Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ «Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό» ανήκει στην κατηγορία των επιστημών του χώρου. Οι επιστήμες αυτές έχουν τόσο αναλυτική διάσταση (όπως για παράδειγμα η γεωγραφία), όσο και παρεμβατική στο χώρο (συνθετική) διάσταση (όπως ορισμένες επιστήμες μηχανικού, για παράδειγμα αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί). Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ είναι ο σχεδιασμός του χώρου, δηλαδή το συγκεκριμένο πρόγραμμα εδράζεται τόσο στο αναλυτικό όσο και στο συνθετικό μέρος της μελέτης του χώρου. Σε πρακτικό επίπεδο, επομένως, το αντικείμενο προσδιορίζεται στην επεξεργασία χωρικών πολιτικών και σχεδιασμού όπως αυτά εκφράζονται αφ’ ενός στα πεδία της πολεοδομίας, χωροταξίας, αστικού σχεδιασμού και αστικής σύνθεσης, στα αντικείμενα της αστικής (ιδιαίτερα της μητροπολιτικής) ανασυγκρότησης, αναζωογόνησης και ανάπλασης κλπ., και αφ’ ετέρου στο πεδίο του ευρύτερου χώρου και στις επ’ αυτού παρεμβάσεις σε διεθνές επίπεδο ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών (όπως π.χ. της Ανατολικής Μεσογείου). Το γνωστικό αντικείμενο είναι επομένως διεπιστημονικό και βασίζεται στις επιστήμες του χώρου όπως αυτές προσδιορίσθηκαν ανωτέρω. Το πλαίσιο και οι προσεγγίσεις υπό το οποίο τίθεται κι τις οποίες ακολουθεί το ΠΜΣ είναι αυτές της βιώσιμης ανάπτυξης (και σχεδιασμού) υπό όλες τις διαστάσεις της βιωσιμότητας (οικο-περιβαλλοντικής, οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής) της έξυπνης ανάπτυξης, γενικά δηλαδή το αντικείμενο αντλεί από όλη τη σύγχρονη προβληματική των χωρικών επιστημών.

   Ο σκοπός του ΠΜΣ «Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό» είναι να δώσει την δυνατότητα σε επιστήμονες που έχουν κάνει συναφείς σπουδές να εμβαθύνουν στα ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού. Άρα, το πρόγραμμα αποτελεί πρόγραμμα εμβάθυνσης και δίνει τη γνωσιακή δυνατότητα και τα εργαλεία για παραπέρα σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό – Advanced Planning Studies» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (πλήρης φοίτηση) ή πέντε (5) εξαμήνων (μερική φοίτηση). Η λήψη του Διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε εννέα (9) μαθήματα, την επιτυχή παρακολούθηση δύο (2) σεμιναρίων και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (90 ECTS συνολικά). Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα. 

   Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) άτομα. 

   Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 3.000 € και διαιρούνται σε τέλος εγγραφής (300 €) και τμηματική καταβολή διδάκτρων (900 € ανά εξάμηνο). Αναλυτικά, 

   α. Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης, τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: 300 € ως τέλος εγγραφής και 900 € ανά εξάμηνο για τα τρία (3) εξάμηνα σπουδών. 

   β. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: 300 € ως τέλος εγγραφής, 450 € ανά εξάμηνο για τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα σπουδών και 900 € για το πέμπτο εξάμηνο σπουδών (εξάμηνο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας). 

   Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. 

   Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2020. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, η διεξαγωγή των μαθημάτων ενδέχεται να γίνει (έως και αποκλειστικά) εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο. 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι (τουλάχιστον) του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφών με τα αντικείμενα σπουδών των Τμημάτων Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών και Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος των Πολυτεχνικών Σχολών, Επιστημών του Περιβάλλοντος, της Γεωγραφίας και της Οικονομικής Ανάπτυξης. 

   Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας (με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας όπου αυτή προβλέπεται, το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών), σε εξέταση στην αγγλική γλώσσα καθώς και στην προφορική συνέντευξη. 

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σε δύο στάδια: 

   (α) πρώτη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω skype κατά το χρονικό διάστημα 14-17 Ιουλίου 2020. 

   (β) δεύτερη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020. Από τις αιτήσεις αυτές θα επιλεγεί αριθμός υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού φοιτητών στην τάξη (25 φοιτητές) του Π.Μ.Σ. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω skype κατά το χρονικό διάστημα 21-25 Σεπτεμβρίου 2020. 

   Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα). 
   2. Βιογραφικό σημείωμα. 
   3. Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (διαθέσιμος στην ιστοσελίδα). 
   4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο1 πτυχίου ή διπλώματος. 
   5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας. 
   6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας. Το επίπεδο της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2. Από την υποχρέωση αυτή, εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα. 
   7. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού). Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης, δεν θεωρείται ελλιπής ο φάκελος υποψηφιότητας αλλά η κατάθεση της βεβαίωσης ισοτιμίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

   Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: 

   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
   Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
   ΠΜΣ «Ειδικές Σπουδές στον Χωρικό Σχεδιασμό»
   Πεδίον Άρεως, 38334 ΒΟΛΟΣ 

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στον ιστότοπο http://www.prd.uth.gr/m_sssp/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384, e-mail: [email protected]). 

   1 Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 

  • Υποχρεωτικά

   1ο Εξάμηνο

   Θεωρίες Σχεδιασμού, Χάος και Πολυπλοκότητα (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)
   Μεγάλα Έργα (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)
   Σεμινάριο (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)
   Χωρική Πολιτική και Γεωπολιτική (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)

   2ο Εξάμηνο

   Μητροπολιτική Αστική Αναγέννηση, Μεταβολισμός, Υγιείς και Ευφυείς Πόλεις (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)
   Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Κλιματική Αλλαγή και Ανθεκτικότητα Πόλεων (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)
   Χωρικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)

   3ο Εξάμηνο

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)
   Σεμινάριο Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)

   Επιλογές

   1ο Εξάμηνο

   Αγορά Ακινήτων [Ε] (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)
   Αειφορία – Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων [Ε] (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)
   Βιώσιμη Ανάπτυξη: Θεωρία και Πολιτικές [Ε] (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)
   Μέθοδοι Έρευνας [Ε] (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)
   Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση [Ε] (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)
   Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών [Ε] (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)

   2ο Εξάμηνο

   Αστική Διαχείριση και Διακυβέρνηση [Ε] (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)
   Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τοπίου [Ε] (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)
   Δραστηριότητες Ελεύθερου Χρόνου και Αστική Αναγέννηση [Ε] (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)
   Θαλάσσιος Σχεδιασμός [Ε] (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)
   Χωρική Ανάπτυξη [Ε] (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)
   Χωρικός Σχεδιασμός, Περιβάλλον και Δίκαιο [E] (ΠΜΣ-ΕΣΧΣ)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email