Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3600
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο

   Αντικείμενο του ΠΜΣ «Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς, του Οικονομικού και του Οργανωμένου Εγκλήματος» είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην μελέτη, στη θεωρητική εμβάθυνση, στην επιστημονική έρευνα, στην εφαρμογή του νόμου και στον σχεδιασμό προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής, σχετικά με τα φαινόμενα του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος με άξονα και το φαινόμενο της διαφθοράς και ιδίως στο Δημόσιο Τομέα.

   Σκοπός

   Το ΠΜΣ έχει σκοπό:

   1. να προσφέρει εξειδικευμένη επιστημονική και σε βάθος θεωρητική γνώση για το αντικείμενό του,
   2. να παρέχει τα εφόδια για την εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους συστηματικής μελέτης, εκπόνησης επιστημονικής έρευνας και ανάλυσης των εγκληματολογικών και ποινικών όψεων της διαφθοράς, του σοβαρού οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος και ιδίως, των κοινωνικών συνθηκών που τα παράγουν,
   3. να προσφέρει τα βασικά εφόδια που απαιτούνται για να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να παρακολουθούν τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στους τομείς αυτούς μετά την αποφοίτησή τους, ως επαγγελματίες
   4. να προσφέρει στοχευμένη εκπαίδευση σχετικά με πρακτικές όψεις και προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή πολιτικών πρόληψης, την εφαρμογή του νόμου (έρευνα, έλεγχος, αξιοποίηση δεδομένων-πληροφορίας, όρια εφαρμογής του νόμου, ποινική αξιολόγηση περιστατικών, διακριτική ευχέρεια, δικαιώματα εμπλεκομένων κλπ) και τη λειτουργία του ποινικοκατασταλτικού συστήματος για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων αυτών,
   5. να αναδείξει πρότυπα επαγγελματισμού των λειτουργών του ποινικοκατασταλτικού συστήματος, όπως και των στελεχών του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
   6. να εφοδιάσει τους διδασκόμενους με επαρκείς γνώσεις για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση μέτρων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων αντεγκληματικής πολιτικής και να τους καλλιεργήσει τις αναγκαίες ικανότητες στον τομέα αυτόν.

   Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

   Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 80

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

   α) είναι απόφοιτοι Σχολών ή Τμημάτων Νομικής, Κοινωνικών, Πολιτικών, Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Κοινωνικής Διοίκησης, Δημόσιας Διοίκησης και συναφών τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οι οποίοι με βάση την αναλυτική τους βαθμολογία, έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μαθήματα εγκληματολογικών ή ποινικών επιστημών.

   Εάν από την κατηγορία αυτή οι υποψήφιοι δεν επαρκούν να πληρώσουν τις διαθέσιμες θέσεις του ΜΠΣ τότε γίνονται δεκτοί υποψήφιοι και από την ακόλουθη κατηγορία β:

   β) είναι απόφοιτοι Σχολών ή Τμημάτων Νομικής, Κοινωνικών, Πολιτικών, Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Κοινωνικής Διοίκησης, Δημόσιας Διοίκησης και συναφών τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Όλοι παραπάνω υποψήφιοι και από τις δύο κατηγορίες πρέπει να έχουν επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

   Η καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα της Γαλλικής ή Ιταλικής ή Γερμανικής σε επίπεδο επάρκειας τουλάχιστον Β2, θα είναι βοηθητική για να μπορέσουν οι φοιτητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΜΠΣ.

   Από τις διαθέσιμες θέσεις του ΜΠΣ το 50% καταλαμβάνονται από υποψηφίους ήδη υπηρετούντες δικαστικούς λειτουργούς ή αστυνομικούς ή άλλους μόνιμους υπαλλήλους ή με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με σύμβαση έργου, στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, με αποδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα του ΜΠΣ.

   Εάν το ποσοστό από αυτήν την κατηγορία υποψηφίων δεν καλυφθεί, καλύπτεται από τους υπόλοιπους υποψήφιους της άλλης κατηγορίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

   Σημείωση:

   Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

   Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

   *Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

  • A΄ Εξάμηνο: 30 ECTS

   ΠΕΔ50 Έγκλημα, Κοινωνικός Έλεγχος και Ποινική Καταστολή (Υ, 10 ECTS)

   ΠΕΔ51 Η εγκληματολογία του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς (Υ, 10 ECTS)

   ΠΕΔ52 Η ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος (Υ, 10 ECTS)

   Β΄ Εξάμηνο: 30 ECTS

   ΠΕΔ53 Η διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα από την οπτική του Δημοσίου Δικαίου (Υ, 10 ECTS)

   ΠΕΔ54 Οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά- εγκληματολογική προσέγγιση (Υ, 10 ECTS)

   ΠΕΔ55 Η ποινική καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος: διεθνής, ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση (Υ, 10 ECTS)

   Γ΄ Εξάμηνο: 30 ECTS

   ΠΕΔ60 Έλεγχοι, έρευνα και ανάκριση για τη διαφθορά, το οικονομικό και το οργανωμένο έγκλημα (Υ, 10 ECTS)

   ΠΕΔ61 Η αντιμετώπιση του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (Υ, 10 ECTS)

   ΠΕΔ62 Αντεγκληματική Πολιτική: τάσεις, πρότυπα, αξιολόγηση σχεδιασμός (Υ, 10 ECTS)

   Δ΄ Εξάμηνο: 30 ECTS

   ΠΕΔ63 Διεπιστημονικό Εργαστήριο με Συμβατική Διδασκαλία (Υ, 10 ECTS)

   ΠΕΔΔΕ Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Υ, 20 ECTS)

   Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του Ε.Α.Π. και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   7 thoughts on “Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος

   1. You’re so awesome! I don’t believe I have read a single thing like that before. So great to find someone with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone with a little originality!

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email