Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Περιφερειακή Ανάπτυξη

 • panteio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), με τίτλο «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (APPLIED ECONOMICS AND REGIONAL DEVELOPMENT), με κατευθύνσεις και ειδικεύσεις ως ακολούθως:

   1) Κατεύθυνση «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»,
   2) Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»,

   με δύο Ειδικεύσεις:

   α) «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» και
   β) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 3 εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο αφορά αποκλειστικά την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Τα μαθήματα είναι τετράωρα απογευματινά και περιλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

   Εισάγονται έως τριάντα (30) υποψήφιοι ανά κατεύθυνση, εφόσον ο τελικός βαθμός τους είναι άνω της βάσης. Εισάγονται επίσης οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα.

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής Οικονομικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως και πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   2. Την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων αναλαμβάνει Επιτροπή Εξετάσεων.

   3. Οι πτυχιούχοι που επιθυμούν να εισαχθούν στον παρόντα Κύκλο Σπουδών υποχρεούνται να υποβάλουν, από 15 Μαΐου 2020 έως και 19 Ιουνίου 2020, τα εξής δικαιολογητικά:

   • Αίτηση, στην οποία δηλώνεται η κατεύθυνση του Π.Μ.Σ.(υπάρχει ηλεκτρονικά έντυπο)
   • Πτυχίο και την αναγνώριση της ισοτιμίας του, αν πρόκειται για πτυχίο ξένου πανεπιστημίου. (Εάν η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών γίνει μετά την εξεταστική του Ιουνίου, θα υποβληθεί σχετική βεβαίωση περάτωσης, έως την 1η Σεπτεμβρίου).
   • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και τυχόν πτυχιακής εργασίας.
   • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
   • Πτυχιακή εργασία, (εάν υπάρχει). • Δημοσιευμένες εργασίες,( εάν υπάρχουν).
   • Ερευνητική ή συναφής Επαγγελματική Εμπειρία.
   • Τίτλος γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
   • Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον μία (1) από μέλος ΔΕΠ που γνωρίζει την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου.

   4. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνει:

   α) την αρχική επιλογή με βάση τον υποβληθέντα φάκελο με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά,
   β) γραπτές εξετάσεις προαγωγής ή απόρριψης στην αγγλική γλώσσα, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι εξαίρεσης,
   γ) συνέντευξη, αξιολόγηση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέματα σχετικά με τα αντικείμενα του ΠΜΣ.

   Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού κάθε υποψηφίου, ο βαθμός πτυχίου έχει συντελεστή 0,3, η ερευνητική δραστηριότητα, η συναφής επαγγελματική δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις 0,3 και η συνέντευξη-αξιολόγηση 0,4.

   5. Δεν απαιτείται γραπτή εξέταση στα αγγλικά για όσους είναι κάτοχοι διπλώματος Proficiency ή TOEFL ή άλλου ισότιμου πιστοποιητικού επάρκειας στην αγγλική. Ομοίως δεν απαιτείται γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα για όσους είναι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων.

   6. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας διαπιστώνεται γραπτώς ή αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών σε ίδρυμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή παρακολούθησης επιτυχώς μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον ενός έτους σε ελληνόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

   7. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από την Επιτροπή Εξετάσεων έως την 15η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη και η βαθμολογία της εξεταστικής του Ιουνίου, όπου απαιτείται.

   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, από 15 Μάϊου έως και 19 Ιουνίου 2020, στη Γραµµατεία του Τµήµατος Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστηµίου, κάθε Τρίτη 10:00-13:00 [Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, 2ος όροφος], ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή άλλη ασφαλή αποστολή, (courier και σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 19/06/2020), σε φάκελο από λάστιχο, τα δικαιολογητικά, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου/της υποψηφίας, στην διεύθυνση:

   Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών,
   Τµήµα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
   Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης»
   Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος
   Λεωφόρος Συγγρού 136 – Τ.Κ.
   17671 Καλλιθέα.

   ΠΡΟΣΟΧΗ!!

   Αναλυτικές Πληροφορίες και οι ημερομηνίες διεξαγωγής της εξέτασης της Αγγλικής Γλώσσας και των Συνεντεύξεων, θα ανακοινωθούν στον Ιστότοπο του Τ.Ο.Π.Α. www.topa.panteion.gr, ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  • Κατεύθυνση: «Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης»

   Το Α΄ Εξάμηνο περιλαμβάνει 4 υποχρεωτικά μαθήματα.
   Στο Β΄ Εξάμηνο επιλέγονται 4 μαθήματα  από 6 προσφερόμενα μαθήματα.
   Το Γ΄ Εξάμηνο περιλαμβάνει τη διπλωματική εργασία.

