Loading...

Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων (Applied Risk Management)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,250€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/“Applied Risk Management” έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση κεφαλαίων και τη διαχείριση κινδύνων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός των γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, των ποσοτικών μεθόδων και του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των αγορών χρήματος και κεφαλαίων σε συνάρτηση με τα εξειδικευμένα και επίκαιρα θέματα του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δυνάμει της από 9-7-2018 και Αρ.Πρωτ: 115615/Ζ1 απόφασης Ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ύστερα από την από 27/3/2019, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α΄114) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management” με τις εξής ειδικεύσεις:

   I. Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/ Risk Management (διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα)
   • ΘΕ1: Χρηματοοικονομική και Διαχείριση Κινδύνων/ Finance and Risk Management
   • ΘΕ2: Ποσοτικές Μέθοδοι και Υπολογιστικά Συστήματα/ Quantitative methods in Finance
   • ΘΕ3: Ειδικά Θέματα Αγορών και Διαχείρισης Κινδύνων/ Special Topics in Financial Markets and Risk Management
   • ΘΕ4: Μακροοικονομία και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα/ Macroeconomics and Financial System
   • ΘΕ 5: Διπλωματική Εργασία/ Dissertation Thesis

   II. Εσωτερικός Έλεγχος/ Internal Audit (διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα)
   • ΘΕ 1:Χρηματοοικονομική για Στελέχη Εσωτερικού Ελέγχου/ Finance for internal auditors
   • ΘΕ 2: Εισαγωγή στον Εσωτερικό Έλεγχο/ Introduction to Internal Audit
   • ΘΕ 3: Πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου Ι/ Internal Audit Practices I
   • ΘΕ 4: Πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου ΙΙ/ Internal Audit Practices II
   • ΘΕ 5: Διπλωματική Εργασία/ Dissertation Thesis

   Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) της κάθε ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση πέντε Θεματικών Ενοτήτων της ειδίκευσης, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η χρονική διάρκεια ορίζεται για το ΠΜΣ σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με τη μορφή πλήρους και σε οχτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα με τη μορφή μερικής φοίτησης. Η διδασκαλία των διαλέξεων γίνεται δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

   Οι τίτλοι Σπουδών απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

   Στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management” γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ. 34 του Ν.4485/17. Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ για την κάθε ειδίκευση.

   Το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης ανέρχεται στα 850 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα. Σημειώνεται ότι η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί την 5η Θεματική Ενότητα. Επιπλέον, επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση αποτελεί η επανεγγραφή σε Θεματική Ενότητα σε περίπτωση μη επιτυχούς περάτωσής της.

   *Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (αρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17). Επισημαίνεται ότι η διαδικασία απαλλαγής των διδάκτρων των υποψηφίων φοιτητών θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων και οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα έως 30/06/2019.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
   1. Αίτηση Συμμετοχής
   2. Βιογραφικό Σημείωμα
   3. Αντίγραφο/α πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εάν υπάρχουν
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   7. Δύο συστατικές επιστολές
   8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής/ γαλλικής/ γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2
   9. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ.34, παρ. 7 του Ν.4485/17 για φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής.

   *Σημειώνεται ότι η Επιστημονική Επιτροπή δύναται να καλέσει προς συνέντευξη τους υποψήφιους φοιτητές, εάν αυτό κριθεί επιθυμητό.

   Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου 105 59 Αθήνα, 5ος όροφος, γρ. 504 210– 3689465 και 210 3689433

   Αιτήσεις γίνονται δεκτές κατά τα διαστήματα από 15/04/2019-15/06/2019.

   Περισσότερες πληροφορίες για τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. παρουσιάζονται στη ιστοσελίδα appliedriskmanagement.econ.uoa.gr. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στα τηλέφωνα: 210 3689465 και 210 3689433 από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή 09:00-15:00

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του ΔΜΣ της κάθε ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων της κάθε ειδίκευσης, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Οι Θεματικές Ενότητες έχουν ετήσια διάρκεια και αποτελούνται από τέσσερα μαθήματα η κάθε μία. Η κάθε ειδίκευση μπορεί να προσφέρει τις Θεματικές Ενότητες του προγράμματος της, καθώς και άλλες πρόσθετες Θεματικές Ενότητες και μαθήματα που θα αναπτύξει, μεμονωμένα, σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για την παρακολούθηση αυτή απαιτείται αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ, η οποία θα κρίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Ταυτόχρονα, θα απαιτείται η καταβολή αναλογικών διδάκτρων. Οι συμμετέχοντες αυτοί μπορούν να παρακολουθήσουν μέρος του ΠΜΣ, αλλά δεν έχουν τα προνόμια των εγγεγραμμένων φοιτητών (αναβολή σπουδών, μειωμένο εισιτήριο κ.λπ.).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, είναι υποχρεωτική. Περαιτέρω, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων στο πλαίσιο της κάθε Θεματικής Ενότητας, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η διδασκαλία του κάθε μαθήματος διαρκεί 7 ώρες.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων

   2. Ειδίκευση: Εσωτερικός Έλεγχος

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