Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του προγράμματος είναι:
   α. η εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική και στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές της, η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και της έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογικής καινοτομίας,
   β. η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ. τόσο σε επίπεδο θεωρίας, σχεδίασης οπτικών και οπτοηλεκτρονικών δομών και συστημάτων, όσο και πειραματικής ανάπτυξης και τεχνικής εφαρμογής σε σύγχρονους τομείς υψηλού κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος,
   γ. η διερεύνηση και η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καίριοι για την χώρα τομείς παραγωγής προϊόντων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, με στόχο την προσφορά τεχνολογικών λύσεων και την βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους
   δ. ο εφοδιασμός νέων επιστημόνων με θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και ειδικότερα:
   ε. η παραγωγή επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να στελεχώσουν άμεσα παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς σε ένα ευρύ πεδίο απασχόλησης, συνεισφέροντας με νέα γνώση, επιστημονικές και τεχνικές δεξιότητες του πεδίου
   στ. η παραγωγή επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να παράγουν καινοτομία και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας στα πλαίσια περαιτέρω διδακτορικών σπουδών ή ανεξάρτητης βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης
   ζ. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν την ανάληψη νέων επιχειρηματικών δράσεων και ενίσχυση των παραγωγικών τομέων με ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Τα Τμήματα Επιστήμης των Υλικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών-«Δημόκριτος» (I.N.N./Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.-Δ.) λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ίδρυσης 819/12751 (ΦΕΚ 2135/11.6.2018 τ. Β’), κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 την εισαγωγή έως και δέκα πέντε (15) φοιτητών.

   Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική».

   Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» λειτουργεί χωρίς δίδακτρα.

   Έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Οπτοηλεκτρονική Επιστήμη και Τεχνολογία και τις Εφαρμογές της στη βιομηχανία, την πληροφορική και τις επικοινωνίες, την ενέργεια, τη βιοϊατρική, το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στη θεωρητική, όσο και στην τεχνολογική και πρακτική της διάσταση.

   Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν:

   1) Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
   2) Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
   3) Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Ε.Δ.Ε. για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
   4) Σε ειδικές περιπτώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, των οποίων ο πρώτος κύκλος σπουδών έχει πραγματοποιηθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής, επιτρέπεται η εγγραφή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. και αυτοί υποχρεούνται να προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μέχρι το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών τους. Το Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80). Για την εφαρμογή του παρόντος τα Α.Ε.Ι. σε συνεννόηση με το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ενημερώνουν τους υποψήφιους σπουδαστές, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομίσουν στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τη σχετική διαδικασία, προκειμένου να αναγνωριστεί το ταχύτερο δυνατόν ο τίτλος σπουδών τους (Απόφαση 41931/Ζ1, ΦΕΚ 972/19.03.2018).

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

   • Τον βαθμό πτυχίου/διπλώματος.
   • Τη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και πιθανή ερευνητική εργασία (δημοσιεύσεις) ή/και επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
   • Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).
   • Άλλα προσόντα (π.χ. άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ κ.τ.λ.).

   Τα κριτήρια εισαγωγής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ.

   Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν αιτήσεις εισαγωγής στη δικτυακή πύλη https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 και να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διεύθυνση:

   1. Αίτηση (χορηγούμενη από τη Γραμματεία του Τμήματος ή/και από τη διεύθυνση του Τμήματος στο διαδίκτυο: http://www.matersci.upatras.gr/el/studies/postgraduate )
   2. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (για τους τελειόφοιτους επισύναψη δήλωσης ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών).
   3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
   4. Βιογραφικό Σημείωμα
   5. Πιστοποιητικά Γνώσης Ξένων Γλωσσών, εάν υπάρχουν.
   6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
   7. Φωτογραφία.
   8. Δύο συστατικές επιστολές (σε περίπτωση που είναι σφραγισμένες, στέλνονται εντύπως).
   9. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας, εάν υπάρχει. 10. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις.

   Επίσης, καλούνται να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή (από τα ανωτέρω) εντός της προθεσμίας υποβολής, στη Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος Επιστήμης των Υλικών (Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, Τ.Κ. 26504, τηλ. 2610996304) τα ακόλουθα:

   1. Αίτηση (χορηγούμενη από τη Γραμματεία του Τμήματος ή/και από τη διεύθυνση του Τμήματος στο διαδίκτυο: http://www.matersci.upatras.gr/el/studies/postgraduate )
   2. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας, εάν υπάρχει.
   3. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις.
   4. Δύο συστατικές επιστολές.
   5. Φωτογραφία.

   Η ημερομηνία για την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων του Δ.Π.Μ.Σ. θα ανακοινωθεί μετά την λήξη της υποβολής των αιτήσεων.

   Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. παρέχονται στις ιστοσελίδες των συμμετεχόντων Τμημάτων:

   • www.matersci.upatras.gr
   • www.ece.upatras.gr
   • www.inn.demokritos.gr

   Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μέλη της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής:

   1. Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, email: [email protected], τηλ.: 2610997803.
   2. Καλύβας Γρηγόριος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών, email: [email protected], τηλ.: 2610996424.
   3. Βασιλοπούλου Μαρία, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών – «Δημόκριτος» (I.N.N./Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.-Δ.), email: [email protected], τηλ.: 2106503269.

   Διευκρινίσεις σχετικές με τις αιτήσεις δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Π. Μπόμπολα, e-mail: [email protected], Τηλ.: 2610996304)

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90).

   Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα.

   Για τη λήψη Διπλώματος του Δ.Π.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και κατ’ επιλογή μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς την Βιομηχανική/Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση και την Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ε.Μ.Δ.Ε.) κατά το Γ΄ εξάμηνο.

   Προβλέπεται μέρος της διδασκαλίας τάξης έως του 30% σεμιναριακών μαθημάτων να πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης. Επιπρόσθετα προβλέπεται μετακίνηση σπουδαστών και διδασκόντων για την παροχή εξειδικευμένης εργαστηριακής εκπαίδευσης.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email