Εφαρμοσμένη Μηχανική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στο Πρόγραμμα συνεργάζονται οι Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί να εφοδιάσει με τις αναγκαίες γνώσεις ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να εργασθούν ως ερευνητές σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα, ως στελέχη δηµοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισµών και ως εκπαιδευτικοί µε αυξηµένα προσόντα. Πολλά από τα βασικά μαθήματα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι αυτά τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τομέα Μηχανικής.

   Ο Τομέας Μηχανικής συμμετέχει στα Προγράμματα: «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών» (συντονίζει η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.), «Υπολογιστική Μηχανική» (συντονίζει η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.), «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» (συντονίζει η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.), «Συστήματα Αυτοματισμού» (συντονίζει η Σχολή Μηχανολόγων του Ε.Μ.Π.) και «Συντήρηση Αρχιτεκτονικών Μνημείων» (συντονίζει η Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π).

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του ΕΜΠ σε συνεργασία με τις σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών του ΕΜΠ, οργανώνει και λειτουργεί Διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο “Εφαρμοσμένη Μηχανική” σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 38872 (αριθμ. ΦΕΚ 3447, τεύχος δεύτερο, 17/08/2018).

   Στο ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Μηχανική» γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι όλων των Σχολών του ΕΜΠ καθώς και απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

   Η διάρθρωση του προγράμματος των Μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων κορμού και εξειδίκευσης. Προβλέπονται δύο εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και ένα εξάμηνο εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας που οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

   Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ μπορούν να κάνουν αίτηση, σε μια από τις συνεργαζόμενες Σχολές για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και τη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών θα γίνει μετά από προσωπική συνέντευξη και θα συνεκτιμηθούν:
   α) ο γενικός βαθμός διπλώματος,
   β) η γνώση ξένων γλωσσών,
   γ) συστατικές επιστολές και
   δ) τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία.

   Η ημερομηνία και η διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων θα ανακοινωθούν σε εύλογο διάστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 στη Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών τα ακόλουθα δικαιολογητικά (επικυρωμένα ή απλά αντίγραφα):

   • Αίτηση σε ειδικό έντυπο, αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π.: www.semfe.ntua.gr (Ανακοινώσεις, Μεταπτυχιακά).
   • Αντίγραφο πτυχίου (Γίνονται δεκτοί όσοι πρόκειται αποδεδειγμένα να αποφοιτήσουν μέχρι την περίοδο Οκτωβρίου του 2020).
   • Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
   • Τεκμηρίωση μιας ξένης γλώσσας, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας. · Τυχόν συστατικές επιστολές.

   Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ (Τηλ. 210-772 1301, -4189). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση (με την ένδειξη «Υποβολή υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Μηχανική»):

   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
   Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.
   Κτ. Ζ, 2ος όροφος
   ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
   ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τ.K 15780, ΑΘΗΝΑ

  • Τα µαθήµατα του ∆.∆.Π.Μ.Σ. στην Εφαρµοσµένη Μηχανική διδάσκονται σε δύο εξάµηνα και η διάρκεια τους είναι γενικώς 3 ώρες εβδοµαδιαίως. Τα µαθήµατα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα µαθήµατα κορµού και τα µαθήµατα εξειδίκευσης, και κατανέµονται σε τρεις ροές: α) Ροή Μηχανικής των Υλικών. β) Ροή ∆υναµικής γ) Ροή Πρόληψης αστοχιών. Με βάση τα µαθήµατα που αναφέρονται στους παρατιθέµενους Πίνακες (Φ.Ε.Κ. 1319 20/9/2005 Αρ.6) θα καθορίζεται από την Ε∆Ε του ∆.∆.Π.Μ.Σ. στην Εφαρµοσµένη Μηχανική το ετήσιο Πρόγραµµα.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

   Μαθήµατα Χειµερινού Εξαµήνου

   Μαθήµατα Κορµού

   1. Μηχανική του Συνεχούς Μέσου
   2.  Θεωρία Ελαστικότητας
   3. Αναλυτική Μηχανική
   4. Προχωρηµένες Υπολογιστικές Μέθοδοι
   5. Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Μηχανική

