Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (M.Sc. in Special Education and Rehabilitation)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση, ανάπτυξη, προσαρμογή και διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων της ειδικής αγωγής, της εκπαίδευσης και της αποκατάστασης ειδικών ομάδων του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ιδιαίτεροι σκοποί του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

   1. Η απόκτηση από τους φοιτητές σύγχρονου τρόπου σκέψης αναφορικά με την εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με μη τυπικούς τρόπους μάθησης και προσαρμογής, διαμέσου της αξιοποίησης και εφαρμογής ερευνητικά τεκμηριωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων
   2. Η συστηματική εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τάσεις της ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και αποκατάστασης ατόμων με οπτική αναπηρία, με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, με νοητική αναπηρία / πολλαπλές αναπηρίες
   3. Η κατάρτιση των φοιτητών γύρω από το κομβικής σημασίας για την πλήρη κοινωνική συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία ζήτημα της μετάβασης στην ενήλικη ζωή (επαγγελματική ένταξη και αποκατάσταση, ανεξάρτητη διαβίωση κ.λπ.),
   4. Η ανάπτυξη εκ μέρους των φοιτητών ικανοτήτων και δεξιοτήτων υλοποίησης ερευνητικών σχεδίων και προγραμμάτων, διαμέσου των οποίων διασφαλίζεται η παραγωγή καινούριας γνώσης στο πεδίο της ειδικής αγωγής, καθώς και η επίλυση εξειδικευμένων πρακτικών
    προβλημάτων των μονάδων ειδικής αγωγής.

   Οι ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος πραγματώνονται μέσα από το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, ήτοι των σχετικών μαθημάτων, της πρακτικής άσκησης και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Επανιδρυμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ειδική Αγωγη, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (M.Sc. in Special Education and Rehabilitation) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τις 19/06/2020 μέχρι και τις 24/07/2020  τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. που θα βρείτε στο τέλος της προκήρυξης
   2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
   3. Μία πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του  υποψηφίου
   4. Αντίγραφο βασικού πτυχίου, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιμο ή αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
   5. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν
   6. Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.
   7. Πιστοποιητικό γνώσης μιας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική, σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1 /C1. Ως απόδειξη κατοχής πτυχίου ξένης γλώσσας επιπέδου «πολύ καλή» λαμβάνονται υπόψη όλα τα πιστοποιητικά, τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας TOEFL και IELTS κατοχυρώνουν γλωσσομάθεια για τέσσερα (4) χρόνια μετά την ημερομηνία λήψης τους.
   8. Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων, εφόσον υπάρχουν.
   9. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.
   10. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην γενική ή/ και ειδική αγωγή  α. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική  διάρκεια της ασφάλισης. β. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, στην οποία πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. γ. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει  το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. δ. Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
   11. Σε περίπτωση υποψηφίου με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της αναπηρίας ή/και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (γνωματεύσεις / πιστοποιήσεις από αρμοδίους κρατικούς φορείς).

   Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 

   Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απαιτεί την καταβολή διδάκτρων ύψους  4.500 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος.  Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, εκ του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ., ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και το τριάντα τοις εκατό (30%) δύναται να απαλλαγεί των τελών φοίτησης. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

   Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ κατ’ έτος είναι 72 (με ανώτατο όριο τους 90).

   Συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος γίνονται δεκτοί:

   α) πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

   β) πτυχιούχοι  άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας,

   γ) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων προς τα ανωτέρω και

   Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους όλων των προηγούμενων κατηγοριών απαιτείται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1.

   Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια (με την εξαίρεση του κριτηρίου της συνέντευξης):

   Κριτήρια επιλογής

   • Ο βαθμός πτυχίου 15
   • Προϋπηρεσία στην γενική ή/ και ειδική αγωγή:
    1) Ειδική Αγωγή:
    Α) Από 6 έως και 18 μήνες = 12 μόρια
    Β) Από >18 έως και 36 μήνες = 16 μόρια
    Γ) Από >36 μήνες έως και το μέγιστο της προϋπηρεσίας = 20 μόρια
    2) Γενική Αγωγή
    Α) Από 6 έως και 18 μήνες = 8 μόρια
    Β) Από >18 έως και 36 μήνες = 12 μόρια
    Γ) Από >36 μήνες έως και το μέγιστο της προϋπηρεσίας = 16 μόρια
    Επισήμανση: Ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων που μπορεί να αποδοθεί σε υποψήφιο αθροιστικά για γενική και ειδική αγωγή, εφόσον υπάρχει σχετική προϋπηρεσία, είναι 28.
   • Πτυχιακή εργασία:
    Α) Ερευνητική εργασία σε θέμα άμεσα σχετικό με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. = 12 μόρια
    Β) Ερευνητική εργασία σε θέμα του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης = 8 μόρια
    Γ) Βιβλιογραφική εργασία σε θέμα άμεσα σχετικό με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. = 6 Μόρια
    Δ) Βιβλιογραφική εργασία σε θέμα του ευρύτερου χώρου της εκπαίδευσης = 4 Μόρια
    Μέγιστη πίστωση μορίων 12
   • Επιπλέον τίτλοι σπουδών: διδακτορικό = 10 μόρια, μεταπτυχιακό = 5 μόρια, δεύτερο πτυχίο = 3 μόρια. Δεν θα μοριοδοτούνται ταυτόχρονα και παραπάνω του ενός πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών. Μοριοδοτείται μόνο ο τίτλος σπουδών που παρέχει τα περισσότερα μόρια. Μέγιστη πίστωση μορίων 10
   • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές,  πρακτικά συνεδρίων και παρουσιάσεις σε πανελλήνια ή διεθνή συνέδρια με κριτές:
    Α) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά (πλήρες κείμενο) με κριτές = 11 μόρια για κάθε δημοσίευση, με μέγιστο αριθμό τα 22 μόρια
    Β) Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (πλήρες κείμενο) = 6 μόρια για κάθε δημοσίευση, με μέγιστο αριθμό τα 12 μόρια
    Γ) Παρουσίαση σε πανελλήνιο ή διεθνές συνέδριο με κριτές = 3 μόρια για κάθε παρουσίαση, με μέγιστο αριθμό τα 6 μόρια
    Επισήμανση: Οι παραπάνω επιστημονικές δραστηριότητες/ δημοσιεύσεις να μην ταυτίζονται (π.χ. παρουσίαση σε συνέδριο και δημοσίευση της ίδιας παρουσίασης  σε πρακτικά)
    Μέγιστη πίστωση μορίων 40
   • Η βαθμολογία στη συνέντευξη – Μέγιστη πίστωση μορίων 25

   Στο δεύτερο στάδιο καλούνται για συνέντευξη, από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., οι Ν+20 επικρατέστεροι υποψήφιοι (όπου Ν ο αριθμός των εισακτέων) και εξ αυτών επιλέγονται όσοι απαιτούνται, μέχρι της συμπλήρωσης του αριθμού των εισακτέων.

   Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Π.Μ.Σ. στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση, καθώς επίσης και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και την ευρύτερη αξιολογική διαδικασία του Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στον αριθμό 2310 891605 και στο κινητό 6987400751 καθημερινά 11:00-13:00 καθώς και στο e-mail: [email protected]

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://uom.gr/metekpe

   Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (όλα τα έγγραφα σκαναρισμένα) της  Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης στο παρακάτω email: metekpe@uom.edu.gr

   Επίσης, οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) στην παρακάτω διεύθυνση :

   Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

   ΠΜΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

   Εγνατία 156, 54006, ημιώροφος, γραφείο ΙΜ7Β

   Καμία αίτηση δεν θα υποβάλλεται με φυσική παρουσία στη γραμματεία του Προγράμματος.

   Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς ή με την ημρομηνία του email. Αιτήσεις που φέρουν ημερομηνία αποστολής μετά τις 24/07/2020 θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

  • 1. Σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή έμφαση στην ανάγκη κατοχής εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους επιστήμονες των ειδικοτήτων που ενεργοποιούνται στο χώρο της ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία ή/ και εκπαιδευτικές ανάγκες, το ΠΜΣ προσφέρει μαθήματα που (α) συμβάλλουν στην επίτευξη μιας γενικής επιστημονικής συγκρότησης υψηλού επιπέδου σε θέματα Ειδικής Αγωγής και (β) επιτρέπουν την απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης σε συγκεκριμένους τομείς της ειδικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης.

