Εφαρμοσμένη Λογιστική – Ελεγκτική και Φορολογία

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών που προορίζονται για το φορολογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως σύμβουλοι / στελέχη και οικονομικοί αναλυτές / διευθυντές επιχειρήσεων / οργανισμών. Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες παγκοσμίως δημιουργούν νέες ευκαιρίες, νέους προβληματισμούς και καθιστούν αναγκαία, πέραν του βασικού αντικειμένου του ΠΜΣ, την εμβάθυνση σε θεωρητικό επίπεδο με σύγχρονες γνώσεις σε γνωστικά πεδία, όπως είναι η εξειδικευμένη Λογιστική κατά κλάδο, τα ελεγκτικά συστήματα για τους ομίλους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα και η Εταιρική Διακυβέρνηση.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3553 τεύχος ‘Β 27-8-20 ιδρύθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική –Ελεγκτική και Φορολογία».

   Καλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον πρώτο κύκλο σπουδών του προγράμματος το οποίο θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020.

   Στον 1ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2020, θα εισαχθούν μέχρι πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2020, ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ([email protected]) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   α) Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.

   β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

   γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί και το Παράρτημα Διπλώματος.

   δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική ή και η τυχόν διδακτική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.

   ε) Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. Επιπλέον για το TOEFL τουλάχιστον 87 Internet-based test ή Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που κατέχουν ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, οι τίτλοι αυτοί επέχουν θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.

   Στ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα και για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών.

   ζ) Αποδεικτικά για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.

   η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

   θ) Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν επιστρέφονται στον υποψήφιο.

   Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στη Γραμματεία του προγράμματος [email protected] με θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ «Εφαρμοσμένη Λογιστική –Ελεγκτική και Φορολογία» 2020-21, και συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά.

   Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας στο e-mail της Γραμματείας [email protected] από το πρόσωπο που συστήνει τον υποψήφιο, χωρίς να παρεμβάλλεται το email του υποψηφίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη συστατικές επιστολές σε έντυπη μορφή σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, αυτές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 210 5381125 -1122 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email [email protected] .

   H εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού στο γραφείο της Γραμματείας του Τμήματος.

  • Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Για την απόκτηση ΜΔΕ, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του Π.Μ.Σ., καθώς και ότι άλλο ορίζεται εναλλακτικά στο πρόγραμμα σπουδών για το 3ο εξάμηνο.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Χρηματοοικονομική Λογιστική 7,5 ECTS
   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Αγορές 7,5 ECTS
   • Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο 7,5 ECTS
   • Διοικητική Λογιστική για Λήψη Αποφάσεων 7,5 ECTS

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Λογιστική Επιχειρηματικών Ομίλων 7,5 ECTS
   • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ΔΠΧΑ 7,5 ECTS
   • Ελεγκτική 7,5 ECTS
   • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 7,5 ECTS

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Κατάσταση Ταμειακών Ροών 7,5 ECTS
   • Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρικό Δίκαιο 7,5 ECTS
   • Διαχείριση Ελέγχων μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων 7,5 ECTS
   • Ειδικά Θέματα Λογιστικής 7,5 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email