Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας», στις εξής ειδικεύσεις:
   1. «Κλινική – Ιατρική Διατροφή» και
   2. «Διατροφή και Δημόσια Υγεία».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η παροχή εκπαίδευσης και επικαιροποιημένης θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στον τομέα της Διατροφής σε σχέση με την Προαγωγή Υγείας.
   Ειδικότερα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες της Υγείας σε θέματα διατροφής. Δεδομένης της σπουδαιότητας της Διατροφής στην προαγωγή υγείας και της αναγνώρισης της Διατροφής ως μία από τις βασικές προτεραιότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), η τεκμηριωμένη γνώση των ειδικών που καλούνται να παρέχουν διατροφικές οδηγίες και να εφαρμόζουν πρωτόκολλα διατροφικής αξιολόγησης, κρίνεται αναγκαία και υψίστης σημασίας

   Σκοπός του Μεταπτυχιακού είναι:

   • Η εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών/φοιτητριών του σε ένα από τα δύο προσφερόμενα γνωστικά πεδία (κλάδους) της επιστήμης της Διατροφής.
   • Η ενεργός και πολύμορφη συμμετοχή τους στο πεδίο της Διατροφής του ενδιαφέροντός τους και στην ανάληψη επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις εφαρμογές στην έρευνα αλλά και την κλινική πράξη.
   • Η διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/ίδιες και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας» (ΦΕΚ 3948/τ.Β’/11.09.18) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

   Ο κύκλος του Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα (90 ECTS) και σκοπεύει στην εκπαίδευση επάνω στην Επιστήμη της Διατροφής. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 προκηρύσσονται οι εξής θέσεις ανά κατεύθυνση. 

   Συγκεκριμένα: 

   • Κατεύθυνση Κλινικής-Ιατρικής Διατροφής: 20 θέσεις 
   • Κατεύθυνση της Διατροφής και Δημόσιας Υγείας: 20 θέσεις 

   Η έναρξη των μαθημάτων αρχίζει τον Οκτώβριο του 2020. 

   Δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. έχουν οι εξής κατηγορίες πτυχιούχων: 

   1) Κάτοχοι τίτλων σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή επίσημα αναγνωρισμένων πτυχίων της αλλοδαπής επάνω σε όλες τις Επιστήμες Υγείας (ενδεικτικά: Ιατρική, Διαιτολογία, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Νοσηλευτική, Γεωπονία, Βιολογία, κ.λπ.). 

   2) Απόφοιτοι συναφών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέων της αλλοδαπής (παρ. 1 άρθ, 43, Ν. 4485/2017) με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστήμη της Διατροφής. 

   3) Πτυχιούχοι άλλων Σχολών/Τμημάτων, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σχετική με την Διατροφή. 

   4) Τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες των παραπάνω Σχολών/Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει πριν την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα (τουλάχιστον σε επίπεδο Β2). 

   Απαραίτητα δικαιολογητικά (απλές φωτοτυπίες) είναι: ταυτότητα ή διαβατήριο, πτυχίο (και αναγνώριση/αντιστοιχία βαθμολογίας για πτυχία της αλλοδαπής), πιστοποιητικό αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου Β2, μία πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας και βιογραφικό σημείωμα. Προαιρετικά δικαιολογητικά είναι: άλλα πτυχία, άλλα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές, τυχόν ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε ελληνικά/ξένα περιοδικά ή ανακοινώσεις σε ελληνικά/ξένα συνέδρια) και τυχόν επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία. 

   Η μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα δικαιολογητικά τους ως εξής: 

   α) Ο βαθμός πτυχίου (πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1, μέγιστο 10)
   β) Οι αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σπουδές (ως
   10 βαθμοί)
   γ) Η προφορική συνέντευξη (ως
   40 βαθμοί)
   δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (ως 5 βαθμοί, 1 βαθμός/ανακοίνωση)
   ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (ως
   10 βαθμοί, 2 βαθμοί/ανά ανακοίνωση)
   στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (2 βαθμοί/δημοσίευση, ως
   10 βαθμοί)
   ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (3 βαθμοί/δημοσίευση, ως
   30 βαθμοί)
   η) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (1 βαθμός/ανά πρόγραμμα/μήνα, ως
   30 βαθμοί)
   θ) Η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (6 βαθμοί/έτος, ως 5 έτη εμπειρίας, ως
   30 βαθμοί)
   ι) Αγγλική γλώσσα επίπεδο Β2 επτά βαθμοί (7), Γ1 8 βαθμοί (8), Γ2 9 βαθμοί (9), Μητρική ή απόκτηση 
   πτυχίου τριτοβάθμιας σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο 10 βαθμοί (10).
   κ) Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (5 βαθμοί/έκαστη, ως
   15 βαθμοί) 

   ➢ Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία του/της υποψηφίου/ας, η συναφής εξω-πανεπιστημιακή δραστηριότητα και τυχόν ειδικά προσόντα. Ο ανώτατος αριθμός βαθμών που μπορεί να συμπληρώσει ο/η υποψήφιος/α καθορίζεται από τα παραπάνω κριτήρια. 