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   1.    Ποσοτικές Μέθοδοι Εφηρμοσμένων Οικονομικών
   Ανάθεση: Επικ. Καθηγητής Στ. Ντεγιαννάκης
   2.    Μικροοικονομική για Μάνατζερ
   Ανάθεση: Επικ. Καθηγητής Χρ. Στοφόρος
   Συμμετοχή: Κ. Ράνος, Αναπλ. Καθηγ. Μήλιου Αμ. (ΔΕΟΣ)
   3.    Μακροοικονομικό Περιβάλλον και Λήψη Αποφάσεων
   Ανάθεση: Σ.-Ε. Λώλος
   Συμμετοχή: Μ. Λαμπρινίδης/Ι. Παπαδεογεώργης
   4.    Διοίκηση και Μάνατζμεντ Επιχειρήσεων και Οργανισμών
   Ανάθεση: Θ. Παλάσκας
   Συμμετοχή: Βούλγαρη Ασπ.

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Επιλέγονται 4 μαθήματα από 6 προσφερόμενα μαθήματα επιλογής, τα οποία
   προέρχονται από τον παρακάτω Ενδεικτικό Κατάλογο Μαθημάτων Επιλογής.
   1.    Διεθνής Οικονομική Διακυβέρνηση
   Ανάθεση: Επικ. Καθηγητής Γρ. Σιουρούνης
   Συμμετοχή: Αικ. Φωτεινοπούλου
   2.    Διοικητική Λογιστική
   Ανάθεση: Ανάπλ. Καθηγητής Κ. Λιάπης (Συντονιστής),
   Συμμετοχή: Πολίτης Ευαγγ.
   3.    Εταιρική και Κοινωνική Υπευθυνότητα των Επιχειρήσεων
   Ανάθεση: Επικ. Καθηγήτρια Αν. Ψειρίδου
   Συμμετοχή: Θ. Λιανός
   4.    Εφηρμοσμένη Οικονομετρία για Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά και Μάνατζμεντ
   Ανάθεση: Επικ. Καθηγητής Στ. Ντεγιαννάκης
   5.    Θέματα Ανάπτυξης
   Ανάθεση: Επικ. Καθηγ. Ι. Κεραμίδου, Επικ. Καθηγ. Αν. Ψειρίδου
   Συμμετοχή: Αικ. Φωτεινοπούλου
   6.    Μέθοδοι Εφηρμοσμένης Έρευνας για Στελέχη
   Ανάθεση: Καθηγητής Στ.-Κλ. Ρίτσαρντσον
   –    Δημοσιονομικός Παρεμβατισμός και Οικονομική Δραστηριότητα
   (Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2014-15)
   –    Διακυβέρνηση Δημοσίων και Ιδιωτικών Οργανισμών
   (Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2014-15)
   –    Μέθοδοι Ελέγχου Ποιότητας
   (Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2014-15)
   –    Οικονομικά της Εργασίας
   (Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2014-15)
   –    Οικονομική του Περιβάλλοντος
   (Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2014-15)
   –    Χρηματοοικονομική Διακυβέρνηση
   (Δεν θα διδαχθεί το ακαδ. Έτος 2014-15)

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Διπλωματική εργασία

   Κατεύθυνση: «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης»

