Loading...

Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master in Applied Economics)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι στόχοι του Π.Μ.Σ. στα «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» (Master in Applied Economics) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:
   Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
   Κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο στις Οικονομικές Επιστήμες και ικανότητα αντιμετώπισης πρακτικών προβλημάτων.
   Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης μέσω γνώσεων και πρακτικής στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις Οικονομικές Επιστήμες.
   Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
   Προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω της διδασκαλίας και συζήτησης προηγμένων θεμάτων έρευνας και των διπλωματικών εργασιών.

   Η καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι σ’ αυτήν τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες θα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους, που θα περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, παίγνια και προσομοιώσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, κλπ

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Εφαρμοσμένα Οικονομικά, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στα «Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master in Applied Economics)».

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών και σχολών άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων, όπως Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Διεθνών Σπουδών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του Π.Μ.Σ., στο Π.Μ.Σ. δύνανται επίσης να εγγραφούν πτυχιούχοι άλλων σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον το αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών τους παρουσιάζει συνάφεια με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

   Οι κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

   Στον 2ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Σεπτέμβριο του 2019, θα εισαχθούν μέχρι τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 11 Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   •  Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.,
   •  Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
   •  Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί και το Παράρτημα Διπλώματος.
   •  Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   •  Νόμιμα Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. Επιπλέον για το TOEFL τουλάχιστον 87 στο Internet-based test ή Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που κατέχουν ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, οι τίτλοι αυτοί επέχουν θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.
   •  Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα και για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών.
   •  Αποδεικτικά για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.
   •  Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
   •  Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές ή Λέκτορες. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν επιστρέφονται στον υποψήφιο.

   Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπ. φοιτητών, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό του προγράμματος είναι:

   •  i. Γενικός βαθμός πτυχίου, με ανώτατο όριο τα σαράντα πέντε (45) μόρια,
   •  ii. Σχετικότητα πτυχίου με το αντικείμενο του ΠΜΣ, με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε (15) μόρια,
   •  iii. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, με ανώτατο όριο δέκα (10) μόρια,
   •  iv. Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία, με ανώτατο όριο δέκα (10) μόρια,
   •  v. Προφορική συνέντευξη, με ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (στο Ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη. Τηλ.:2310 891-531, e-mail: [email protected] ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Mεταπτυχιακού Προγράμματος στη διεύθυνση http://www.mae.uom.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι Δευτέρα-Παρασκευή 10:30-16:30.

  • Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» περιλαμβάνει δύο (2) περιόδους διδασκαλίας μαθημάτων και μία (1) περίοδο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται εβδομήντα πέντε (75) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), εκ των οποίων τριάντα (30) στα τέσσερα (4) μαθήματα κορμού στην 1η περίοδο διδασκαλίας, τριάντα (30) στα τέσσερα μαθήματα στη 2η περίοδο διδασκαλίας (δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής μαθήματα κατεύθυνσης) και δεκαπέντε (15) στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στη θερινή περίοδο εκπόνησης της.

   Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας, μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών δύο προαιρετικών μαθημάτων υποβάθρου με τίτλο «Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους» και «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», σε περίπτωση που σημαντικός αριθμός των φοιτητών του τμήματος δεν έχει το απαραίτητο υπόβαθρο στην Οικονομική Επιστήμη. Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών είναι προαιρετική και τα μαθήματα αυτά δεν λαμβάνουν πιστωτικές μονάδες και δεν προσμετρούνται στην απόκτηση του Δ.Μ.Σ..

   Α) Προπαρασκευαστικά μαθήματα υποβάθρου

   Β) 1η Διδακτική Περίοδος (χειμερινή περίοδος):

   Γ) 2η Διδακτική Περίοδος (εαρινή περίοδος):
   Κατεύθυνση Ι: Διεθνή Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά

   Κατεύθυνση ΙΙ: Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών πόρων

   Δ) Περίοδος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας (καλοκαιρινή περίοδος):

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