Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

 • xarokopeio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ αποσκοπεί στη δημιουργία στελεχών ικανών να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν γεωγραφικές παρεμβάσεις σε διάφορες κλίμακες στον αστικό και περιφερειακό χώρο, στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι θα καλύπτουν ανάγκες σε στελεχικό δυναμικό δημόσιων, κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων, καθώς και στην ανάπτυξη της έρευνας και της πρωτότυπης παραγωγής γνώσης σε τομείς της Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας και της Διαχείρισης του Χώρου.

   Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στους τομείς των τριών κατευθύνσεων. Οι απόφοιτοι ενθαρρύνονται και προωθούνται προς διάφορες κατευθύνσεις απασχόλησης / έρευνας / εξειδίκευσης. Ειδικότερα:
   ‐ Να διεκδικήσουν ειδικευμένη εργασία στην Ελλάδα και την Ευρώπη, στην Κεντρική Διοίκηση και σε Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης και Σχεδιασμού, σε Αναπτυξιακές Εταιρείες, σε Εταιρείες Συμβούλων και μελετητικά γραφεία του ιδιωτικού τομέα.
   ‐ Να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να εξοικειωθούν με τις επιστημονικές προόδους και τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις όσοι από τους/τις ΜΦ απασχολούνται ήδη στην κεντρική διοίκηση ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
   ‐ Να συνεχίσουν τις σπουδές και την έρευνα με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και μεταδιδακτορικής έρευνας είτε στο Χαροκόπειο είτε σε άλλο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
   ‐ Να απασχοληθούν σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα με αντικείμενο σχετικό με τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει το ΠΜΣ.
   ‐ Να ενταχθούν σε ερευνητικές ομάδες για να ασχοληθούν με την έρευνα του Τμήματος και ευρύτερα του Πανεπιστημίου.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ στις κατευθύνσεις: 

   Κατεύθυνση Α: Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών, με αντικείμενα τους φυσικούς, τεχνολογικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις ερμηνείες τους, τις φυσικές διεργασίες που συνδέονται με τις καταστροφές, τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των καταστροφών, την έννοια και τις εκτιμήσεις τρωτότητας, προσαρμοστικότητας και πρόσληψης κινδύνου, τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη διαχείριση καταστροφών, τις πολιτικές πρόληψης και ετοιμότητας και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, αποκατάστασης και ανασυγκρότησης. Αριθμός εισακτέων 20. 

   Κατεύθυνση Β: Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη, με αντικείμενα τις διαδικασίες ενοποίησης του Ευρωπαϊκού χώρου, το χωρικό σχεδιασμό σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, τις θεωρίες και πρακτικές του περιφερειακού προγραμματισμού, την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών περιφερειών των πόλεων και της υπαίθρου, τη μελέτη του κοινωνικού αποκλεισμού και της μετανάστευσης. Επίσης προσφέρονται εξειδικευμένα μαθήματα μεθόδων επιστημονικής γεωγραφικής έρευνας και ποσοτικής ανάλυσης. Αριθμός εισακτέων 20. 

   Κατεύθυνση Γ: Γεωπληροφορική, με αντικείμενα τις τεχνολογίες γεωπληροφορικής και τις ειδικές εφαρμογές τους στην ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων, τις χωρικές βάσεις δεδομένων, τις εξελιγμένες τεχνικές αξιοποίησης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και τηλεπισκόπησης, την προσομοίωση – μοντελοποίηση γεωγραφικών δεδομένων καθώς και τις τεχνικές χωρικής ανάλυσης. Αριθμός εισακτέων 20. 

   Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα τόσο για σπουδές πλήρους φοίτησης (διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας), όσο και για σπουδές μερικής φοίτησης (συνολικής χρονικής διάρκειας 6 εξαμήνων). 

   Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την υποχρεωτική εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ) καθώς και την προαιρετική εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης σε επιλεγμένους φορείς. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης μέρους ή ολόκληρου του Γ’ εξαμήνου σπουδών σ’ ένα από τα Ευρωπαϊκά ΑΕΙ με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα Γεωγραφίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με σκοπό την από κοινού εκπόνηση της ΜΔΕ. 

   Σημειώνεται ότι αποτελεί πάγιο στόχο του ΠΜΣ η πρόσκληση και συμμετοχή με διαλέξεις στα μαθήματα καταξιωμένων ακαδημαϊκών και ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και η διεξαγωγή εκπαιδευτικής εκδρομής (εσωτερικού ή εξωτερικού) εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. 

