Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύει πτυχιούχους ηλεκτρονικούς μηχανικούς και πτυχιούχους συναφών ειδικοτήτων ενδυναμώνοντας τις επιστημονικές τους γνώσεις και τις ερευνητικές τους δεξιότητες σε τεχνολογίες αιχμής των εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών. Να παράγει αποφοίτους οι οποίοι θα είναι ικανοί, ανταποκρινόμενοι στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας και τις ανάγκες της κοινωνίας, να δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά τόσο σε ακαδημαϊκά όσο και σε βιομηχανικά/εταιρικά περιβάλλοντα διεθνώς, να συνδιαμορφώνουν τις εξελίξεις στο ευρύτερο τομέα των ηλεκτρονικών συστημάτων και να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές.

   Το ΠΜΣ είναι ένα γενικό/ευρύ πρόγραμμα σε εφαρμοσμένα ηλεκτρονικά συστήματα, που αντανακλά τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των ενσωματωμένων συστημάτων καθώς και συστημάτων μετρήσεων, ενέργειας, ελέγχου και επικοινωνιών.

   Ο προσανατολισμός του ΠΜΣ είναι τεχνολογικός και διασφαλίζεται από την υποστήριξη κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών σε συνδυασμό με την παροχή υψηλού επιπέδου τεχνολογικής εκπαίδευσης.

   Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχους:

   •  να εκπαιδεύσει απόφοιτους μηχανικούς και πτυχιούχους συναφών ειδικοτήτων και να τους εφοδιάσει με προηγμένες γνώσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών συστημάτων για επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, στη βιομηχανία ή στον ακαδημαϊκό χώρο
   • να παράγει μηχανικούς με υψηλό επίπεδο και εμπειρία στην επίλυση εξειδικευμένων και πολύπλοκων προβλημάτων από διάφορους επιστημονικούς τομείς καθώς και να παρέχει τις προγμένες τεχνολογικές γνώσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της επιστήμης της ηλεκτρονικής σε διάφορα πεδία, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι μόνο) των ενσωματωμένων συστημάτων καθώς και των συστημάτων μετρήσεων, ενέργειας, ελέγχου και επικοινωνιών
   • να δημιουργήσει ατμόσφαιρα συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού και των φοιτητών αλλά και συναφών εταιριών και να προσφέρει ένα περιβάλλον όπου οι φοιτητές μπορούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους
   • να ενισχύσει και επεκτείνει τις ευκαιρίες συνεργασίας του τμήματος τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, με συναφή και άλλα τμήματα, όσο και στο επίπεδο της εφαρμοσένης έρευνας και παραγωγής, με βιομηχανίες, εταιρίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών συστημάτων.

   Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ:

   • Θα διαθέτουν σε βάθος γνώση και κατανόηση των εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών συστημάτων και θα είναι σε θέση να τις χρησιμοποιούν για την πρωτότυπη ανάπτυξη και εφαρμογή σύνθετων μεθοδολογιών για επίλυση προβλημάτων σε ένα νέο ή άγνωστο περιβάλλον, εντός ενός ευρύτερου διεπιστημονικού συναφούς γνωστικού πεδίου.
   • Θα έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν γνώσεις των εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών συστημάτων και να αξιολογούν κριτικά πολύπλοκα ζητήματα, ακόμα και με ελλιπή ή περιορισμένη πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων προβληματισμών επί κοινωνικών και ηθικών ευθυνών, που συνδέονται με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα χρήσης των τεχνολογικών εφαρμογών.
   • Θα μπορούν να στελεχώνουν επιχειρήσεις, οργανισμούς ή παραγωγικές μονάδες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με τον τομέα των ηλεκτρονικών τεχνολογιών, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών απαιτήσεων.
   • Θα έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ως αυτοαπασχολούμενοι στο τεχνολογικό πεδίο της μελέτης, σχεδίασης και εφαρμογής προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων.
   • Θα είναι σε θέση να προάγουν τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και θα έχουν τα απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συνεχίσουν αυτοδύναμα σε σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 4 ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από τις 22/7/2020 έως 15/9/2020.

