Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics and Supply Chain Management)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του προγράμματος «Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics and Supply Chain Management)» είναι η παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

   Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Π.Μ.Σ. στην «Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics and Supply Chain Management)» είναι:

   • Η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στην περιοχή της Επιστήμης της Διοίκησης, τωνΕπιχειρησιακών Λειτουργιών, των Logistics και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τωνΠαγκοσμιοποιημένων Δικτύων Προμηθειών και Παραγωγής με την εκπόνηση διπλωματικώνεργασιών Μάστερς και διδακτορικών διατριβών καθώς και εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνώνπρότζεκτς με αναζήτηση χρηματοδότησης από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείςφορείς.
   • Η καταξίωση του ΠΜΣ μεταξύ των καλύτερων μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Ευρώπης στοαντικείμενο των Logistics και της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και η σύνδεσή του στοευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο των αντίστοιχων προγραμμάτων.
   • Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, και
   • Η προετοιμασία στελεχών για σταδιοδρομία ως Διευθυντές Logistics, Προγραμματιστές Υλικών/Διευθυντές Αποθεμάτων, Διευθυντές Αγορών, Διευθυντές Μεταφορών και Διανομής, Διευθυντές και στελέχη Διαχείρισης Αποθηκών, Διευθυντές Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλες τις βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη αναλυτικά:

    

   Για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού» (Logistics & Supply Chain Management) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics & Supply Chain Management)» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

   Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Διοίκησης, Οικονομικών, Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και στελέχη επιχειρήσεων με εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

   Στο ΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο/η οποίος/α πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

   Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, ύψους δύο χιλιάδων Ευρώ (2.000€) για κάθε εξάμηνο μαθημάτων και πεντακοσίων Ευρώ (500€) για το εξάμηνο της διπλωματικής.

   Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Περίπτερο 1, ΔΕΘ, Δευτέρα – Πέμπτη 16:00-21:00 και Παρασκευή: 13:00-18:00. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, παρακαλούμε να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Κτίριο ΝΟΠΕ, Πανεπιστημιούπολη, γραφείο 204, 2ος όροφος, 54124 Θεσσαλονίκη με την ένδειξη για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Logistics και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού».

   Η υποβολή των αιτήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού” διαρκεί μέχρι και τις 26/6/2020.

   Η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://logistics-admissions.econ.auth.gr/

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   1. Αίτηση (προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού).
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Φωτοαντίγραφο του αντίγραφου πτυχίου ή διπλώματος, (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
   4. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν).
   5. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών (αν υπάρχουν).
   6. Δύο (2) συστατικές επιστολές (υποχρεωτικά) από Καθηγητές των προπτυχιακών προγραμμάτων (μία τουλάχιστον) ή/και υψηλόβαθμα
   στελέχη για τα στελέχη των επιχειρήσεων (το πολύ μία).
   7. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας για τους Έλληνες (Proficiency, TOEFL, IELTS).
   8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν).
   9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
   10. Δύο (2) φωτογραφίες.

   Κριτήρια αξιολόγησης:

   • Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου ή κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του.
   • Η επίδοση στο τεστ GMAΤ (αν υπάρχει)
   • Το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου.
   • Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου.
   • Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου
   • Η επαγγελματική δραστηριότητα – εμπειρία

   Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού
   Προγράμματος, Περίπτερο 1, ΔΕΘ, Δευτέρα – Πέμπτη: 16:00-21:00 και
   Παρασκευή 13:00-18:00.
   email: [email protected], καθώς και στην ιστοσελίδα http://logistics.econ.auth.gr

  • Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ και η έναρξή τους ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και περιλαμβάνεται στον ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών του, στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ.
   Με πρόταση της ΓΣΕΣ και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων.
   Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:

   Α’Εξάμηνο:

   • Διαχείριση Αποθεμάτων (Inventory Μanagement) 6
   • Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics and Supply Chain Management) 6
   • ΔιοίκησηΜάρκετινγκ στον Τομέα τωνΥπηρεσιών (Services Marketing Management) 6
   • Επιχειρησιακή Έρευνα (Operations Research) 6
   • Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών στον Τομέα των Υπηρεσιών (Service Operations Management) 6
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Πληροφοριακά Συστήματα για την Εφοδιαστική και Νέα Υποδείγματα στιςΨηφιακές Επιχειρήσεις(Logistics InformationSystemsandnewparadigms indigitalenterprises) 6
   • Ποσοτικές Μέθοδοι στην Εφοδιαστική και τη Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Quantitative methods in logistics and supply management) 6
   • Διοίκηση Αλυσίδας Αξίας (Value chain management) 6
   • Μελέτες Περιπτώσεων στην Εφοδιαστικήκαιτη Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Case studies in logistics and supply chain management) 6
   • Ειδικά Θέματα Εφοδιαστικής και Διοίκησης Λειτουργιών – Προσομοίωση ΣυστημάτωνΕφοδιασμούκαιΠαραγωγής(Specialtopicsonlogisticsandoperations
    management – Simulation of supply and production systems) 6
    Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master’s Dissertation) 30
    Σύνολο ECTS ΜΠΣ 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email