Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master in Applied Economics)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι στόχοι του Π.Μ.Σ. στα «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» (Master in Applied Economics) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:

   Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
   Κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο στις Οικονομικές Επιστήμες και ικανότητα αντιμετώπισης πρακτικών προβλημάτων.
   Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης μέσω γνώσεων και πρακτικής στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις Οικονομικές Επιστήμες.
   Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
   Προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω της διδασκαλίας και συζήτησης προηγμένων θεμάτων έρευνας και των διπλωματικών εργασιών.

   Η καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι σ’ αυτήν τη φιλοσοφία, οι διδάσκοντες θα χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους, που θα περιλαμβάνουν εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, παίγνια και προσομοιώσεις με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, κλπ

   Δείτε την προκήρυξη:

   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά για το ακαδημαικό έτος 2020-2021.

   Υπό την αίρεση της δημοσίευσης της τροποποίησης του Φ.Ε.Κ. της Επανίδρυσης και του Φ.Ε.Κ. Κανονισμού Λειτουργίας του προγράμματος, το Π.Μ.Σ. στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά προσκαλεί τους υποψήφιους να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον τρίτο κύκλο σπουδών του προγράμματος που αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020.

   Στον 3ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2020, θα εισαχθούν μέχρι τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 25 Σεπτεμβρίου,  ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ., (συμπληρώνεται τη φόρμα και πατάτε ΥΠΟΒΟΛΗ).
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
   3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί και το Παράρτημα Διπλώματος.
   4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   5. Νόμιμα Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ.  Επιπλέον για το TOEFL τουλάχιστον 87 στο Internet-based test ή Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε περίπτωση που κατέχουν ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, οι τίτλοι αυτοί επέχουν θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας.
   6. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα και για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών.
   7. Αποδεικτικά για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.
   8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
   9. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν επιστρέφονται στον υποψήφιο.

   Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στη γραμματεία του προγράμματος με θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 2020-2021, και συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά σας. Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας στο e-mail της γραμματείας [email protected] από το πρόσωπο που συστήνει τον υποψήφιο, χωρίς να παρεμβάλλεται το e-mail του υποψηφίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη συστατικές επιστολές σε έντυπη μορφή σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, αυτές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά.

   Μετά την έκδοση των Φ.Ε.Κ. της τροποποίησης της  Επανίδρυσης και του Κανονισμού Λειτουργίας του προγράμματος θα εκδοθεί προκήρυξη για τον 3ο κύκλο σπουδών, στην οποία θα καθορίζεται η τελική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών και θα επιβεβαιώνεται ο τρόπος αξιολόγησης υποψηφίων. Οι φάκελοι των ενδιαφερομένων που θα έχουν ήδη κατατεθεί θα πρωτοκολληθούν, μετά από έγκρισή τους, και θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών.

   Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπ. φοιτητών, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό του προγράμματος είναι:

   1. Γενικός βαθμός πτυχίου, με ανώτατο όριο τα σαράντα πέντε (45) μόρια,
   2. Σχετικότητα πτυχίου με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε (15) μόρια,
   3. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, με ανώτατο όριο δέκα (10) μόρια,
   4. Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία, με ανώτατο όριο δέκα (10) μόρια,
   5. Προφορική συνέντευξη, με ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο:2310 891-531, e-mail: και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: [email protected] ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Mεταπτυχιακού Προγράμματος στη διεύθυνση http://mae.uom.gr. Η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού στο γραφείο της γραμματείας, στο Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη.

  • Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» περιλαμβάνει δύο (2) περιόδους διδασκαλίας μαθημάτων και μία (1) περίοδο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται εβδομήντα πέντε (75) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS), εκ των οποίων τριάντα (30) στα τέσσερα (4) μαθήματα κορμού στην 1η περίοδο διδασκαλίας, τριάντα (30) στα τέσσερα μαθήματα στη 2η περίοδο διδασκαλίας (δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής μαθήματα κατεύθυνσης) και δεκαπέντε (15) στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στη θερινή περίοδο εκπόνησης της.

   Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας, μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών δύο προαιρετικών μαθημάτων υποβάθρου με τίτλο «Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους» και «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», σε περίπτωση που σημαντικός αριθμός των φοιτητών του τμήματος δεν έχει το απαραίτητο υπόβαθρο στην Οικονομική Επιστήμη. Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών είναι προαιρετική και τα μαθήματα αυτά δεν λαμβάνουν πιστωτικές μονάδες και δεν προσμετρούνται στην απόκτηση του Δ.Μ.Σ..

   Α) Προπαρασκευαστικά μαθήματα υποβάθρου

   Β) 1η Διδακτική Περίοδος (χειμερινή περίοδος):

   Γ) 2η Διδακτική Περίοδος (εαρινή περίοδος):
   Κατεύθυνση Ι: Διεθνή Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά

   Κατεύθυνση ΙΙ: Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών πόρων

   Δ) Περίοδος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας (καλοκαιρινή περίοδος):

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   4 thoughts on “Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master in Applied Economics)

   1. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email