουδές στην αναπηρία.

   Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:

   • στη δημιουργία επιστημονικών στελεχών ικανών να συμμετέχουν στη διεξαγωγή ερευνών, στη μελέτη και στην εκπόνηση προγραμμάτων, και στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στην καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων που αναδύονται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών θεσμών.
   • στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα καλύπτουν ανάγκες σε δυναμικό των σχολείων, των κεντρικών δημόσιων φορέων της εκπαίδευσης, όπως οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Κέντρων Ερευνών, δημόσιων φορέων της εκπαίδευσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, και ιδιωτικών φορέων, και οι οποίοι θα παρέχουν έργο στους τομείς της Ειδικής Αγωγής ατόμων με αναπηρία.

   Το Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή» έχει ως στόχο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις, ολοκληρωμένη εξειδίκευση, απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για ευρύτερη επιστημονική, ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και κριτική σκέψη για τη δημιουργική ανάγνωση της καθημερινότητας μέσω του επιστημονικού διαλόγου. Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην ερευνητική πρακτική και την εκπαιδευτική πρακτική άσκηση.
   Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. διαθέτουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στην επιστημονική έρευνα και επαγγελματική πρακτική που επιτρέπουν τόσο την παραγωγή ερευνητικού έργου, όσο και την κριτική αποτίμηση της ποιότητάς του και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του στην επαγγελματική πράξη.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

    

   Στο ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα επιλεγούν είκοσι (20) φοιτητές/τριες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης 735/30.5.2018 (ΦΕΚ 2432/26-06-2018, τ. Β’). 

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από την Δευτέρα 27/04/2020 έως και την Δευτέρα 1/06/2020 αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 1η/06/2020 στη διεύθυνση: 

   Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Γραφείο Υποστήριξης ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή», Σταδίου 5, 7ος όροφος, γραφείο 719 (υπόψη Κ. Μίχα), Τ.Κ. 105 62, Αθήνα. 

   Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   1. Αίτηση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.ecd.uoa.gr και του ΠΜΣ: https://pmseidikiagogi.ecd.uoa.gr/ 
   2. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μικρού μεγέθους), το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, καθώς και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας. 
   3. Αντίγραφο/α πτυχίου/ίων ή βεβαίωση της Σχολής ή του Τμήματος για την περάτωση των σπουδών τους (όπου θα φαίνεται η βαθμολογία του πτυχίου), συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υπογραμμίσουν τα μαθήματα ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικής αγωγής).
   4. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
   5. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο άριστης γνώσης) και για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει πιστοποιητικό, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα διαπιστώνεται με γραπτή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου που διενεργείται από το Τ.Ε.Α.Π.Η. Αποδεικτικά πιστοποιητικά άριστης γνώσης (επίπεδο Γ2/C2) της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 8/10-03-2020 και του παραρτήματος Δ’ του ΑΣΕΠ είναι: 
   • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230 
   • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019). 
   • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 
   • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 
   • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω. 
   • ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA) ή του Michigan Language Assessment. 
   • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 – PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2) 
   • ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. 
   • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). 
   • EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2) 
   • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”). 
   • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31.8.2009) 
   • Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
   • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 
   • Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2. 
   • Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards). 
   • NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
   • AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 
   • LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
   • GA Level 3 Certificate in ESOL International -(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2) 
   • C2 -LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2– LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) 
   • Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) 
   1. Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις και νόμιμες βεβαιώσεις άλλων σπουδών, διδακτικής, ερευνητικής, επαγγελματικής ή εθελοντικής εμπειρίας, ειδικών γνώσεων, αμειβόμενης πρακτικής άσκησης (εφόσον υπάρχουν).
   2. Μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 επικυρωμένη (διαθέσιμη στο διαδίκτυο ή σε ΚΕΠ), όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι: α) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Οδηγό και Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και αυτή την προκήρυξη και β) θα συμμετέχει στις πρακτικές ασκήσεις του Β ́ εξαμήνου
   3. Δύο πρόσφατες (πρωτότυπες) συστατικές επιστολές (από μέλος ΔΕΠ ή/και από εργοδότη).
   4. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (χωρίς επικύρωση).
   5. Σύντομο δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

   Κανένας φάκελος δεν θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρης. 

   Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες, δεν επιστρέφονται. 

   Η επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών βασίζεται: 1) στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, 2) στη γνώση αγγλικών και 3) στη συνέντευξη όσων επιλεγούν από τα στάδια (1) και (2). 

