Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση αποφοίτων Τμημάτων των Σχολών Γεωπονίας και άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων στο επιστημονικό πεδίο «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία». Στόχος του προγράμματος είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα αιχμής της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, και η μεταφορά σύγχρονης γνώσης σε όλα τα πεδία εφαρμογής και επιχειρηματικής αξιοποίησης στον αγροδιατροφικό τομέα.Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΠΜΣ εμβαθύνει στις σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτομίες της γεωπονικής επιστήμης για την παραγωγή ασφαλών, υψηλής προστιθέμενης αξίας ποιοτικών προϊόντων, με μηδενικό ή ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να υποστηρίζουν την προσπάθεια ανάταξης της αγροτικής παραγωγής και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας.

   Οι Διπλωματούχοι/ Απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε μεταξύ άλλων να είναι σε θέση:

   • Να προάγουν την επιστημονική γνώση και την ανάπτυξη της έρευνας στη γεωπονία,
   • Να αναπτύσσουν αυτόνομα επιχειρηματικές και καινοτόμες δράσεις στο πεδίο της μελέτης, σχεδίασης και εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής στον αγροδιατροφικό τομέα,
   • Να καλύπτουν υψηλών απαιτήσεων ανάγκες σε ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό επιχειρήσεων και οργανισμών, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
   • Να καλύπτουν θέσεις έρευνας και διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ,
   • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία” (ΦΕΚ 3281/Β΄/27.08.2019 & 2023/Β΄/05.06.2018) το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» μετά από σπουδές διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία δύο (2) αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και ένα (1) στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (σύνολο 90 ECTS). Το ΠΜΣ είναι πλήρους ή μερικής παρακολούθησης με επίσημη γλώσσα την Ελληνική και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα αιχμής της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, και η μεταφορά σύγχρονης γνώσης σε όλα τα πεδία εφαρμογής και επιχειρηματικής αξιοποίησης στον αγροδιατροφικό τομέα.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Γεωπονίας, Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως Τεχνολογίας Τροφίμων, Βιολογίας, Χημείας, Περιβάλλοντος κ.λπ. καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τριτοβάθμιων Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για περιπτώσεις πτυχιούχων συγγενών ή άλλων ειδικοτήτων θα αποφασίζει κατά περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος. Δικαίωμα αίτησης έχουν και προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως τον Οκτώβριο 2020.

   Η υλοποίηση του Προγράμματος πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωπονίας με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέρους της διδασκαλίας. Τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως απογευματινές ώρες ή σε συγκεκριμένα τετραήμερα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 21 Σεπτεμβρίου 2020 στην παρακάτω διεύθυνση https://www.hmu.gr/mscagro/el/application .

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά με την αίτησή τους αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ταυτότητας, δυο συστατικές επιστολές καθώς και κάθε άλλο έγγραφο από συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι από τα δικαιολογητικά που εμπεριέχονται στην αίτησή τους και από προσωπική συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής.

   Για την φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης τα οποία ανέρχονται σε 800 ευρώ ανά εξάμηνο, συνολικά 2400 ευρώ. Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 35, του ν. 4485/2017.

   Παράλληλα, για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, το ΠΜΣ προσφέρει αριθμό ανταποδοτικών υποτροφιών δωρεάν φοίτησης σε υποψηφίους με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα.
   Για αναλυτικές πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://www.hmu.gr/mscagro/el ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλέφωνο 2810-379472, e-mail [email protected]).

  • Το ΠΜΣ έχει χρονική διάρκεια τριών (3) εξαμήνων. Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 12 εξαμηνιαίων μαθημάτων καθώς και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κατά την διάρκεια των εξαμήνων Α΄ και Β΄, οι φοιτητές παρακολουθούν οκτώ (8) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το Γ΄ εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Σε σχέση με τα επιλογής μαθήματα, αυτά επιλέγονται από δύο επιμέρους ομάδες, μία για το πρώτο και μια για το δεύτερο εξάμηνο.

   Το σύνολο των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτείται για τη λήψη του ΜΔΕ ανέρχεται σε 90. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει (α) εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων του Α΄ και Β΄ Εξαμήνου, οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα δύο εξάμηνα σπουδών, και β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχούν 5 πιστωτικές μονάδες ΕCTS.
   Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, φροντιστήρια, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις πράξης, ή οτιδήποτε άλλο κριθεί σκόπιμο από τους διδάσκοντες και εγκριθεί από τη Συνέλευση Τμήματος. Η Συνέλευση ορίζει για κάθε μάθημα έναν υπεύθυνο διδάσκοντα, ο οποίος και συντονίζει την διδασκαλία του μαθήματος.
   Τα μαθήματα διδάσκονται κυρίως απογευματινές ώρες στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων. Παράλληλα, θα υπάρχει μετάδοση των διαλέξεων με live streaming ή/και σε μορφή βίντεο ώστε οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των μαθημάτων.
   Με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται μέρος της θεωρητικής διδασκαλίας να πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα τετραήμερα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, σε κατάλληλους εκπαιδευτικούς χώρους εκτός Ηρακλείου. Η εργαστηριακή εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος.
   Με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται μέρος της διδασκαλίας σε κάθε μάθημα να παρέχεται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (κυρίως με μέσα ασύγχρονης εκπαίδευσης), σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 30 του Ν. 4485/2017. Το σύνολο των ωρών της εξ αποστάσεως διδασκαλίας δεν δύναται να υπερβαίνει το 35% του διδακτικού έργου ανά μάθημα.
   Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο έχει ως εξής:
   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTS
   Μεθοδολογία έρευνας – Γεωργικός Πειραματισμός5
   Ειδικά Θέματα Εντομολογίας5
   Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία5
   Θέματα Μοριακής Φυσιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών5
   ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 2 από τα παρακάτω
   Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτροφικών Επιχειρήσεων5
   Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων5
   Ειδικά Θέματα Φυσιολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών5
   Κλιματική Αλλαγή και Γεωργική Παραγωγή5
   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30
   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTS
   Ειδικά Θέματα Φυτοπαθολογίας5
   Ολιστικές Μέθοδοι Αντιμετώπισης Φυτοπαρασίτων5
   Οικολογία και Βιοπαρακολούθηση Οικοσυστημάτων5
   Επιχειρηματική Αξιοποίηση Αγροτικών Υπολειμμάτων5
   ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 2 από τα παρακάτω
   Επιχειρηματική Παραγωγή & Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού5
   Σύγχρονη Εφαρμοσμένη  Αμπελοοινική Τεχνολογία 5
   Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στην Αγροτική Παραγωγή5
   Διαχείριση Υδατικών Πόρων5
   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30
   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟECTS
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία30
   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30
   ΣΥΝΟΛΟ ECTS90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email