Εφαρμοσμένη Πληροφορική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2400
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική, μέσω της παραγωγής και μετάδοσης εξειδικευμένης γνώσης, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της εφαρμοσμένης πληροφορικής.
   Η φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τα επιστημονικά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή μάθηση και προσωπική βελτίωση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.

   Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.400 ευρώ.

   • Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης αντιστοιχούν 800 ευρώ ανά εξάμηνο.
   • Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης αντιστοιχούν 400 ευρώ στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα και 800 ευρώ στο τελευταίο εξάμηνο.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το τρίτο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι επεκτείνεται κατά δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.


   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
   Ακαδημαϊκό έτος 2019–2020

    

   Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές και την επανίδρυσή του (ΦΕΚ τ.Β: 2826/16-7-2018). Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική. O πέμπτος κύκλος σπουδών θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2019 και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στις Σέρρες (πρώην Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας).

   Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια επεκτείνεται κατά δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

   Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

   Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 35.

   Oι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://informatics.teicm.gr/msc_informatics/). (Απαραίτητο)
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. (Απαραίτητο)
   3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (εάν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει). Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. (Απαραίτητο)
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος, με ακριβή μέσο όρο επίδοσης. (Απαραίτητο)
   5. Δύο συστατικές επιστολές σε χωριστούς, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους (το έντυπο της συστατικής επιστολής βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ http://informatics.teicm.gr/msc_informatics/).
   6. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).
   7. Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου των υποψηφίων ή διακρίσεων, όπως π.χ. επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., που τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα (εάν υπάρχουν).
    9. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές, και αντίγραφο διπλωματικής εργασίας. Η βεβαίωση δεν απαιτείται στην περίπτωση που τα απαραίτητα στοιχεία περιλαμβάνονται στο δικαιολογητικό 4 (εάν υπάρχει).

   Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας δε θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 3, 4 και 10, καθώς αυτά θα αναζητηθούν από το αρχείο του Τμήματος. Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο, που κατά τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Επιλογής να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους.

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 26 Αυγούστου έως 27 Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
   του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

   Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
   Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
   Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Πληροφορική»
   Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες

  • Α’ Εξάμηνο

   Κωδικός μαθήματος

   Τίτλος Μαθήματος

   Πιστωτικές μονάδες

   (ECTS)

   101

   Βάσεις Δεδομένων

   7,5

   102

   Προηγμένα Δίκτυα Η/Υ

   7,5

   103

   Ανάπτυξη Λογισμικού

   7,5

   104

   Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών

   7,5

   Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

   30

   Β’ Εξάμηνο

   Ο φοιτητής επιλέγει 4 (τέσσερα) απο τα 6 (έξι) μαθήματα

   Κωδικός μαθήματος

   Τίτλος Μαθήματος

   Πιστωτικές μονάδες

   (ECTS)

   201

   Εργαλεία Στατιστικής Ανάλυσης

   7,5

   202

   Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

   7,5

   203

   Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Κινητές Συσκευές

   7,5

   204

   Παράλληλος Προγραμματισμός

   7,5

   205

   Νοήμονα Συστήματα

   7,5

   206

   Ασφάλεια Πληροφοριών και Δικτύων

   7,5

   Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

   30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email