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΜΣ έχουν οι πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων, καθώς και αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής και Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι., σε επιστημονικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο των κατευθύνσεων του προκηρυσσόμενου προγράμματος (σύμφωνα με το αρθρ. 34 παρ. 1 του Ν. 4485/2017 ΦΕΚ 114 τ.Α ́). Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβάλλονται και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ). 

   Δυνατότητα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020. 

   Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες (ΜΦ) καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον διαδικτυακό τόπο https://application.hua.gr/ από 19 Μαΐου έως 14 Ιουλίου 2020 04 Σεπτεμβρίου 2020 (Νέα Προθεσμία) επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή: 

   1. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος. 
   2. Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ή των πτυχίων που υποβάλλονται (Τρέχουσα αναλυτική βαθμολογία για τους τελειόφοιτους).
   3. Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά των αναφερομένων σε αυτό, καθώς και από οποιοδήποτε υποστηρικτικό στοιχείο της υποψηφιότητας. 
   4. Βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει). 
   5. Αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Β2), με ιδιαίτερη έμφαση στην αγγλική. 
   6. Δύο (2) συστατικές επιστολές. 

   Η επιλογή των ΜΦ γίνεται από επιτροπή, η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και βασίζεται στην αξιολόγηση των τυπικών προσόντων (βάσει δικαιολογητικών) και στην προφορική συνέντευξη, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ. 

   Στο ΠΜΣ προβλέπονται δίδακτρα συνολικού ύψους 2.400 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε έξι (6) ισόποσες δόσεις και αποπληρώνονται εντός της κανονικής διάρκειας φοίτησης. 

   Έως το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών απαλλάσσεται από την καταβολή τέλους φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4485/2017. Επιπλέον, προβλέπονται έξι (6) υποτροφίες αριστείας για τους ΜΦ, μία ανά κατεύθυνση για τα δυο εξάμηνα των μαθημάτων. 

   Οι προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων και η ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων προγραμματίζονται εντός του μήνα Σεπτεμβρίου 2020. Στη συνέχεια ακολουθούν οι εγγραφές και η έναρξη των μαθημάτων. 

   Πληροφορίες: κ. Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας, τηλ. 210 95 49 325, e-mail: [email protected] και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωγραφίας: http://www.geo.hua.gr/

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών διδακτικών εξαμήνων από τα οποία τα δύο πρώτα είναι εξάμηνα μαθημάτων και το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην υποχρεωτική εκπόνηση της ΜΔΕ καθώς και στην προαιρετική Πρακτική Άσκηση. Κάθε ΜΦ πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς οκτώ μαθήματα και να παραδώσει την διπλωματική εργασία. Σε κάθε μια από τις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ διατίθενται πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ επιπρόσθετα οι ΜΦ καλούνται να επιλέξουν τρία (3) από τα κατ’ επιλογήν μαθήματα που διατίθενται στην κατεύθυνσή τους. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010‐2011 οι ΜΦ δύνανται ‐ αν θέλουν ‐ να επιλέξουν ένα (1) μόνο μάθημα ως ελεύθερη επιλογή από οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση, ακόμα και αν το μάθημα δεν διατίθεται στην κατεύθυνση όπου φοιτούν. Οι ΜΦ είναι σε θέση να κάνουν την ελεύθερη επιλογή τους στο δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους.

   Στις Κατευθύνσεις Α’ και Β’ η κατανομή των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι η ακόλουθη: τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο (χειμερινό) εξάμηνο και δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο. Και για τις δύο κατευθύνσεις διατίθεται επαρκής αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο ώστε να υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικών επιλογών. Στην Κατεύθυνση Γ’ διατίθενται τέσσερα (4) υποχρεωτικά στο πρώτο (χειμερινό)εξάμηνο και ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα στο δεύτερο (εαρινό εξάμηνο), το οποίο είναι σεμιναριακό. Τα μαθήματα επιλογής στην κατεύθυνση αυτή διατίθενται μόνο στο δεύτερο εξάμηνο.

