Εγκληματολογία

 • panteio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου είναι η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, η διερεύνηση των παραγόντων και των διαδικασιών που τις δημιουργούν καθώς επίσης και η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής. 

   Το Π.Μ.Σ. είναι διετούς διάρκειας και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εγκληματολογία»

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Κοινωνικών, Νομικών, Πολιτικών και Ανθρωπιστικών επιστημών με συνάφεια γνωστικού αντικειμένου, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.. Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να αποδεχθεί την αίτηση υποψηφίου που δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω κατηγορίες Τμημάτων ΑΕΙ-ΤΕΙ εφόσον υπάρχει ουσιαστική τεκμηρίωση της δυνατότητας συμμετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις. 

   Υποψηφιότητα μπορούν επίσης να υποβάλουν οι επί πτυχίω φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι σε περίπτωση επιτυχίας τους στο ΠΜΣ θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν το πτυχίο ή το πιστοποιητικό περάτωσης, αλλιώς τη θέση τους καταλαμβάνει ο πρώτος στη σειρά επιλαχών. 

   Οι πτυχιούχοι ΑΤΕΙ προκειμένου να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις οφείλουν να έχουν επιτύχει σε προφορικές εξετάσεις επιλεγμένων προπτυχιακών μαθημάτων Εγκληματολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του Κανονισμού. 

   Σε περίπτωση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ ή του ΙΤΕ. 

   Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό επάρκειας σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα (αγγλική ή γαλλική), ειδικότερα Proficiency Cambridge/Michigan ή TOEFL με 550 (παλαιά βαθμολογία)/213(νέα βαθμολογία) και άνω, ή Sorbonne I ή DALF. Σε περίπτωση, που o υποψήφιος δεν διαθέτει τον ανωτέρω τίτλο σπουδών ή άλλον αντίστοιχο που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ, εξετάζεται γραπτώς στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσει. Εξαίρεση γίνεται δεκτή για όσους έχουν σπουδάσει σε αγγλόφωνο ή γαλλόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. 

   Εκείνοι που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό ξένης γλώσσας εξετάζονται πρώτα γραπτώς στην ξένη γλώσσα που δήλωσαν, από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Όσοι από αυτούς επιτύχουν συμμετέχουν, στη συνέχεια, στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις. 

   Δεκτοί γίνονται κατ’ ανώτατο δέκα πέντε (15) συνολικά υποψήφιοι, με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας: 

   Α) Βαθμός γραπτών εξετάσεων, με συντελεστή 80% 

   Β) Αποτέλεσμα συνέντευξης, με συντελεστή 20%. Στη διαδικασία της συνέντευξης λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιδόσεις στα προπτυχιακά εγκληματολογικά μαθήματα, στην ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα και στις επιστημονικές δημοσιεύσεις. 

   Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται να καταθέσουν από 01 έως και 30 Ιουνίου 2020, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με κοινοποίηση στο [email protected] για το ΠΜΣ «Εγκληματολογία» ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου από 01 έως και 30 Ιουνίου 2020), τα εξής: 

   1. Αίτηση υποψηφιότητας η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ «Εγκληματολογία», συνοδευόμενη από:
   2. Έντυπο ενημέρωσης-συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
   3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να τα προσκομίσει εντός των ορισμένων προθεσμιών. Η Υπεύθυνη Δήλωση το έντυπο ενημέρωσης-συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εμπεριέχονται στην αίτηση υποψηφιότητας. 
   4. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών και πιστοποίηση ένης γλώσσας, εφόσον είναι διαθέσιμα κατά την κατάθεση της αίτησης. 
   5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

   Στην περίπτωση που τα ανωτέρω πιστοποιητικά κατατεθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα. 

   Το αναλυτικό έντυπο καθώς και η σχετική προκήρυξη υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας:
   https://criminology.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Ite mid=533&lang=el 

   Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο (η ακριβής ημερομηνία γνωστοποιείται με νεώτερη ανακοίνωση) στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: 

   α) Εγκληματολογική Θεωρία

   β) Εμπειρική Εγκληματολογία

   γ) Αντεγκληματική Πολιτική 

   Η εξεταστέα ύλη, καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας: 

   https://criminology.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Ite mid=532&lang=el 

   Οι εξετάσεις διεξάγονται με καλυμμένα τα ονόματα των υποψηφίων. Τα γραπτά βαθμολογούνται σε κλίμακα 0-10 με βάση επιτυχίας το 5 και στη συνέχεια αποσφραγίζονται κι αποκαλύπτονται τα ονόματα σε ειδική συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής και συντάσσεται Πρακτικό στο οποίο αναφέρονται κατ’ αλφαβητική σειρά οι επιτυχόντες. 

   Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων, οι πρώτοι τριάντα (30) επιτυχόντες προσέρχονται σε ειδική συνέντευξη ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής. Κατά τη συνέντευξη αξιολογείται η επίδοσή τους στα εγκληματολογικά προπτυχιακά μαθήματα, η ερευνητική και επαγγελματική τους δραστηριότητα και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις τους καθώς και η εν γένει ενημέρωση και το ενδιαφέρον τους για την Εγκληματολογία. 

   Οι δέκα πέντε (15) υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, σύμφωνα με το άρ.5 του Κανονισμού, εισάγονται στο Π.Μ.Σ. 

   Οι επιλεγμένοι φοιτητές εγγράφονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα που απαριθμούνται στην αίτηση υποψηφιότητάς τους, δηλαδή: 

   • Βιογραφικό σημείωμα 
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
   • Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπικό αντίγραφο) 

   Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού, συνυποβάλλονται: βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους και βεβαίωση τελικής βαθμολογίας πτυχίου, με αναγωγή στην 10βάθμια κλίμακα που χορηγείται από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ, καθώς και επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών τους από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών ή από άλλη αρμόδια αρχή. 

   • Αντίγραφα επιλεγμένων εργασιών (εφόσον υπάρχουν) 
   • Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων τουλάχιστον η μία από μέλος ΔΕΠ που γνωρίζει την πανεπιστημιακή επίδοση του υποψηφίου 
   • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Proficiency Univ. Of Cambridge ή Univ. of Michigan ή TOEFL με βαθμό κατ’ ελάχιστον 550 μονάδες [213 με τη νέα κλίμακα βαθμολόγησης] ή πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας από το ΥΠ.Ε.Π.Θ, ή σπουδές σε αγγλόφωνο ίδρυμα) ή πιστοποίηση γνώσης της γαλλικής γλώσσας (Dalf ή Sorbonne II ή σπουδές σε γαλλόφωνο ίδρυμα), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 εδ.5 του παρόντος Κανονισμού (φωτοτυπικό αντίγραφο) 
   • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
   • 4 φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας 

   Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, εντός της ολιγοήμερης προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη γραμματεία, ο/η υποψήφιος/α διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων και η θέση καλύπτεται από τον πρώτο στη σειρά επιλαχόντα. 

   Σε περίπτωση μη εγγραφής επιλεγμένου φοιτητή καθώς και ρητής παραίτησης ή μη συμμετοχής εγγεγραμμένου φοιτητή επί τρία συνεχόμενα μαθήματα σε οιοδήποτε μάθημα, είναι δυνατή η αναπλήρωσή του από επιλαχόντα, κατά τη σειρά του πίνακα επιλαχόντων, εντός ενός μηνός από την επίσημη έναρξη των μαθημάτων. 

   Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Εγκληματολογίας: http://criminology.panteion.gr 

   Για διευκρινήσεις μπορείτε να θέσετε ηλεκτρονικό ερώτημα στη Γραμματεία του ΠΜΣ Εγκληματολογίας, email: [email protected] 

  • Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: 

   Α ́ Εξάμηνο 

   1. Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία
   2. Μεθοδολογία της εγκληματολογικής έρευνας
   3. Νέες τεχνολογίες και έγκλημα 

   Β ́ Εξάμηνο 

   1. Πόλη και εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότητα
   2. Διεθνοποίηση της αντεγκληματικής πολιτικής και δικαιώματα του ανθρώπου
   3. Πρόληψη του εγκλήματος και κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισθέντων 

   Γ ́ Εξάμηνο 

   1. Επιστημολογικά ζητήματα της Εγκληματολογίας
   2. Οργανωμένο έγκλημα και οικονομική εγκληματικότητα
   3. Ο ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης: ιστορική και σύγχρονη προσέγγιση 

   Δ ́ Εξάμηνο 

   Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. 

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Εγκληματολογία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email