Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία περιλαμβάνει ειδικεύσεις στους παρακάτω κλάδους:

   • Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον (Engineering Geology and the Environment)
   • Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία (Applied Geophysics and Seismology)
   • Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον (Mineral Resources – Environment)

   Το πρόγραμμα αποσκοπεί:

   • στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
   • στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες
    περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας,
   • καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο.

   Δείτε την προκήρυξη

   Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 προκηρύσσει 25 (είκοσι πέντε) θέσεις συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία (Applied & Environmental Geology)» σε τρεις κλάδους ειδίκευσης:

   α) Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον (Engineering Geology & Environment)
   β) Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία (Applied Geophysics & Seismology)
   γ) Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον (Mineral Resources – Environment)

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ που οδηγεί στην λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) είναι τρία (3) εξάμηνα (90 ECTS). Το συνολικό κόστος των τελών φοίτησης, και για τα τρία εξάμηνα, είναι 500 € ανά φοιτητή.

   Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί είναι:

   1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής των Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Γεωγραφικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

   2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης (Τ.Ε.Ε.Ε) με συνεκτίμηση των κάτωθι κριτηρίων:

   Υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν ποσοστό τουλάχιστον 60% από τα κριτήρια του παραπάνω πίνακα, αυτοδικαίως απορρίπτονται από την εισαγωγή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

   Οι υποψήφιοι υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας φάκελο υποψηφιότητας με τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση (σχετικό έντυπο υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.geo.auth.gr/gr_postgrad_geo.htm) στην οποία δηλώνεται απαραίτητα ο προτιμητέος κλάδος ειδίκευσης
   2. Αντίγραφο πτυχίου
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   4. Βεβαίωση περάτωσης σε περίπτωση που εκκρεμεί η διαδικασία λήψης πτυχίου
   5. Βιογραφικό Σημείωμα
   6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, και κατά περίπτωση άλλης ξένης γλώσσας
   7. Ανάτυπα επιστημονικών εργασιών, συμμετοχών σε συνέδρια ή ερευνητικά προγράμματα ή αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας εφόσον υπάρχουν (γίνονται δεκτά και σε ψηφιακή μορφή)
   8. Ανάτυπο της διπλωματικής εργασίας, εφόσον υπάρχει (γίνονται δεκτά και σε ψηφιακή μορφή)
   9. Έκθεση Σκοπιμότητας (1 σελίδα όπου οι υποψήφιοι θα αναλύουν σε ελεύθερο κείμενο γιατί επέλεξαν τον συγκεκριμένο κλάδο ειδίκευσης, με τι επιθυμούν να ασχοληθούν κλπ.)
   10. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
   11. Δυο συστατικές επιστολές

   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

   Προθεσμία κατάθεσης φακέλου: Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00

   Τόπος κατάθεσης: Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Στο ισόγειο του κτηρίου των Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών, στη θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος Γεωλογίας, (τηλ.2310-998470, 2310-998450), email: [email protected].

   Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής φακέλου: Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, Κτήριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 54124 (Υπόψη κας Α. Σεραφείμ).

   Ημερομηνία εξέτασης της αγγλικής γλώσσας: Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, ώρα 13:00-16:00, αίθουσα ΠΔΑ (1ος όροφος του κτηρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών). Σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου εξέτασης θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

   Ημερομηνία της συνέντευξης: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, ώρα 10:00-13:00, αίθουσα Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας (2 ος όροφος του κτηρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών). Σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου της συνέντευξης θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

   Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αναστασία Κυρατζή, καθηγήτρια Σεισμολογίας, ΑΠΘ.

  • Το σύνολο των ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ECTS) που πρέπει να συγκεντρώσει ο φοιτητής είναι 90.

   Ο μεταπτυχιακός φοιτητής. υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του
   εξαμήνου του κλάδου ειδίκευσης. Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω.

   Δείτε το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email