Ειδική Αγωγή

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η παραγωγή και η διάχυση γνώσης στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης.

   Το προτεινόμενο ΔΠΜΣ στοχεύει:

   • Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας, στους οποίους η Ειδική Αγωγή κρίνεται αναγκαία.
   • Να στελεχώσει με επαγγελματίες εξειδικευμένους στην Ειδική Αγωγή σχολεία, κέντρα αποκατάστασης, μονάδες ημερήσιας φροντίδας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και συμβουλευτικής υποστήριξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οικογενειών παιδιών με ανάλογες δυσκολίες, καθώς και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
   • Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολικές μονάδες της χώρας και θα προωθήσει την έρευνα και τη διδασκαλία στην Ειδική Αγωγή μέσα από καινοτόμες πρακτικές και δράσεις που διασφαλίζονται από το ευρύ και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών.
   • Να προσφέρει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να συνδέσουν κριτικά την θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή ώστε να πετύχουν μια αξιοσημείωτη επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον ελλαδικό όσο και το διεθνή χώρο.
   • Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες, καθώς και στην ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με την εισροή νέων εξειδικευμένων επαγγελματιών-επιστημόνων που θα συνεισφέρουν σημαντικά στην εύρυθμη και ισορροπημένη λειτουργία των τάξεων με την υποστήριξη που θα προσφέρουν στους διδάσκοντες, στα παιδιά με δυσκολίες και στις οικογένειές τους.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) και Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ειδική Αγωγή» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και ΦΕΚ Ίδρυσης: Β΄4159/14-11-2019.

   Για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προβλέπεται η εισαγωγή 35 νέων φοιτητών /τριών.

   Φοίτηση

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου είναι 4 διδακτικά εξάμηνα. Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (αν επιλεγεί), όπως αυτά ορίζονται στον κανονισμό σπουδών. Στα δύο πρώτα εξάμηνα ολοκληρώνονται υποχρεωτικά μαθήματα (κορμού και επιλογής), ενώ στα δύο τελευταία εξάμηνα οι συμμετέχοντες επιλέγουν μαθήματα, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (αν επιθυμούν να εκπονήσουν) και συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις των δύο Τμημάτων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Σχολής Επιστημών Αγωγής (μέχρι 12 ώρες από τις 39 ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος).

   Οι φοιτητές καλούνται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του προγράμματος καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 3.000 €. Το τέλος φοίτησης θα καταβάλλεται ως εξής: 200 ευρώ κατά την εγγραφή και 4 ισόποσες δόσεις 700 € στην αρχή του κάθε εξαμήνου σπουδών. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αποτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (απαλλαγή τελών φοίτησης τυγχάνει το 30% των εισαχθέντων στο Δ.Π.Μ.Σ. κατ’ έτος φοιτητών) επιστρέφεται μέρος ή το σύνολο των τελών φοίτησης που έχουν καταβληθεί.

   Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

   1. Δικαίωμα Υποψηφιότητας

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. Ειδική Αγωγή θα γίνουν δεκτοί 35 πτυχιούχοι:

   α) Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Κοινωνιολογίας και Τμημάτων Ιατρικής Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής.

   β) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής

   γ) Άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας. Οι πτυχιούχοι αυτής της κατηγορίας εφόσον επιλεγούν και δεν έχουν ολοκληρώσει δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής (ή συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής) στη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών ή δεν είναι απόφοιτοι Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε 2 τουλάχιστον προπτυχιακά μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής (ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής) από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Τα μαθήματα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν στη διάρκεια των δυο πρώτων εξαμήνων των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

   Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

   2. Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

   Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι από Δευτέρα 03/08/20 έως και Τρίτη 15/09/20 στις 24.00 ώρα.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

