Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Προγράμματος είναι η ειδίκευση σε γνωστικές περιοχές των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών, έτσι ώστε οι κάτοχοι του απονεμομένου Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) να έχουν αυξημένα προσόντα στις επιμέρους περιοχές της ειδικεύσεως τους και αφετέρου να συμβάλλει στη δημιουργία «επιστημόνων ερευνητών» ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών. Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και άλλα αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του Ι.Τ.Ε. και άλλων αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, με στόχο την εκπαίδευση τους σε ειδικά θέματα και την πραγματοποίηση ερευνητικής εργασίας σχετιζόμενης με τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στα «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά», στις εξής ειδικεύσεις:

   1. Επιστημονικοί Υπολογισμοί – Scientific Computing
   2. Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Επιστήμες και την Τεχνολογία – Modelling and Analysis in Sciences and Technology
   3. Στατιστική και Στοχαστική Ανάλυση – Statistics and Stochastic Analysis

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά”, μέχρι και την 21η Ιουνίου 2020 (παράταση της αρχικής προθεσμίας που ήταν η 17η Μαΐου 2020).

   Κριτήρια Επιλογής:
   Τα κριτήρια επιλογής είναι: 30% προφορική συνέντευξη, 70% επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές, συστατικές επιστολές και λοιπά προσόντα, όπως περιγράφονται στο εδάφιο 4.3 του κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών (http://math.uoc.gr/el/grad.html). 

   Ημερομηνία συνεντεύξεων: Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 (ενδεχομένως να αλλάξει λόγω των έκτακτων συνθηκών) 

   Η συνέντευξη θα είναι σύντομης διάρκειας, και θα αφορά στους στόχους και στα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, και την επίδοσή τους σε μαθήματα προηγούμενων κύκλων σπουδών. Θα περιλαμβάνει επίσης συζήτηση/ερωτήσεις σε θέματα του γνωστικού αντικειμένου του προγράμματος σπουδών, και στις προοπτικές μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών. Η συνέντευξη μπορεί να πραγματοποιηθεί με skype, ύστερα από συνεννόηση με την επιτροπή επιλογής. 

   Ακολουθεί η περιγραφή του προγράμματος και της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων. 

   Πρόγραμμα “Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά” 

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά» έχει διάρκεια 4 εξάμηνα. Όσοι παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις ειδικεύσεις

   1. Επιστημονικοί Υπολογισμοί- «Scientific Computing».
   2. Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Επιστήμες και την Τεχνολογία – «Modelling and Analysis in Sciences and Technology»
   3. Στατιστική και Στοχαστική Ανάλυση – «Statistics and Stochastic Analysis»

   Στόχος του Προγράμματος είναι η ειδίκευση σε γνωστικές περιοχές των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών, έτσι ώστε οι κάτοχοι του απονεμομένου Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) να έχουν αυξημένα προσόντα στις επιμέρους περιοχές της ειδικεύσεως τους και αφετέρου να συμβάλλει στη δημιουργία «επιστημόνων ερευνητών» ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών. Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και άλλα αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του Ι.Τ.Ε. και άλλων αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, με στόχο την εκπαίδευση τους σε ειδικά θέματα και την πραγματοποίηση ερευνητικής εργασίας σχετιζόμενης με τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας. 

   Σαν μέρος της εκπαίδευσής τους, οι φοιτητές του Προγράμματος συμμετέχουν επικουρικά στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων. Η γνώση Αγγλικών είναι απαραίτητη. 

   Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος μέσω υποτροφιών ή ερευνητικών προγραμμάτων. Μεταξύ των υποτροφιών είναι και η Υποτροφία «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη» (http://old.uoc.gr/studies-at-uni/scolar-intro/scholarship.html). Μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος μπορεί να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και άλλους φορείς. 

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, και Οικονομικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλο- δαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

   (υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση fourier.math.uoc.gr/grad/

   1. Αίτηση εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
   2. Βιογραφικό Σημείωμα. 
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
   4. Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά. 
   5. Ονόματα δύο (2) καθηγητών οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές προκειμένου να ζητηθούν συστατικές επιστολές από αυτούς. Οι επιστολές αυτές μπορούν να σταλούν από τους καθηγητές κατ’ ευθείαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020. 
   6. Άλλα επικουρικά στοιχεία κατά την κρίση των υποψηφίων (π.χ. άλλοι τίτλοι σπουδών, υποτροφίες (ΙΚΥ), επιδόσεις σε εξετάσεις (πχ GRE, TOEFL) ή διαγωνισμούς ακαδημαϊκού χαρακτήρα (Διαγωνισμός Μαθηματικής Εταιρείας), κλπ..
   7. Σύντομη περιγραφή των επιστημονικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου. 
   8. Αντίγραφο πτυχίου ή επίσημη βεβαίωση περάτωσης σπουδών, αν είναι διαθέσιμα. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. είναι η προσκόμιση αντίγραφου του πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών. Ειδικότερα, εάν ο τίτλος του πρώτου κύκλου σπουδών προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται, για μεν την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. να προσκομισθεί η αίτηση προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την αναγνώριση του τίτλου, για δε την απονομή του Δ.Μ.Σ., η αναγνώριση του τίτλου από τον παραπάνω οργανισμό.
   9. Για την εγγραφή είναι απαραίτητο να προσκομιστούν, για όποια ο νόμος το απαιτεί, επικυρωμένα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών. 

   Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ή για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με email στη διεύθυση [email protected]

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120.

   Για την λήψη του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα καθώς και η συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας στην περιοχή ειδίκευσης, η οποία πιστώνεται με 40 ECTS. Εναλλακτικά, αντί της συγγραφής μεταπτυχιακής εργασίας, απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε επί πλέον μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε 40 ECTS.

   Υπάρχει η δυνατότητα να ανατεθεί στον/στην φοιτητή/τρια επικουρικό διδακτικό έργο (βοηθός διδασκαλίας, Β.Δ.) το οποίο πιστώνεται με 2 ECTS, ανά εξαμηνιαίο μάθημα, έως δύο διδακτικά εξάμηνα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων αποτελείται από Βασικά (ή Υποχρεωτικά) Μαθήματα καθώς και από Μαθήματα Επιλογής. Στην κάθε ειδίκευση ο φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον τέσσερα βασικά μαθήματα ειδίκευσης. Εκτός από τα μεταπτυχιακά μαθήματα, οι φοιτητές του ΠΜΣ ως μέρος των σπουδών τους δύνανται να συμμετάσχουν στις παρακάτω ενδεικτικές θεματικές δραστηριότητες (Θ.Δ.) εκπληρώνοντας τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται στον κανονισμό του προγράμματος:

   Ενδεικτικά το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

   Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος Βασικών Μαθημάτων Ειδίκευσης και Μαθημάτων Ερευνητικής Ειδίκευσης για τις 3 διαφορετικές ειδικεύσεις. Κάθε Βασικό μάθημα εντάσσεται σε μία η περισσότερες ειδικεύσεις όπως φαίνεται στον πίνακα. Για κάθε Μάθημα Ερευνητικής Ειδίκευσης σημειώνεται η ειδίκευση στην οποία το μάθημα αυτό είναι προτεινόμενο, αλλά είναι δυνατόν το κάθε μάθημα να ενταχθεί στο πρόγραμμα του φοιτητή για κάθε Ειδίκευση.

   Ο Κατάλογος αυτός, όπως και ο παραπάνω των Θεματικών Δραστηριοτήτων, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Αναπροσαρμόζεται και συγκεκριμενοποιείται ανά Ακαδημαϊκό Έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email