   Μαθήµατα Ειδίκευσης

   α) ΡΟΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

   1. Προχωρηµένες Υπολογιστικές Τεχνικές & Αλγόριθµοι Επίλυσης
   2. Γραµµική Άλγεβρα και Τανυστική Ανάλυση
   3. Ειδικά Κεφάλαια Μηχανικής
   4. Ειδικά Κεφάλαια Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών
   5. Εµβιοµηχανική του Μυοσκελετικού

   β) ΡΟΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ

   1. Εισαγωγή στην Μη-Γραµµική ∆υναµική
   2. Προχωρηµένη Μη- Γραµµική ∆υναµική & Χαοτικά ∆υναµικά Συστήµατα
   3. Ελαστική Ευστάθεια
   4. Ειδικά Θέµατα Προχωρηµένης ∆υναµικής

   γ) ΡΟΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ

   1. Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Υλικών Ι. Πρασιανάκης
   2. Κανονισµοί – Προδιαγραφές ∆ιασφάλισης Ποιότητας

   Μαθήµατα Εαρινού Εξαµήνου

   Μαθήµατα Ειδίκευσης

   α) ΡΟΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

   1. Μηχανική Συζευγµένων Πεδίων (ΘερµοΕλαστικότητα Ηλεκτρο-Ελαστικότητα
   2. ∆ιάδοση Κυµάτων στα Υλικά
   3. Μη – Γραµµική Ελαστικότητα
   4. Ανελαστική Συµπεριφορά των Υλικών
   5. Θεωρία Πλαστικότητας
   6. Μηχανική των Συνθέτων Υλικών
   7. Μηχανική των Θραύσεων
   8. Μηχανική των Επαφών
   9. Προχωρηµένες Υπολογιστικές Μέθοδοι
   10. Μη – Γραµµικά Πεπερασµένα Στοιχεία
   11. Συνοριακά Στοιχεία
   12. Αντίστροφα Προβλήµατα Μηχανικής και Φυσικής
   13. Στοχαστικά Πεπερασµένα Στοιχεία
   14. Στοιχεία Γεωµηχανικής
   15. Θεωρία Πλακών και Κελυφών Ε.Ε. Θεοτόκογλου
   16. Πειραµατικές Μέθοδοι Ανάλυσης Τάσεων Γ. Παπαδόπουλος
   17. Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Μηχανολογικές Κατεργασίες
   18. Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Εµβιοµηχανική
   19. Βιο-Ρευστοµηχανική
   20. Τεχνικές Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών
   21. Ειδικά Κεφάλαια Αριθµητικών Μεθόδων Σ. Μαρκολέφας
   22. Εµβιοµηχανική των µαλακών ιστών

   β) ΡΟΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ

   1. Προχωρηµένη Θεωρία Γραµµικών Ταλαντώσεων
   2. ∆ιάδοση Κυµάτων στα Υλικά
   3. Μέθοδοι Υπολογιστικής Μη- Γραµµικής ∆υναµικής
   4. Εξισώσεις Της Μαθηµατικής Φυσικής και Μη Γραµµικής ∆υναµικής
   5. ∆υναµική Συστηµάτων Συζευγµένων Στερεών Σωµάτων
   6. Ανάλυση Κραδασµών και ∆ιάγνωση Βλαβών Μηχανών (2 ωρ/εβδ)
   7. Προχωρηµένες Υπολογιστικές Μέθοδοι ΙΙ
   8. Μαθηµατική Θεωρία Θεωρητικής Ρευστοµηχανικής
   9. Βιο- Ρευστοµηχανική
   10. Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Εµβιοµηχανική
   11. Τεχνικές Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών

   γ) ΡΟΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ

   1. Ανελαστική Συµπεριφορά των Υλικών
   2. Μηχανική των Συνθέτων Υλικών
   3. ∆υναµική Απόκριση Κατασκευών
   4. Υπολογιστική Μηχανική των Θραύσεων
   5. Μη Γραµµικά Πεπερασµένα Στοιχεία
   6. Στοχαστικά Πεπερασµένα Στοιχεία
   7. Ανάλυση Αστοχιών – Μελέτη Περιπτώσεων
   8. Ανάλυση Κραδασµών και ∆ιάγνωση Βλαβών Μηχανών
   9. Προχωρηµένες Υπολογιστικές Μέθοδοι ΙΙ
   10. Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Υλικών µε Χρήση Μεθόδων Πυρηνικής Τεχνολογίας
   11. Νοµική και Τεχνική Προσέγγιση της Πραγµατογνωµοσύνης
   12. Ειδικά Κεφάλαια Αστοχιών
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email