   Η κατεύθυνση «Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» έχει δύο ειδικεύσεις:
   Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
   Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων
   Το κάθε ένα από το Α΄και το Β΄ Εξάμηνο του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει 4 μαθήματα.
   Το Γ΄ Εξάμηνο περιλαμβάνει τη διπλωματική εργασία.
   Πρώτη Ειδίκευση: Περιφερειακού και Τοπικού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   1.    Ποσοτική Περιφερειακή Ανάλυση
   Ανάθεση: Καθηγητής Αθ. Παπαδασκαλόπουλος (συντονιστής),
   Αν. Καραγάνης, Αγγ. Μιμής, Β. Αρακελιάν
   2.    Περιφερειακή και Αστική Οικονομική
   Ανάθεση: Καθηγητής Ι. Ψυχάρης, Αντ. Ροβολής (συντονιστές),
   Αντ. Λυμπεράκη
   Συμμετοχή: Ν. Κόνσολας
   3.    Περιφερειακός Προγραμματισμός: Ευρωπαϊκή, Εθνική, Περιφερειακή και Τοπική Διάσταση
   Ανάθεση: Καθηγητής Αθ. Παπαδασκαλόπουλος (συντονιστής),
   Ολ. Παπαδάκη,Β. Αυδίκος
   Συμμετοχή: Π. Λουκάκης
   4.    Οικονομική του Περιβάλλοντος
   Ανάθεση: Κ. Μπίθας (συντονιστής)
   Συμμετοχή: Γ. Χάλκος (Παν/μιο Θεσσαλίας), Φ. Κουντούρη (Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών)
   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   1.    Διοίκηση και Αξιολόγηση Περιφερειακών Προγραμμάτων και Έργων
   Ανάθεση: Ηλ. Πλασκοβίτης (συντονιστές)
   Β. Αυδίκος
   2.    Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
   Ανάθεση: Αν. Τασόπουλος
   Συμμετοχή: Γ. Φώτης (Ε.Μ.Π.), Δ. Καλύβας (Γεωπονικό Παν/μιο)
   3.    Οργάνωση και Οικονομικά της Αυτοδιοίκησης
   Ανάθεση: Καθηγητής Ι. Ψυχάρης
   Συμμετοχή: Β. Δεληθέου
   4.    Ειδικά θέματα Περιφερειακής Πολιτικής (Εργαστήριο)
   Ανάθεση: Αθ. Παπαδασκαλόπουλος (συντονιστής)
   Συμμετοχή: Καραγιάννης Στ., Αυδίκος Β., Λαδιάς Χρ., Δ. Σκούρας (Παν/μιο Πατρών),
   Κόνσολα Ντ. Ομ. Καθηγήτρια

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Διπλωματική εργασία

   Δεύτερη Ειδίκευση: Οικονομικών της Αγοράς Ακινήτων

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   1.    Ποσοτική Περιφερειακή Ανάλυση
   Ανάθεση: Καθηγητής Αθ. Παπαδασκαλόπουλος (συντονιστής),
   Επικ. Καθηγ: Αν. Καραγάνης, Αγγ. Μιμής, Λέκτορας Β. Αρακελιάν
   2.    Περιφερειακή και Αστική Οικονομική
   Ανάθεση: Καθηγητής Ι. Ψυχάρης, Επικ. Καθηγ. Αντ. Ροβολής (συντονιστές),
   Καθηγήτρια Αντ. Λυμπεράκη
   Συμμετοχή: Ν. Κόνσολας
   3.    Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός – Project Finance
   Ανάθεση: Αναπλ. Καθηγήτρια Στ.-Σ. Κυβέλου, Ανάπλ. Καθηγητής. Κ. Λιάπης
   Συμμετοχή: Π. Μπαλωμένος, Ι. Γκάνος
   4.    Αρχές Κατασκευών και Τεχνικά Ζητήματα του Κατασκευαστικού
   Κλάδου – Project Management
   Ανάθεση: Επικ. Καθηγητής Αγγ. Μιμής
   Συμμετοχή: Π. Λουκάκης, Γ. Βαρελίδης, Κ.Ρόκος (Ε.Μ.Π.)

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   1.    Αρχές Εκτιμητικής
   Ανάθεση: Επικ. Καθηγητής Αν. Καραγάνης,
   Συμμετοχή: Χρ. Χατζητσώλης, Α. Φωκά,
   2.    Διοίκηση Ακίνητης Περιουσίας
   Ανάθεση: Επικ. Καθηγητής Αντ. Ροβολής
   Συμμετοχή: Π. Βλάμης
   3.    Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Φορολογία
   Ανάθεση: Ανάπλ. Καθηγητής Κ. Λιάπης, (συντονιστής),
   Καθηγητής Απ. Αποστόλου
   Συμμετοχή: Π. Μπαλωμένος, I. Γκάνος
   4.    Αγορές Κεφαλαίου και Ακινήτων
   Ανάθεση: Καθηγητής Β. Δούβλης (συντονιστής),
   Ανάπλ. Καθηγητής Κ. Λιάπης
   Συμμετοχή: Επικ. Καθηγητής Ζαφ. Τσολακίδης , Δ. Ρούσσης, Δ. Ν., Σ. Βασιλόπουλος,
   Ε. Πολίτης

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Διπλωματική εργασία

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email