   1. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα http://postgrad.cict.uoc.gr
    και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία
   2. Για πτυχιούχους:
    2.1. Αντίγραφο Πτυχίου και
    2.2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
    Για τελειόφοιτους:
    2.3. Βεβαίωση περάτωσης σπουδών με τελική βαθμολογία και
    2.4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
   3. Φωτοτυπία ταυτότητας
   4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 ή εναλλακτικά νόμιμα αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ξένης χώρας σε μία από τις παραπάνω γλώσσες.
   5. Πιστοποίηση σχετικής με το αντικείμενο εμπειρίας (επαγγελματικής ή εθελοντικής), συμμετοχής σε ερευνητική δραστηριότητα και διακρίσεις εάν υπάρχουν
   6. Συγγραφικό έργο (Περίληψη σχετικής με το αντικείμενο πτυχιακής εργασίας, βεβαιώσεις σχετικών δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια εάν υπάρχουν
   7. Δήλωση σκοπού και κινήτρων
   8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 όπου ο υποψήφιος /α δηλώνει ότι: Δηλώνω υπεύθυνα α) ότι τα στοιχεία της αίτησης μου είναι ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1599/1986 β) ότι μπορώ να ανταποκριθώ πλήρως σε όλες τις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης μου σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή» και την προκήρυξη.
   9. Φωτογραφία

   Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία
   Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf.
   Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB.
   Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB.

   Για τη Φωτογραφία
   Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg
   Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
   Διαστάσεις: 200px x 200px

   Για τις Συστατικές Επιστολές (υποχρεωτικό)
   Είναι απαραίτητο να δηλώσετε τουλάχιστον 2 άτομα (π.χ. καθηγητές, εργοδότες) μέσα στην αίτησή σας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που τους ζητηθεί συστατική επιστολή. Επομένως, θα πρέπει να συμπεριλάβετε:
   1. διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης της επιστολής
   2. ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του

   Διευκρινήσεις για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών:

   1. Η επιτροπή επιλογής διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου οποιουδήποτε στοιχείου του φακέλου στην πρωτότυπη μορφή του (ή επικυρωμένο αντίγραφό του).
   2. Για την πιστοποίηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας χρειάζεται βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος/α όπου θα φαίνεται ο τίτλος, ο/η συγγραφέας και η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας ή/και να είναι εμφανής η βαθμολογία της στο αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών. Η πτυχιακή εργασία μοριοδοτείται μόνο εφόσον έχει συνάφεια με το αντικείμενο της ειδικότητας.
   3. Σε περίπτωση 2ου πτυχίου λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου που είναι συναφέστερο με τις επιστήμες αγωγής και ειδικότερα με την ειδική αγωγή.
   4. Για την πιστοποίηση δημοσιευμένων εργασιών χρειάζεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας της εργασίας.
   5. Η εκπαιδευτική εμπειρία βεβαιώνεται από την αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης που υπηρέτησε ο υποψήφιος. Σε περίπτωση ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, από το μισθολόγιο του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου και από βεβαίωση του εργοδότη, όπου θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα εκπαιδευτικά καθήκοντα του υποψηφίου. Τρόποι απόδειξης γλωσσομάθειας σύμφωνα με το ΑΣΕΠ (25/2/2106) https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp

   ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ

   3. Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

   Η Επιτροπή Επιλογής δεν εξετάζει δικαιολογητικά στις περιπτώσεις που ο φάκελος της υποψηφιότητας δεν έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί στην παραπάνω χρονική περίοδο (δηλ. 03/08/20-έως και 15/09/20) ή είναι ελλιπής και τότε η υποψηφιότητα θεωρείται άκυρη.

   Στην περίπτωση που οι εμπρόθεσμες και πλήρεις αιτήσεις υποψηφίων είναι περισσότερες από 105 τότε γίνεται προεπιλογή 70 υποψήφιων και 10 επιλαχόντων με βάση τον φάκελο υποψηφιότητας. Μόνο οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στη λίστα προεπιλογής έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις και στη συνέντευξη. Σε περίπτωση που οι εμπρόθεσμες και πλήρεις αιτήσεις είναι λιγότερες από 105 τότε δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις και στη συνέντευξη έχουν όλοι/ες οι αιτούντες υποψήφιοι.

