Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων (Applied Risk Management)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,250€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/“Applied Risk Management” έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση κεφαλαίων και τη διαχείριση κινδύνων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός των γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, των ποσοτικών μεθόδων και του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των αγορών χρήματος και κεφαλαίων σε συνάρτηση με τα εξειδικευμένα και επίκαιρα θέματα του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management”, προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

   Το UoA ARM έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στελεχών και επιστημόνων σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να αναπτύξει στους συμμετέχοντες την κουλτούρα, την στρατηγική σκέψη και τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

   Επιγραμματική περιγραφή προγράμματος
   Το UoA ARM απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk Management” με τις εξής ειδικεύσεις:

   1. Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων/ Risk Management (διδάσκεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)
    http://appliedriskmanagement.econ.uoa.gr/el/diaxeirisi-kefalaion-kaikindynon
    Οι φοιτητές της ειδίκευσης, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση του Μαθήματος Value Investing, λαμβάνουν το Πιστοποιητικό “Value Investing” από το Greek Centre for Value Investing and the European Chapter of the Ben Graham Centre for Value Investing.
   2. Εσωτερικός Έλεγχος/ Internal Audit (διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα)
    http://appliedriskmanagement.econ.uoa.gr/el/internal-audit-el
    Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων – Εσωτερικός Έλεγχος διακρίθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ Global), με την αναγνώρισή του ως IAEP Internal Audit Foundation Program (το μοναδικό στην Ελλάδα).
    Το ΕΚΠΑ είναι μέλος του Internal Auditing Education Partnership Program (IAEP).
    Συνεργάτες της κατεύθυνσης: Ernst &Young (EY), Ελληνική Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών κατά της Απάτης (HACFE), Ελληνικό Τμήμα Πιστοποιημένων Αναλυτών Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων (ISACA Athens Chapter), SAS Institute, Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece) και Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ Global).

   ✔ Η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (full time) ή σε οχτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα (part time). Η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ) και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ). Κάθε ΘΕ έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκου έτους (10 μήνες) και περιλαμβάνει μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.

   ✔ Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής διαδικασίας (blended learning), η οποία συνδυάζει τις συμβατικές εκπαιδευτικές μεθόδους με δια ζώσης συναντήσεις και διαλέξεις σε αίθουσα, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

   ✔ Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, και για κάθε ΘΕ, πραγματοποιούνται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ), σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε χώρους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στην Αθήνα. Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική.

   ✔ Οι τίτλοι Σπουδών απονέμονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

   ✔ Το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης ανέρχεται στα 850 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα. Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται σε 4.250 ευρώ (σύνολο 5 Θεματικές Ενότητες: 4 ΘΕ συν ΔΕ).

   Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ Applied Risk Management”, λήγει στις 15/06/2020.

   Σημειώνεται ότι, οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω, θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
   1. Αίτηση Συμμετοχής
   2. Βιογραφικό Σημείωμα
   3. Αντίγραφο/α πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εάν υπάρχουν
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   7. Δύο συστατικές επιστολές
   8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής/ γαλλικής/ γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2
   9. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ.34, παρ. 7 του Ν.4485/17 για φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής.

   Η υποβολή αίτησης υποψηφιόττητας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, Τ.Κ. 105 59, Αθήνα, 5ος όροφος, γρ. 504.

   Περισσότερες πληροφορίες για τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα appliedriskmanagement.econ.uoa.gr.

   Επιπλέον τρόποι επικοινωνίας:
   Τηλ: 210 368 9465, 9433
   LinkedIn: Master in Applied Risk Management UOA
   Facebook: ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/Applied Risk Management

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του ΔΜΣ της κάθε ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων της κάθε ειδίκευσης, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Οι Θεματικές Ενότητες έχουν ετήσια διάρκεια και αποτελούνται από τέσσερα μαθήματα η κάθε μία. Η κάθε ειδίκευση μπορεί να προσφέρει τις Θεματικές Ενότητες του προγράμματος της, καθώς και άλλες πρόσθετες Θεματικές Ενότητες και μαθήματα που θα αναπτύξει, μεμονωμένα, σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για την παρακολούθηση αυτή απαιτείται αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ, η οποία θα κρίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Ταυτόχρονα, θα απαιτείται η καταβολή αναλογικών διδάκτρων. Οι συμμετέχοντες αυτοί μπορούν να παρακολουθήσουν μέρος του ΠΜΣ, αλλά δεν έχουν τα προνόμια των εγγεγραμμένων φοιτητών (αναβολή σπουδών, μειωμένο εισιτήριο κ.λπ.).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, είναι υποχρεωτική. Περαιτέρω, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων στο πλαίσιο της κάθε Θεματικής Ενότητας, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και διεξάγονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η διδασκαλία του κάθε μαθήματος διαρκεί 7 ώρες.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων

   2. Ειδίκευση: Εσωτερικός Έλεγχος

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων (Applied Risk Management)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email