   Η τελική επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων που ορίζεται κάθε έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Σ.Ε., η οποία κατατάσσει τους/της υποψήφιους/ες βάσει του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσαν. 

   Για την φοίτηση στο Π.Μ.Σ. καταβάλλονται από τους φοιτητές τέλη φοίτησης ύψους 3.500€. Η καταβολή γίνεται σε δύο εφ’ άπαξ δόσεις, 2.000€ κατά την εγγραφή και από 1.500€ στην έναρξη του δεύτερου εξαμήνου στον ακόλουθο Λογαριασμό του ΕΛΚΕ του Α.Π.Θ. (Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR69 0172 2020 0052 0209 2825 604). 

   Δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης (Ν. 4485/2017), κατόπιν αιτήσεως, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. 

   Το Π.Μ.Σ. δέχεται και ακροατές που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια εισαγωγής και επιθυμούν να παρακολουθήσουν ως 3 μαθήματα ανά έτος λαμβάνοντας βεβαίωση παρακολούθησης χωρίς να έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.. Το κόστος ακρόασης ορίζεται ως 600€ ανά μάθημα ή 1.500€ για 3 μαθήματα ανά έτος. 

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Γραμματεία του ΠΜΣ σε ηλεκτρονική μορφή από την 15η Ιουνίου 2020 ως και την 24η Ιουλίου 2020 (Συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα το Σεπτέμβριο του 2020 και θα καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία σε επόμενο στάδιο)

   Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, (συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων των σχετικών πιστοποιητικών και λίστας επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και άλλης ερευνητικής δραστηριότητας), φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, μία πρόσφατη φωτογραφία (σε φωτογραφικό χαρτί ή κατάλληλη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, π.χ. jpg). 

   Αναλυτικές Οδηγίες και όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ή παρέχονται σε έντυπη μορφή από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

   Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.: 2310 999032 και στη διεύθυνση email: [email protected]. Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: www.nutrition.web.auth.gr 

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90. Το πρώτο εξάμηνο περιέχει κοινά μαθήματα για τις δύο κατευθύνσεις, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο υπάρχει ένα κοινό μάθημα και τρία ειδίκευσης ανά κατεύθυνση. Γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική, εκτός περιπτώσεων κατά τις οποίες καλούνται μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της αλλοδαπής ή αλλοδαποί ειδικοί επιστήμονες ή στελέχη της φαρμακοβιομηχανίας για διαλέξεις ή σεμινάρια, οπότε η διδασκαλία δύναται να γίνεται και στην αγγλική γλώσσα.
   Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Μεθοδολογία Έρευνας Α1 Υποχρεωτικό Όλες 7.5
   • Εφαρμοσμένη βιοστατιστική Α2 Υποχρεωτικό Όλες 7.5
   • Βασικές αρχές διατροφής και μεταβολισμού Α3 Υποχρεωτικό Όλες 7.5
   • Διατροφική αξιολόγηση Α4 Υποχρεωτικό Όλες 7.5
    Σύνολο Εξαμήνου: 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Προηγμένες στατιστικές αναλύσεις Β1 Υποχρεωτικό Κλινική-Ιατρική Διατροφή 7.5
   • Ιατρική Διατροφική Θεραπεία σε παιδιατρικούς ασθενείς Γ1 Υποχρεωτικό Κλινική-Ιατρική Διατροφή 7.5
   • Ιατρική Διατροφική Θεραπεία σε νοσηλευόμενους Γ2 Υποχρεωτικό Κλινική-Ιατρική Διατροφή 7.5
   • Ιατρική Διατροφική Θεραπεία σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς Γ3 Υποχρεωτικό Κλινική-Ιατρική Διατροφή 7.5
   • Προηγμένες στατιστικές αναλύσεις Β1 Υποχρεωτικό Διατροφή και Δημόσια Υγεία 7.5
   • Επιδημιολογία της Διατροφής Δ1 Υποχρεωτικό Διατροφή και Δημόσια Υγεία 7.5
   • Διατροφική Αγωγή – Αγωγή Υγείας Δ2 Υποχρεωτικό Διατροφή και Δημόσια Υγεία 7.5
   • Βασικές Αρχές Δημόσιας Υγείας Δ3 Υποχρεωτικό Διατροφή και Δημόσια Υγεία 7.5
    Σύνολο Εξαμήνου / Κατεύθυνση: 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Σχεδιασμός, Εκπόνηση, Συγγραφή Και Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας Ε1 Υποχρεωτικό Όλες 30
    Σύνολο Εξαμήνου: 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email