Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Applied Accounting and Auditing)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 6,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο-σκοπό την εξειδίκευση των πτυχιούχων ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και της Ελεγκτικής δημιουργώντας στελέχη ικανά:
   α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρηματικών οντοτήτων του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα ως ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, λογιστές – φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα,
   β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και ελεγκτικής.
   Επίσης, στοχεύει στην επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους.
   Το συνεκτικό υπόβαθρο των δύο κατευθύνσεων του ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» είναι ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της λειτουργίας της οντότητας με την πρακτική εκπαίδευση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

   Το ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» με τις εξής κατευθύνσεις:
   (α) Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και
   (β) Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική Δημόσιου Τομέα

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Παράταση Αιτήσεων έως 15/9/2020

   Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την λειτουργία του 13ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Applied Accounting and Auditing).

   To ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών πιστοποιημένο από το Association of Chartered Accountants (ACCA), το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), το Institute of Internal Controls (IIC) και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) παρέχοντας στους απόφοιτους την δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης-πιστοποίησης στα συναφή αντικείμενα.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέχρι 31 Αυγούστου 2020 15 Σεπτεμβρίου 2020, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα μαθήματά τους).
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ.
   6. Αποδεικτικό γνώσης της Aγγλικής Γλώσσας (επίπεδο, τουλάχιστον, Β1, ενώ σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν αποδεικτικά γλωσσομάθειας, θα προσέλθουν σε γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα)
   7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   9. Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες εκτός αγγλικής, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, πιστοποιητικά συμπληρωματικής εκπαίδευσης, υποτροφίες, βραβεία, κ.ά.).

   Η λειτουργία του ΠΜΣ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (τέλη φοίτησης). Τα δίδακτρα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ. Έως του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ.

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (4ος όροφος, γραφείο 431, κτίριο ΗΘ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891 691-693, ιστοσελίδα (website): www.accfin.uom.gr, e-mail: [email protected]. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα -Παρασκευή: 10:00πμ – 16:00μμ.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτείται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120) και κατανέμεται ως εξής:

   (α) ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των μαθημάτων του Α΄, Β΄ και Γ Εξαμήνου, αντίστοιχα και

   (β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά το Δ΄ Εξάμηνο.

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και όπου κρίνεται απαραίτητο σε παρακολούθηση εργαστηριακών προγραμμάτων, φροντιστηριακών ασκήσεων, συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό που δεν υπερβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, ανά ειδίκευση, διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

    

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Applied Accounting and Auditing)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email