   Στάδιο 1 

   Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται και βαθμολογούνται οι φάκελοι των υποψηφίων λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: σπουδές (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος, διδακτορικός τίτλος, μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο, ετήσια παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση ΑΣΠΑΙΤΕ), εργασιακή ή άλλη εμπειρία σε ειδικές ομάδες, εκπαιδευτική εμπειρία στην γενική ή/και στην ειδική εκπαίδευση, αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες (μέσω Erasmus+placement ή ΕΣΠΑ), ειδικές γνώσεις (πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille, πιστοποίηση δεξιοτήτων κινητικότητας και προσανατολισμού τυφλών ατόμων), δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια και συμμετοχή σε έρευνα. 

   Τα παραπάνω δικαιολογητικά (όσα από αυτά διαθέτει ο/η κάθε υποψήφιος/α) θα πρέπει να συνυποβάλλονται στον φάκελο υποψηφιότητας. 

   Στάδιο 2 

   Εάν οι επιλεγέντες δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής αγγλικής γλώσσας (άριστη γνώση-επίπεδο: Γ2/C2), δίνουν γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται στο Τμήμα, κατόπιν έκδοσης σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του ΠΜΣ, τουλάχιστον 10 μέρες πριν την ημερομηνία της εξέτασης. 

   Οι υπόλοιποι επιλεγέντες, καθώς και όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξέταση της αγγλικής γλώσσας, καλούνται σε συνέντευξη με μέλη της Επιτροπής Επιλογής. 

   Στάδιο 3

   Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής, κατόπιν έκδοσης σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του ΠΜΣ, τουλάχιστον 10 μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα, καθώς και η έκταση των συναφών δραστηριοτήτων τους. Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής. 

   Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμώνται: 

   α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 30% και β) ο βαθμός της συνέντευξης (που είναι ο μέσος όρος των τριών εξεταστών της Επιτροπής) σε ποσοστό 70%. 

   Απονεμόμενος τίτλος Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ειδική Αγωγή» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

   Διάρκεια φοίτησης-Υποχρεώσεις φοιτητών-Τέλη φοίτησης Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. 

   Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS. 

   Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 1.800 ευρώ ανά έτος. 

   Το ποσό αυτό μπορεί να καταβάλλεται σε εξαμηνιαίες δόσεις (δηλαδή 900 ευρώ ανά εξάμηνο). Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την αρχική εγγραφή και των υπολοίπων με την έναρξη κάθε εξαμήνου. 

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17). 

   Έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2020-2021: 28 Σεπτεμβρίου 2020. 

   Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Υποστήριξης του ΠΜΣ (e-mail): [email protected], στο τηλέφωνο 210-3689311, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://pmseidikiagogi.ecd.uoa.gr/ 

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Ψυχολογική προσέγγιση παιδιών με αναπηρίες: κοινωνική και μαθησιακή περιθωριοποίηση 10
   • Εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρίες 10
   • Διεπιστημονικό Σεμινάριο «Κοινωνικές διακρίσεις, δικαιώματα και ειδικές κοινωνικές ομάδες» 10
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Ποιοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα: βιογραφική προσέγγιση και έρευνα δράσης στην ειδική και ενταξιακή εκπαίδευση 10
   • Πρακτική άσκηση ειδικής αγωγής με εποπτεία  10
   • Εργαστήριο ειδικής, ενταξιακής εκπαίδευσης και σπουδών στην αναπηρία 10
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Inclusive education policy and practice: cross−cultural perspectives. 10
   • Μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και στην εκπαιδευτική έρευνα 10

   Μαθήματα Επιλογής

   • Κριτική παιδαγωγική προσέγγιση των Σπουδών στην Αναπηρία 10
   • Η κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης του παιδιού 10
   • Η αναπηρία στη λογοτεχνία 10
   • Εκπαιδευτικές πρακτικές και ετερότητες 10
   • Φροντιστηριακό εργαστήριο –
    Σύνολο ECTS 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά 

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας – Σεμινάριο παρουσίασης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής ερευνητικής πρότασης και Σεμινάριο παρουσίασης της πορείας της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας 20

   Μαθήματα Επιλογής

   • Συμβουλευτική ψυχολογία σε ειδικές κοινωνικές ομάδες με έμφαση στην αναπηρία 10
   • Πολιτισμικοί και κοινωνικοί προσδιορισμοί του σώματος στον τομέα της αναπηρίας 10
   • Η τέχνη στην ειδική αγωγή 10
   • Εργαστήριο Μεθοδολογίας: ανάλυση δεδομένων –
   • Εργαστήριο στήριξης ΜΔΕ –
    Σύνολο ECTS 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email