Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή

 • xarokopeio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:

   • στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα θέματα της Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να συμμετέχουν στη διαδικασία διατροφικής φροντίδας και υποστήριξης σε ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο, με προορισμό να καλύψουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,
   • στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας των φοιτητών, με τη χρηματοδότηση αυτής από πόρους του Προγράμματος,
   • στην παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης,
   • στην ανάδειξη της Αριστείας, χορηγώντας βραβεία στους διακριθέντες φοιτητές,
   • στη διαρκή στήριξη των αποφοίτων, μέσω του γραφείου Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου.

   Μέσα από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αξιοποιώντας τεχνικές υποδομές ασύγχρονης (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης, το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

   • στη διαμόρφωση πλαισίου ερευνητικής και διδακτικής συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και άλλους Φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
   • Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, σημαντικός αριθμός των διδασκόντων προέρχεται από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς επίσης και από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και Οργανισμούς.
   • στην ενίσχυσητων μετακινήσεων φοιτητών καθώς και διδακτικού προσωπικού, σε ερευνητικά κέντρα ή Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, για τη διεξαγωγή έρευνας και για συμμετοχές σε συνέδρια,
   • στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής στην υπ’ αριθμ. 87/23-03- 2020 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.34 του Ν 4485/2107 και τις διατάξεις του άρθρ.31, κεφ.2 του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του Ιδρύματος, την προκήρυξη για την εισαγωγή πενήντα πέντε (55) Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή» για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, για σπουδές πλήρους φοίτησης (διάρκειας 1,5 έτη) και μερικής φοίτησης (διάρκειας 2,5 έτη),* στις κάτωθι κατευθύνσεις: 

   α. Κλινική Διατροφή 

   β. Διατροφή και Άσκηση 

   γ. Μοριακή Διατροφή 

   * Για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης δεν απαιτείται συνεχής παρουσία στον χώρο του Πανεπιστημίου. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν σπουδές μερικής φοίτησης το δηλώνουν στην αίτηση που καταθέτουν, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ μερικής φοίτησης. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Επιτροπή Επιλογής θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

   Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ή άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και συναφών Τμημάτων ΤΕΙ. 

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέχρι 24/07/2020, στον διαδικτυκό τόπο https :// application . hua . gr / με τα εξής δικαιολογητικά: 

   • Αντίγραφο Πτυχίου
   • Βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ, σε περιπτώσεις τίτλων αλλοδαπής και του Πανεπιστημίου Κύπρου (για τίτλους σπουδών που χορηγούνται μετά από την 01.05.2004) 
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών 
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
   • Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων κλπ. (εάν υπάρχουν) 
   • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 
   • Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει) 
   • Κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του υποψηφίου 

   Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτώς για τη διαπίστωση της γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται κάτοχοι Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 (πιστοποιητικά αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ επιπέδου Γ1/C1, TOEFL: IBT ≥80, CBT ≥213, PBT ≥550) και οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο των αντίστοιχων πιστοποιητικών). 

   Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων συμβάλλουν: 

   1. Βαθμός πτυχίου (ποσοστό 25%)
   2. Διετής αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία (ποσοστό 10%)
   3. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις (ποσοστό 10%)
   4. Συνέντευξη (ποσοστό 55%) 

   Tο Πρόγραμμα απαιτεί καταβολή τελών φοίτησης (διδάκτρων). Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017. 

   Επισημαίνεται ότι με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για τους φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ και αναλόγως των σπουδών τους, μπορεί να ορίζεται ως υποχρέωση η επιτυχής παρακολούθηση εισαγωγικού σεμιναρίου είκοσι τεσσάρων (24) ωρών με θέμα «Αρχές Διατροφής». Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Διαιτολογίας-Διατροφής.

   Πληροφορίες: Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κα Σοφού Ελένη, e-mail: esofou @ hua . gr , τηλ. 210-9549158 (Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη, ώρες: 13:00 – 15:00), ιστοσελίδα: www . ddns . hua . gr 

  • α) Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται:
   • επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων και ερευνητική απασχόληση,
   • εκπόνηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Διατριβής ή Μεταπτυχιακής Συνθετικής Διατριβής υπό την επίβλεψη του ορισθέντος μέλους Δ.Ε.Π.,
   που αντιστοιχούν σε πενήντα (50) διδακτικές μονάδων (ΔΜ), ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS)

   Συγκεκριμένα το πρόγραμμα έχει την ακόλουθη δομή:

   Σπουδές Πλήρους Φοίτησης
   Α΄ εξάμηνο:
   Δύο μαθήματα κοινά για όλες τις κατευθύνσεις. Για τις κατευθύνσεις «Διατροφή και Άσκηση» και «Μοριακή Διατροφή» ένα επιπλέον κοινό μάθημα και ένα ανά κατεύθυνση. Για την κατεύθυνση «Κλινική Διατροφή» δύο επιπλέον μαθήματα.
   Β΄ εξάμηνο:
   Δύο μαθήματα υποχρεωτικά ανά κατεύθυνση και δύο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.
   Γ΄ εξάμηνο:
   Ένα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα ανά κατεύθυνση και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.

   Σπουδές Μερικής Φοίτησης
   Στις σπουδές Μερικής φοίτησης η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων (δύο ακαδημαϊκά έτη) και το πρόγραμμα έχει την ακόλουθη δομή:
   Α΄ εξάμηνο και Β΄ εξάμηνο/ 1ο έτος σπουδών :
   Δύο μαθήματα κοινά για όλες τις κατευθύνσεις. Για τις κατευθύνσεις «Διατροφή και Άσκηση» και «Μοριακή Διατροφή» ένα επιπλέον κοινό μάθημα και δύο ανά κατεύθυνση. Για την κατεύθυνση «Κλινική Διατροφή» τρία επιπλέον μαθήματα.
   Γ΄ εξάμηνο και Δ΄ εξάμηνο/ 2ο έτος σπουδών:
   Ένα μάθημα υποχρεωτικό ανά κατεύθυνση και τρία κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.
   Ε΄ εξάμηνο:
   Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.

    

   Πίνακας Μαθημάτων ΠΜΣ Πλήρους Φοίτησης

   Κατάλογος κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων Β’ εξαμήνου

   Πίνακας Μαθημάτων ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης

   Κατάλογος κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων 2ου ΕΤΟΥΣ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email