   Η διαδικασία προεπιλογής για την κατάρτιση της σχετικής λίστας θα στηριχθεί στα κριτήρια Α, Β και Δ του παρακάτω πίνακα μοριοδότησης καθώς και στα πλήρη δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί (π.χ. πιστοποίηση ξένης γλώσσας , σχετικής εμπειρίας, δήλωση σκοπού και κινήτρων, ονόματα για συστάσεις κτλ.).

   Η προεπιλογή των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος καθώς και των συμμετεχόντων τμημάτων μέχρι την 23/09/20 με τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνεται κατά τον έλεγχο της αιτήσεως σας από την γραμματεία και ο οποίος χρησιμοποιείται στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων αντί του ονόματος (σύμφωνα με το νόμο προστασίας προσωπικών δεδομένων).

   Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών γίνεται βάσει των παρακάτω κριτηρίων.
   Τα μόρια που αντιστοιχούν στο κάθε κριτήριο προστίθενται χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο οι υποψήφιοι να έχουν συλλέξει μόρια από όλα τα κριτήρια.

   Η επιλογή των φοιτητών που θα φοιτήσουν στο ΔΠΜΣ θα γίνει με βάση τη μοριοδότησή τους σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια του παρακάτω πίνακα:

   Α) Βαθμός πτυχίου Μέχρι 15 μόρια
   Β) Βαθμός συναφούς πτυχιακής εργασίας Μέχρι 5 μόρια
   Γ) Συνέντευξη – Επιστημονικό έργο Μέχρι 30 μόρια
   Δ) Εκπαιδευτική εμπειρία Μέχρι 10 μόρια
   Ε) Γραπτή Δοκιμασία σε δύο γνωστικά αντικείμενα Μέχρι 40 μόρια

   Ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων διαμορφώνεται με βάση το άθροισμα των μορίων που έχουν συγκεντρώσει (μέγιστη μοριοδότηση =100) και η επιλογή τους στο ΔΠΜΣ γίνεται με βάση τη σειρά τους στον πίνακα κατάταξης. Εάν κάποιος υποψήφιος αρνηθεί να εγγραφεί, τη σειρά του παίρνει ο επόμενος στη σειρά κατάταξης. Εάν ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση παραπάνω τους ενός υποψήφιοι, επιλέγονται όλοι.

   Στη γραπτή δοκιμασία θα προσέλθουν όλοι οι αιτούντες, αν οι εμπρόθεσμες και πλήρεις αιτήσεις είναι λιγότερες από 105 ή όσοι υποψήφιοι είναι στη λίστα προεπιλογής. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε μια ενιαία τρίωρη γραπτή εξέταση στα γνωστικά αντικείμενα: (α) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και (β) Ειδική Αγωγή. Ακριβές πρόγραμμα του χρόνου και τόπου εξέτασης θα ανακοινωθεί τέλος Σεπτεμβρίου.

   Μόνο οι επιτυχόντες της γραπτής δοκιμασίας (δηλ. όσοι συγκεντρώσουν βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης 5 σε καθένα από τα δύο γνωστικά αντικείμενα) θα κληθούν σε συνέντευξη από τριμελή επιτροπή. Εάν ο βαθμός μίας από τις γραπτές δοκιμασίες είναι κάτω από την βάση ,τότε ο υποψήφιος αποκλείεται αυτόματα από την διαδικασία επιλογής.

   Η συνέντευξη μπορεί να γίνει δια ζώσης ή με προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη (π.χ. μέσω skype).

   Οι επιτυχόντες/ούσες οφείλουν να εγγραφούν αυτοπροσώπως στο ΔΠΜΣ εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση του τελικού πίνακα επιτυχόντων. Όσοι επιτυχόντες/ούσες δεν εγγραφούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν έχουν αποδεχθεί την εγγραφή τους, και θα κληθούν οι επόμενοι υποψήφιοι βάσει της σειράς κατάταξης επιτυχόντων για να αναπληρώσουν τις κενές θέσεις.

   Πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες των γραπτών εξετάσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.eidikiagogi.edc.uoc.gr

   Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να αποστέλλετε email στην γραμματεία mailto:[email protected]

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε 120 και το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται πλήρους φοίτησης. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και αντιστοιχούν σε 13 εβδομάδες ανά εξάμηνο.

   Ως Γλώσσα του Προγράμματος ορίζεται η ελληνική και η αγγλική.

   Με απόφαση της ΕΔΕ δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή αυτών μεταξύ των εξαμήνων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα μαθήματα γίνονται υπό μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων ή εργαστηρίων και είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σ’ αυτά ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες.

   Κοινό Πρόγραμμα 1ου έτους σπουδών (4 Μαθήματα Κορμού και 2 Μαθήματα Επιλογής)

   Α εξάμηνο

   • 1ο Μάθημα Κορμού – 10 ECTS
   • 2ο Μάθημα Κορμού – 10 ECTS
   • 1ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής – 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β εξάμηνο

   • 3ο Μάθημα Κορμού – 10 ECTS
   • 4ο Μάθημα Κορμού – 10 ECTS
   • 2ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής – 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   2ο έτος σπουδών —> Με εκπόνηση διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης

   Γ εξάμηνο

   • Διπλωματική εργασία ειδίκευσης – 10 ECTS
   • Πρακτική Άσκηση (180 ωρών) – 20 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Δ εξάμηνο

   • Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης – 20 ECTS
   • 3ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής – 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   2ο έτος σπουδών —> Χωρίς εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης

   Γ εξάμηνο

   • 3ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής – 10 ECTS
   • Πρακτική Άσκηση (180 ωρών) – 20 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Δ εξάμηνο

   • 4ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής – 10 ECTS
   • 5ο Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής – 10 ECTS
   • Πρακτική Άσκηση (90 ωρών) – 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Κατάλογος Μαθημάτων Κορμού (επιλέγονται 4)

   • Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων 10 ECTS
   • Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα ένταξης/ υποστήριξης 10 ECTS
   • Ψυχοδυναμικ ή συστημική προσέγγιση συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαταραχών και πρακτική 10 ECTS
   • Οικογένειες παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 10 ECTS
   • Πρώιμη Παρέμβαση στο Σχολείο και την Οικογένεια 10 ECTS
   • Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας* 10 ECTS
   • Ψυχομετρικές μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης στην ειδική αγωγή-σχολική ψυχολογία 10 ECTS
   • Στατιστική Ι ** 10 ECTS

   *Το μάθημα «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας» είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές.
   **Το μάθημα Στατιστική Ι είναι προαπαιτούμενο για όσους φοιτητές επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης.

   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ*

   Α. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΜΔ)

   • Ανίχνευση και Διάγνωση ΜΔ 10
   • Παρεμβατική διδασκαλία για μαθητές με ΜΔ 10
   • Δυσλεξία και δυσκολίες μάθησης του γραπτού λόγου: ανίχνευση και διάγνωση 10
   • Δυσλεξία και δυσκολίες μάθησης του γραπτού λόγου: μέθοδοι παρέμβασης 10
   • Δυσαριθμησία 10

   Β. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

   • Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Ανιχνευτικές και διαγνωστικές προσεγγίσεις 10
   • Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Θεραπευτική παρέμβαση με Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) 10
   • Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Εκπαίδευση και υποβοήθηση της επικοινωνίας με τα προγράμματα PECS , ΜΑΚΑΤΟΝ 10
   • Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Παρέμβαση TEACCH 10
   • Οικογένεια ατόμων με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού 10

   Γ. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ/ΔΕΠ-Υ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