   Τα τέλη φοίτησης είναι 400€ για όλους τους φοιτητές (αναμένεται το ΦΕΚ έγκρισης) και καταβάλλονται εφάπαξ με την εγγραφή. Σημειώνεται ότι μέχρι ποσοστού 30% γίνονται δεκτοί υπότροφοι με οικονομικά κριτήρια σύμφωνα με την παρ. 35 του νόμου 4485/2017. Ακόμη μπορούν να δοθούν υποτροφίες σε φοιτητές με ανταποδοτική εργασία. Η διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης (με χρονική διάρκεια διπλάσια από εκείνη της πλήρους φοίτησης). Tα μαθήματα διεξάγονται στις αίθουσες και στα εργαστήρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του ΔΙΠΑΕ στη Σίνδο απογευματινές ώρες ή/και Σάββατο πρωί.

   Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 2392/14-7-2017 & 3472/13-9-2019) και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης επιπέδου εκπαίδευσης 7, στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής (αναγνώριση πτυχίου από ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) σε τομείς που σχετίζονται με την ηλεκτρονική, τις τηλεπικοινωνίες, τους αυτοματισμούς και την πληροφορική (π.χ. πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί, Ηλεκτρολόγοι, Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Αυτοματισμού, Θετικών Επιστημών). Επίσης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τελειόφοιτοι των Τμημάτων αυτών που κατά την εγγραφή τους θα προσκομίσουν το σχετικό πτυχίο ή βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών. Αιτήσεις από αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων θα κριθούν κατά περίπτωση, ανάλογα με τις γνώσεις και εμπειρία του υποψηφίου.

   Η αίτηση και ο (ηλεκτρονικός) φάκελος υποψηφιότητας σε συμπιεσμένο αρχείο κατατίθενται στον ιστότοπο: http://aris.noc.teithe.gr/el/msc2020/ από τις 22/7/2020 έως 15/9/2020 και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση (συμπληρώνεται με την είσοδο στον παραπάνω ιστότοπο).
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση της γραµµατείας του Τµήµατος στο οποίο φοιτούν, η οποία αναφέρει ότι ο υποψήφιος έχει περατώσει τις σπουδές του, το βαθµό πτυχίου και ότι εκκρεµεί µόνο η διαδικασία της ορκωµοσίας. Για πτυχίο αλλοδαπής απαιτείται και βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας του πτυχίου της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.
   4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα.
   5. Τεκµηρίωση της καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και για τους αλλοδαπούς και της Ελληνικής γλώσσας.
   6. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
   7. Αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν).

   Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να είναι αντίγραφα. Τα πρωτότυπα θα ζητηθούν από τους υποψηφίους κατά την εγγραφή τους.

   Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εισαγωγής και αξιολόγησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα: https://aes.iee.ihu.gr

  • Για την απονοµή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται επιτυχής εξέταση στα προβλεπόµενα από το ΠΜΣ µαθήµατα, σε συνδυασµό µε την επίδοση του µεταπτυχιακού φοιτητή στη διπλωματική εργασία και τη συµµετοχή του στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων.

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Στο Α΄ εξάμηνο περιλαμβάνονται 3 «υποχρεωτικά» μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει το ένα. Συγκεκριμένα τα μαθήματα αυτά είναι:

   • Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα και Έρευνα
   • Αισθητήρια και συστήματα μετρήσεων
   • Αλγόριθμοι και προγραμματισμός κινητών συσκευών
   • Κινητές επικοινωνίες 4ης και 5ης γενιάς
   • Οπτικά Δίκτυα

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Στο Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνονται 4 «υποχρεωτικά» μαθήματα :

   • Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτροκίνησης
   • Ενσωματωμένα συστήματα
   • Εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων (IOT)
   • Βιομηχανικοί ελεγκτές και συστήματα εποπτικού ελέγχου (PLC and SCADA)

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Το Γ΄ εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τους φοιτητές. Το θέμα της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κάθε φοιτητή πρέπει να είναι ενταγμένο στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο κάποιου μαθήματος του ΠΜΣ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email