   Οι ΜΦ μπορούν να αναλάβουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία όταν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα δύο τρίτα των μαθημάτων στα δύο πρώτα εξάμηνα.Στην περίπτωση αυτή και αφού έχει προϋπάρξει επικοινωνία με κάποιο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που διδάσκει στο ΠΜΣ, με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου οι ΜΦ καταθέτουν πρόταση με το θέμα της διπλωματικής εργασίας καθώς και μια σύντομη περίληψη. Επιπλέον στο τρίτο εξάμηνο παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης διάρκειας δύο μηνών σε φορείς σχετικούς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ ή μετακίνηση σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για εκπόνηση μέρους της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +.

   Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι τα πέντε (5) εξάμηνα. Σε περίπτωση που υπάρχει ουσιαστική ανάγκη παράτασης των σπουδών, αυτή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του τμήματος έπειτα από αίτηση των ΜΦ. Πάντως συνιστάται στους ΜΦ η έγκαιρη ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών, καθώς η παράταση δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ.


   Κατεύθυνση A΄: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

   1o Εξάμηνο | Χειμερινό

   1. Περιβαλλοντικοί Kίνδυνοι και Aσφάλεια | Υ | 7,5
   2. Φυσικές Διεργασίες, Κίνδυνοι και Καταστροφές | Υ | 7,5
   3. Τρωτότητα και Διακινδύνευση: Πρόληψη και Ετοιμότητα | Υ | 7,5
   4. Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις των Καταστροφών | Ε | 7,5
   5. Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία | Ε | 7,5
   6. Θεσμοί και Πολιτικές Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο | Ε | 7,5

   2o Εξάμηνο | Εαρινό

   1. Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης | Υ | 7,5
   2. Σχεδιασμός Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης | Υ | 7,5
   3. Φυσικοί Κίνδυνοι στην Παράκτια Ζώνη | Ε | 7,5
   4. Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προγράμματα και Κοινωνικές Αντιστάσεις | Ε | 7,5
   5. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Καταστροφών | Ε | 7,5
   6. Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση | Ε | 7,5
   7. Διακυβέρνηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων | Ε | 7,5

   3o Εξάμηνο | Χειμερινό

   1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία | Υ | 30

   Κατεύθυνση Β΄: ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

   1o Εξάμηνο | Χειμερινό

   1. Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία | Υ | 7,5
   2. Προγραμματισμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση του Χώρου: Θεωρίες και Πρακτικές | Υ | 7,5
   3. Γεωγραφίες της Παγκοσμιοποίησης | Υ | 7,5
   4. Μεταναστευτική Πολιτική και Μεταναστευτικές Ροές | Ε | 7,5
   5. Θεσμοί και Πολιτικές Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο | Ε | 7,5
   6. Ζητήματα Ανισοτήτων και Κοινωνικού Διαχωρισμού στις Ευρωπαϊκές Πόλεις | Ε | 7,5

   2o Εξάμηνο | Εαρινό

   1. Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές Αναδιάρθρωσης | Υ | 7,5
   2. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτικές | Υ | 7,5
   3. Ανάπτυξη και Αναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου | Ε | 7,5
   4. Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προγράμματα και Κοινωνικές Αντιστάσεις | Ε | 7,5
   5. Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση | Ε | 7,5
   6. Δημογραφικές Προκλήσεις και Προοπτικές | Ε | 7,5
   7. Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης με Έμφαση στη Χωρική
    Οικονομετρία | Ε | 7,5
   8. Δια-εθνισμός και Ειδικά Θέματα Ανθρώπινης Γεωγραφίας | Ε | 7,5

   3o Εξάμηνο | Χειμερινό

   1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία | Υ | 30

   Κατεύθυνση Γ΄: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

   1o Εξάμηνο | Χειμερινό

   1. Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία | Y | 7,5
   2. Εφαρμοσμένη Ανάλυση Γεωγραφικών Δεδομένων με την Αξιοποίηση ΓΣΠ | Y | 7,5
   3. Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης | Y | 7,5
   4. Χωρικές Βάσεις Δεδομένων | Y | 7,5

   2o Εξάμηνο | Εαρινό

   1. Ερευνητικά Θέματα στη Γεωπληροφορική (Σεμινάριο) | Y | 7,5
   2. Προγραμματισμός Ανάλυσης Χωρικών Δεδομένων | Ε | 7,5
   3. Γεωμοντελοποίηση | E | 7,5
   4. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Καταστροφών | E | 7,5
   5. Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση | E | 7,5
   6. Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης με Έμφαση στη Χωρική Οικονομετρία | E | 7,5

   3o Εξάμηνο | Χειμερινό

   1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία | Y | 30

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

   1. I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email