Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Applied Mathematics)

 • polytexneio kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Γνωστικό αντικείμενο και σκοπός

   Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και έρευνας μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στα Μαθηματικά και τις τεχνολογικές τους εφαρμογές σε περιβάλλοντα μηχανικών.
   Κύριος σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η συμβολή του στην υλοποίηση των γενικότερων στόχων του Πολυτεχνείου Κρήτης, συγκροτώντας ένα κέντρο ποιότητας και υποστηρίζοντας την εκπαίδευση του επιστημονικού δυναμικού.
   Ιδιαίτερα, σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση και η εκπαίδευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης, σε θέματα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στις επιστήμες μηχανικών, με τρόπο που τους καθιστά ικανούς να συμμετέχουν τάχιστα και ενεργά σε ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες εν γένει.
   Ειδικά στόχο του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί η εκπαίδευση μέσω της έρευνας και της προώθησης της επιστήμης σε συνεργασία με τις Σχολές και τα Τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Applied Mathematics» του Πολυτεχνείου Κρήτης δέχεται αιτήσεις υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους, πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής προερχόμενοι από τμήματα θετικών σχολών στα αντικείμενα: Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και από τμήματα συναφών γνωστικών αντικειμένων με την κατεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ.. Πτυχιούχοι της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου με τους απονεμόμενους από τα ΑΕΙ της ημεδαπής.

   • Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών είναι: ο γενικός βαθμός πτυχίου (σε ποσοστό 40%),
   • οι επιδόσεις σε 4 προχωρημένα μαθήματα συγγενή με την κατεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ., όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου (σε ποσοστό 30%),
   • εργασίες που έχουν εκπονηθεί και η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα (σε ποσοστό 10%)
   • και η επίδοση σε προσωπική συνέντευξη ή/και σε γραπτή εξέταση που ορίζονται μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. (σε ποσοστό 20%).

   Υποψήφιοι που συγκεντρώνουν βαθμολογία μικρότερη του 6.5 αποκλείονται από τη διαδικασία κατάταξης.

   Επιπρόσθετα, απαιτείται καλή γνώση επιπέδου τουλάχιστον Β2 της αγγλικής γλώσσας, καθώς και δύο (2) συστατικές επιστολές καθηγητών των υποψηφίων σχετικές με το έργο και τις επιδόσεις τους. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.M.Σ.) στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Applied Mathematics» είναι τρία (3) εξάμηνα.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Applied Mathematics» δεν προβλέπονται δίδακτρα.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ηλεκτρονικής πύλης https://e-graduate.tuc.gr να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά μέχρι και τη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

   Στα υποβαλλόμενα έγγραφα περιλαμβάνονται :

   • βιογραφικό σημείωμα
   • τίτλοι σπουδών
   • αναλυτική βαθμολογία
   • πιστοποιητικό καλής γνώσης επιπέδου τουλάχιστον Β2 της αγγλικής γλώσσας
   • δημοσιευμένες συναφείς επιστημονικές εργασίες, αν υπάρχουν

   Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης θα χρειαστεί να συμπληρωθεί μια σύντομη περιγραφή των ερευνητικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου, όπου αναφέρονται οι λόγοι που τον ώθησαν να υποβάλλει αίτηση, καθώς και τα αντικείμενα στα οποία επιθυμεί εξειδίκευση.

   Πληροφορίες σχετικές με το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά – Applied Mathematics» υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://math.tuc.gr

  • Μαθήματα, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

   Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: Υποχρεωτικά Μαθήματα και Μαθήματα Επιλογής. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν δέκα (10) πιστωτικές μονάδες.

   Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής επίδοση, όπως ορίζεται στην παράγραφο ΙΙ του παρόντος άρθρου, σε τουλάχιστον τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και σε έως τρία (3) μαθήματα επιλογής, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Στη Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχούν 30 (τριάντα) πιστωτικές μονάδες.

   Είναι δυνατή η αντικατάσταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από δύο (2) μαθήματα του καταλόγου μαθημάτων και μια (1) Συνθετική Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, η οποία ισοδυναμεί με δέκα (10) πιστωτικές μονάδες.

   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων, εκπόνησης και εξέτασης των διατριβών και άλλων εργασιών είναι η Ελληνική, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων του Προγράμματος και στην Αγγλική μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

   Μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. και εξειδίκευση υποχρεώσεων για απόκτηση Δ.Μ.Σ.

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Μ.

   • Ανάλυση και Υπολογιστική Πινάκων 10
   • Επιστημονικός/Παράλληλος Υπολογισμός 10
   • Εφαρμοσμένη συναρτησιακή ανάλυση 10
   • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΔΕ) 10
   • Σειρές Fourier – Μιγαδική Ανάλυση 10
   • Προχωρημένη Αριθμητική Ανάλυση 10
   • Αριθμητικές Μέθοδοι για Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 10
   • Πολυμεταβλητή Στατιστική 10

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Π.Μ.

   • Μέθοδοι Ανάπτυξης Εφαρμογών Υψηλών Επιδόσεων 10
   • Θεωρία Αλγορίθμων 10
   • Προχωρημένα Θέματα Διακριτών Μαθηματικών 10
   • Θεωρία Επαναληπτικών Μεθόδων 10
   • Πραγματική ανάλυση και Θεωρία Μέτρου 10
   • Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά 10
   • Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Ρευστοδυναμική 10
   • Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Μαθηματικών 10
   • Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 10

   Μάθημα από άλλο Π.Μ.Σ. 10

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email