Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη (Applied Nursing Science)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του. Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα εξής επιστημονικά αντικείμενα: Πρόληψη και έλεγχος Λοιμώξεων / Prevention and Infection Control, Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη /Nursing Management of Diabetes of Children and Adults και Νεφρολογική Νοσηλευτική / Nursing of Renal Diseases.

   Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι απόφοιτοι αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για την επιλογή τους και την απασχόληση σε διαγνωστικά κέντρα, Τμήματα Νοσοκομείων και Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας καθώς και σε εξειδικευμένες Μονάδες Τεχνητού Νεφρού σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει 30 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, βάσει του Ν.4485/2017 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» (AppliedNursingScience) με τις εξής ειδικεύσεις:

   1. Πρόληψη κα Έλεγχος Λοιμώξεων / Prevention and Infection Control (10 θέσεις)
   2. Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη / Nursing Management of Diabetes of Children and Adults (10 θέσεις)
   3. Νεφρολογική Νοσηλευτική / Nursing of Renal Diseases(10 θέσεις)

   σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσης της Συγκλήτου ΕΚΠΑ 790/29-06-2018 (ΦΕΚ 3377/Β/2018) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ (αναμένεται ΦΕΚ τροποποίησης).

   Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων: Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων), και αντίστοιχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής, καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   Σκοπός του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Πρόληψης και του Ελέγχου των Λοιμώξεων, της Νοσηλευτικής Διαχείρισης Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη και της Νεφρολογικής Νοσηλευτικής.

   Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθεται ηλεκτρονικά στο email: [email protected] από 01.07.2020 έως 10.07.2020 και από 07-09-2020 έως 09-10-2020, (υπεύθυνος κ. Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, τηλέφωνο: 210 7461499). Ύστερα από τον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών θα αποστέλλεται ως απάντηση ο Αριθμός Πρωτοκόλλου.

   Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν σε έντυπη μορφή, εις διπλούν, τα συνημμένα δικαιολογητικά κατά την ημερομηνία προσέλευσης στη συνέντευξη.

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

   1. Αίτηση Συμμετοχής (έντυπο του Τμήματος).
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αποφοίτησης) όπου φαίνεται ο βαθμός πτυχίου.
   4. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών.
   5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή για τις αντίστοιχες Νοσηλευτικές Ειδικεύσεις.
   7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών, εάν υπάρχουν.
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
   9. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ όσοι προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνεται δεκτή.

   Όλοι οι υποψήφιοι δίνουν γραπτές εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και ορολογία (δεν δίνεται εξεταστέα ύλη στους υποψηφίους).

   Στη διαδικασία των συνεντεύξεων για την επιλογήτων εισακτέων λαμβάνουν μέρος ΜΟΝΟ οι επιτυχόντες στις εξετάσεις της Αγγλικής γλώσσας.

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάσητα ακόλουθα κριτήρια:

   – Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
   – Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 30% (τα σχετικά μαθήματα, θα καθοριστούν από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ)
   – Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%
   – Προηγηθείσα σχετική εργασιακή/κλινική εμπειρία σε ποσοστό 10%. Πιο συγκεκριμένα, προηγηθείσα εργασιακή/κλινική εμπειρία ³ 2 ετών βαθμολογείται με δέκα (10), ενώ μικρότερης διάρκειας γίνεται η ανάλογη ποσόστωση.
   – Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%

   Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συγκεντρώσει από την παραπάνω διαδικασία το βαθμό 5, με άριστα το 10, θεωρούνται αποτυχόντες και δεν γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων.

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι.

   Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα,εάν υπάρχουν, οι επιλαχόντες με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

   Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2.000€ (500 ευρώ ανά εξάμηνο). Η καταβολή του τέλους φοίτησης, γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου (πρώτη δόση με την εγγραφή).

   • Οι γραπτές εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα για τον Ά κύκλο αιτήσεων (01.07.2020 έως 10.07.2020) θα πραγματοποιηθούν στις 14/07/2020 και ώρα 16.00 έως 17.30 στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Παπαδιαμαντοπούλου 123 Γουδή (θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ταυτοπροσωπίας).
   • Η ανακοίνωση των επιτυχόντων στην Αγγλική γλώσσα θα γίνει στις 15-07-2020 στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr), βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής τους.
   • Οι συνεντεύξεις (όσων επιτύχουν στην Αγγλική γλώσσα) θα πραγματοποιηθούν στις 17/07/2020 (η ώρα θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση), στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ, Παπαδιαμαντοπούλου 123 Γουδή. Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν σε έντυπη μορφή, εις διπλούν, τα συνημμένα δικαιολογητικά κατά την ημερομηνία προσέλευσης τους.
   • Τα τελικά αποτελέσματα των επιτυχόντων-επιλεγέντων του Προγράμματος θα ανακοινωθούν μετά την έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr), βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

   Σημ: Κατά τον Ά κύκλο αιτήσεων (01.07.2020 έως 10.07.2020) θα πληρωθεί έως το 50% των θέσεων κάθε Ειδίκευσης του Προγράμματος (έως πέντε 5 ΜΦ). Ο συνολικός αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων της κάθε Ειδίκευσης θα πληρωθεί ύστερα και από τη διαδικασία Επιλογής και του ΄Β κύκλου αιτήσεων (από 07-09-2020 έως 09-10-2020).

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Πρόληψη και έλεγχος Λοιμώξεων

   2. Ειδίκευση: Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη

   3. Ειδίκευση: Νεφρολογική Νοσηλευτική

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email