   2. Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα κατωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), μαθήματα επιλογής (Ε), πρακτική άσκηση (ΠΑ), καθώς και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), η οποία ολοκληρώνεται στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών.
   Το Α’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ΠΜ (ECTS), και περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και τρία (3) μαθήματα επιλογής (Ε) από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1).
   Το Β’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: α) τρία (3) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, β) την Πρακτική Άσκηση Ι (ΠΑ), και γ) την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι (ΜΔΕ). Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται να αποφασιστεί η αναστολή διδασκαλίας κάποιου/ κάποιων εκ τωνμαθημάτων επιλογής. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται πριν την έναρξη του εξαμήνου και πριν τις δηλώσεις μαθημάτων από τους φοιτητές.
   Το Γ’ εξάμηνο πιστώνεται με τριάντα (30) ΠΜ και περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση ΙΙ (ΠΑ) και την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ (ΜΔΕ).
   Το Δ’ εξάμηνο πιστώνεται με δεκαπέντε (30) ΠΜ και περιλαμβάνει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙΙ (ΜΔΕ).

   Για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 120 πιστωτικές μονάδες ECTS. Το κάθε μάθημα διδάσκεται για 13 εβδομάδες και η διάρκεια διδασκαλίας του είναι τρεις (3) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα.

   Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:

    

   3. Οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά στα μαθήματα (π.χ. τίτλος, περιεχόμενο, ιδιότητα, εξάμηνο διδασκαλίας) θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του ΠΜΣ.

   4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για λόγους ορθής διαχείρισης και προγραμματισμού, οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν το επιλογής μάθημα του Α΄ εξαμήνου μετά από την παρακολούθηση δύο διαλέξεων κάθε μαθήματος. Οι φοιτητές κατανέμονται εξίσου σε καθένα από τα τρία μαθήματα. Στη δήλωση επιλογής οι φοιτητές αναφέρουν τις προτιμήσεις τους με σειρά προτεραιότητας. Εφόσον οι προτιμήσεις για ένα μάθημα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στην υποχρέωση ίσης κατανομής, για την ικανοποίηση της επιλογής λαμβάνεται ως κριτήριο η σειρά (τα μόρια) εισαγωγής στο ΠΜΣ. Με απόφαση της Συνέλευσης του
   Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται να αλλάξει ο ελάχιστος και μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά μάθημα, να αποφασιστεί η αναστολή διδασκαλίας κάποιου/ κάποιων εκ των μαθημάτων επιλογής ή η αλλαγή ιδιότητας ή/και εξαμήνου των μαθημάτων. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται πριν την έναρξη του εξαμήνου και πριν τις δηλώσεις μαθημάτων από τους φοιτητές.

   5. Τα μαθήματα θα διεξάγονται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν:
   α)δια ζώσης μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια και β) εξ αποστάσεως μαθήματα, με τη χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας – μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – που δεν θα ξεπερνάν το 35% του συνόλου των μαθημάτων, όπως ορίζεται στον νόμο 4485/2017 άρθρο 30.

   6. Σημειώνεται ότι για τη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών:
   α) ο μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ κάθε ακαδημαϊκό έτος ανά διδάσκοντα δεν ξεπερνά τους 9 φοιτητές,
   β) ο λόγος του μέγιστου αριθμού ενεργών μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος προς τον αριθμό των ενεργών
   προπτυχιακών φοιτητών δεν είναι μεγαλύτερος του 2/5, και
   γ) ο λόγος του μέγιστου αριθμού μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος προς τον αριθμό των διδασκόντων δεν είναι μεγαλύτερος του 1/6.

   7. Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική.

   8. Η διδασκαλία και η παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορεί να συνδυάζεται με ερευνητική απασχόληση και άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών ή με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα και σε άλλες ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email