Εφαρμοσμένη Στατιστική

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική», ξεκίνησε το 2001 με στόχο να καλύψει μια κλασική επιστημονική περιοχή, όπως η Στατιστική, προσφέροντας στους φοιτητές του ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, αλλά και συνδυάζοντας παράλληλα τη θεωρία (στην οποία πολλοί απόφοιτοι προπτυχιακών τμημάτων έχουν υπερεκτεθεί) με την πράξη, το εργαστήριο, τα στατιστικά πακέτα, το υπολογιστικό κομμάτι της Στατιστικής που είναι εξίσου ισχυρό, ενδιαφέρον και χρήσιμο.

   Η βασική επιδίωξη του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει στον φοιτητή του σταθερά θεμέλια γνώσεων και μεθόδων επιστημονικής έρευνας, που θα τον καταστήσουν ικανό για συνεχή βελτίωση και ανέλιξη είτε μετά το πέρας των σπουδών του επιλέξει να ριχτεί στον στίβο της εργασίας είτε αποφασίσει να συνεχίσει για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη του 20ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Στατιστική».

   Το Π.Μ.Σ. οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Στατιστική ενώ για τους φοιτητές του υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ειδίκευσης με επιλογή μιας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω κατευθύνσεις:
   Βιοστατιστική (Biostatistics)
   Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Quality Control)
   Στατιστικές Μέθοδοι στα Xρηματοοικονομικά (Statistical Methods in Finance)
   Στατιστικές Μέθοδοι στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό (Statistical Methods in Business Planning -Business Analytics)

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δώδεκα (12) μεταπτυχιακών μαθημάτων εκ των οποίων τρία (3) είναι υποχρεωτικά και εννέα (9) είναι επιλογής, καθώς και η συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Σε όλα τα μαθήματα πραγματοποιείται εργαστηριακή εξάσκηση με χρήση στατιστικών ή μαθηματικών πακέτων όπως SAS, SPSS, R, Mathematica, κ.ά.

   Η κανονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε δύο επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Κατά το τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (διάρκειας 3-4 μηνών).

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι των προαναφερθέντων πρώτων κύκλων σπουδών οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 προβλέπεται ότι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα είναι σε θέση να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση προ της έναρξης των μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι είναι:

   1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος ή λαμβάνεται από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
   5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
   6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π.
   7. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 τουλάχιστον).
   8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   9. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.
   10.Δύο φωτογραφίες.

   Οι φοιτητές από Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου σπουδών του πρώτου κύκλου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται σε 4800 ευρώ και κατανέμεται σε 1600 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών.

   Οι αιτήσεις των υποψηφίων να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], ή να ταχυδρομηθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1oς όροφος), Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (τηλ. επικοινωνίας 210-4142083, 210-4142222, 210-4142085, 210-4142307) το αργότερο μέχρι Κυριακή 31 Μαΐου Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.

   Οι σχετικές οδηγίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση http://stat.unipi.gr/mefast.

  • Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διδάσκονται κατά κανόνα στην Ελληνική γλώσσα. Είναι δυνατή όμως η διδασκαλία στην Αγγλική γλώσσα στις περιπτώσεις μαθημάτων που διδάσκονται από επισκέπτες καθηγητές πανεπιστημίων του εξωτερικού. Κάθε ακαδημαϊκό έτος πραγματοποιείται η διδασκαλία των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, όπως αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες.

   Πρόγραμμα μαθημάτων

   Κάθε ακαδημαϊκό έτος είναι δυνατή και η προσθήκη κάποιων επιπλέον μαθημάτων, τα οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα  διδασκαλίας κυκλικά. Για να προσφερθεί ένα μη υποχρεωτικό μάθημα του Π.Μ.Σ. απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακολούθησής του από πέντε (5) τουλάχιστον μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Π.Μ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένο να προσφέρει στους φοιτητές κάθε σειράς όλα τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Εφαρμοσμένη Στατιστική

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email