Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το αντικείμενο του Προγράμματος είναι πρωτότυπο και αφορά στη μεταπτυχιακή διδασκαλία και έρευνα πάνω στα ζητήματα των εφαρμοσμένων περιβαλλοντικών πολιτικών που έχουν αναπτυχθεί ευρωπαϊκή, εθνική και περιφερειακή  κλίμακα καθώς και πάνω στα αντίστοιχα θεσμικά εργαλεία και τις διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης των τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος.

   Η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά σε εφαρμοσμένο επίπεδο αποτελεί βασικό προσανατολισμό του Προγράμματος που το διαφοροποιεί ουσιαστικά από τα υπάρχοντα σήμερα μεταπτυχιακά προγράμματα στον ευρύτερο τομέα των επιστημών του περιβάλλοντος (στην Ελλάδα και διεθνώς).

   Στόχος είναι ο απόφοιτος να μπορεί να ενταχθεί άμεσα στην αγορά εργασίας και να καλύψει την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο, τόσο στον ιδιωτικό τομέα (μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων – Μ.Π.Ε. και μελέτες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης – Π.Π.Ε., ειδική επιστημονική γνώση και συμβολή σε μελέτες πολεοδομικές, χωροταξικές και αναπτυξιακές, πραγματογνωμοσύνες, διαιτησίες, πιστοποιήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιθεωρητές περιβάλλοντος, στελέχη επιχειρήσεων κ.λπ.) όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στελέχη υπηρεσιών, παραγωγή νομοτεχνικού έργου, παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ως ειδικοί επιστήμονες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ελεγκτικοί μηχανισμοί, πιστοποιήσεις κ.λπ.).

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α. – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) διοργανώνεται κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 για έβδομη ακαδημαϊκή χρονιά το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου) με τίτλο «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.).  Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη πλήρως αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Δ.Μ.Σ. (Απόφ. επανίδρυσης 3788/9-7-2018, σε συνέχεια της ιδρυτικής Υ.Α. 117540/Ε/28-8-13 του Υπ. Παιδείας).

   Στο Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι/διπλωματούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ κ.ά.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και οι βασικές τους σπουδές παρουσιάζουν συνάφεια με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

   Οι εγγραφές στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου ενώ τα μαθήματα αρχίζουν έως τις 20 Οκτωβρίου 2020 και πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα στην πανεπιστημιούπολη «Αρχαίος Ελαιώνας» του ΠΑ.Δ.Α. (Π. Ράλλη & Θηβών 250) καθώς και με εξ` αποστάσεως εκπαίδευση, αναλόγως των συνθηκών. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) από τα συνολικά δώδεκα (12) προσφερόμενα μαθήματα, ισοκατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα και – στη συνέχεια – η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  Η κανονική χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΜΔΕ ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα ενώ υπάρχει και πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Το Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. αυτοχρηματοδοτείται και τα δίδακτρα είναι τμηματικά καταβαλλόμενα σε δόσεις.

   Οι ενδιαφερόμενοι/-ες δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής έως τις 7 Σεπτεμβρίου (βλ. επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.   www.environmentalprotection.gr  με αποστολή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  [email protected]  [email protected] ) καθώς επίσης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά (βλ. τα υπ` αρ. 2 έως 5):

    [ Σημ.:  Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής μπορεί να προηγηθεί χρονικά και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται, να υποβληθούν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2020 ]      

   1. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.environmentalprotection.gr  ή χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α. ή από το γραφείο της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. Το έντυπο αποστέλλεται οπωσδήποτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  [email protected]  [email protected]  και δύναται να κατατεθεί ή να αποσταλεί ταχυδρομικά (με συστημένο) στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (βλ. στη συνέχεια τη διεύθυνση αποστολής).
   2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (ή Παράρτημα Διπλώματος) ή, εφόσον δεν υπάρχει ακόμα τίτλος σπουδών, στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου μέχρι τις εγγραφές στο ΠΜΣ. Επίσης, απαραίτητη είναι η αναγνώριση και ισοτιμία από τον ΔΟΑΤΑΠ (για Πανεπιστήμια της αλλοδαπής).
   3. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές και, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία για την επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων. Επίσης, στοιχεία για τη γνώση ξένης γλώσσας.
   4. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).
   5. Μια (1) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

   Για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/-τριών λαμβάνονται υπόψη ο γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου, η επίδοση στα συναφή προς το Π.Μ.Σ.–Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική/πτυχιακή εργασία, οι λοιπές σπουδές ή επιμόρφωση (ξένη γλώσσα, κατάρτιση, σεμινάρια κ.ά., εφόσον υπάρχουν), η τυχόν υπάρχουσα επιστημονική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία καθώς και οι συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).  Οι καταρχήν αποδεκτοί/-ές υποψήφιοι/-ες θα κληθούν σε συνέντευξη.

   Πληροφορίες παρέχονται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ Γιώργο Κ. Βαρελίδη ([email protected] , 6977-091723), από την Επιστημονική Γραμματεία του ΠΜΣ (210-5381412, 6939-682711, κ. Αθηνά Μελά,  [email protected] )  και από την ιστοσελίδα  www.environmentalprotection.gr    .  Εκτός από την ηλεκτρονική αποστολή – μόνο του εντύπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής – στο  [email protected]  και στο  [email protected], η έντυπη κατάθεση του εντύπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική και γίνεται (και ταχυδρομικά – με συστημένο) στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α. στη διεύθυνση:  «Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 2 – “Αρχαίος Ελαιώνας” (πρώην ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.),  Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ισόγειο Β` Κτιρίου),  Π. Ράλλη & Θηβών 250, 12244 (Αιγάλεω),  τηλ. 210-5381364 / 215  (υπόψη κ. Ειρήνης Βαρδακώστα)».

  • Τα μαθήματα του τρέχοντος Προγράμματος Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου – Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το πρώτο εξάμηνο σπουδών με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες και τις ελάχιστες διδακτικές ώρες έχουν ως εξής:

   Τα μαθήματα του τρέχοντος Προγράμματος Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου – Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  για το δεύτερο εξάμηνο σπουδών με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες και τις ελάχιστες διδακτικές ώρες έχουν ως εξής:

   Τα μαθήματα του τρέχοντος Προγράμματος Π.Μ.Σ. – Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου – Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το τρίτο εξάμηνο σπουδών με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες και τις ελάχιστες διδακτικές ώρες έχουν ως εξής:

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email