   • ΔΕΠΥ και προβλήματα συμπεριφοράς: Χαρακτηριστικά και διαγνωστικές προσεγγίσεις 10
   • ΔΕΠ-Υ και προβλήματα συμπεριφοράς: καινοτόμες και εναλλακτικές πρακτικές αντιμετώπισης 10
   • Γνωσιακές-συμπεριφορικές παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους με ΔΕΠ-Υ 10
   • Θετική Στήριξη της Συμπεριφοράς (Positive Behavior Support-PBS): φιλοσοφία και πρακτική εφαρμογή για παιδιά με αναπτυξιακές, συμπεριφορικές και συναισθηματικές διαταραχές 10
   • Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Αποτελεσματική διαχείριση στη σχολική τάξη 10

   Δ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

   • Ανίχνευση και αξιολόγηση διαταραχών λόγου και ομιλίας 10
   • Προβλήματα λόγου και ομιλίας: παρεμβάσεις 10
   • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και Μάθηση του Γραπτού Λόγου 10
   • Διαταραχές χρήσης της γλώσσας/Πραγματολογικές διαταραχές 10

   Ε. ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

   • Ψυχολογία ατόμων με νοητική ανεπάρκεια 10
   • Στρατηγικές και μέθοδοι διδασκαλίας – προσαρμογές -διαφοροποίηση 10
   • Σύγχρονες τάσεις στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων – Ανάπτυξη δεξιοτήτων 10

   ΣΤ. ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ/ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

   • Κινητικά προβλήματα και πολλαπλές αναπηρίες 10
   • Ψυχολογία και Αγωγή Ατόμων με Προβλήματα Όρασης 10
   • Γραφή και Ανάγνωση στον κώδικα Braille 10
   • Ψυχολογία και Αγωγή Ατόμων με Βαρηκοΐα Κώφωση 10
   • Βασικό λεξιλόγιο στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 10

   Ζ. ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΤΑΛΕΝΤΟ

   • Νοημοσύνη: θεωρίες και μέσα αξιολόγησης 10
   • Η έννοια της δημιουργικότητας και η καλλιέργειά της στη σχολική τάξη 10
   • Χαρισματικοί/ταλαντούχοι μαθητές: ψυχοκοινωνικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά, ψυχοπαιδαγωγικές πρακτικές 10

   Η. ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

   • Εκπαιδευτική πολιτική για ειδικές κοινωνικές ομάδες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στο διεθνή χώρο 10
   • Ενταξιακή αγωγή και μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας 10
   • Κοινωνιολογία της ενταξιακής εκπαίδευσης 10

   Θ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

   • Τεχνολογικές εφαρμογές στην ειδική αγωγή 10
   • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ειδική αγωγή 10
   • Art therapy για αναπτυξιακές, ψυχοκινητικές, συμπεριφορικές, συναισθηματικές και μαθησιακές δυσκολίες 10
   • Μουσικοθεραπεία, χοροθεραπεία/κινησιοθεραπεία και ειδική αγωγή 10
   • Συμβουλευτική γονέων και παιδιών 10
   • Ψυχοκινητική και Ειδική Αγωγή 10
   • Ανεξάρτητη μελέτη 10
   • Στατιστική II 10
   • Νευροεπιστήμη και ειδική αγωγή 10
   • Σχολικός εκφοβισμός και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 10
   • Προληπτικά προγράμματα για ευάλωτα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας 10
   • Ψυχοσεξουαλική και συναισθηματική ανάπτυξη και αγωγή των παιδιών με και χωρίς Ε.Ε.Α. 10
   • Επικοινωνία – Διαπροσωπικές σχέσεις 10
   • Σχολική Συμβουλευτική: παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές 10
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Ειδική Αγωγή

   1. Букмекерская контора 1xBet является одной из самых популярных на рынке. 1xbet зеркало рабочее Огромный выбор спортивных и киберспортивных событий, десятки открытых линий, высочайшие коэффициенты. Кроме того, БК имеет обширный функционал и одна из немногих дает возможность совершать ставки по уникальным промокодам. Используя их, вы можете получить реальный денежный выигрыш, не внося абсолютно никаких средств. Фантастика? – Нет, Реальность Узнать последний промокод вы можете сейчас же, однако использовать его необходимо в соответствии с условиями и инструкциями, которые приведены ниже.

   2. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email