Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-πολυτροπικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2400
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός – Αντικείμενο

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή των Επιστημών της Αγωγής σε συνάρτηση με τις εφαρμογές της ψυχολογίας στην εκπαίδευση μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία καθώς και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε αυτά
   τα γνωστικά πεδία.
   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στον χώρο των Επιστημών της Αγωγής, με εμβάθυνση που αφορά εφαρμογές της ψυχολογίας στην εκπαίδευση με τη μελέτη βασισμένων στο παιχνίδι, την τέχνη και το σώμα ποιοτικών μεθοδολογιών μεθόδων έρευνας και εναλλακτικών-πολυτροπικών-βιωματικών ψυχολογικών και ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων των διαδικασιών μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης. Το συγκεκριμένο αντικείμενο εντάσσεται στην ειδίκευση της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ή Ψυχοπαιδαγωγικής.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

   Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις» (Αριθμ. ΦΕΚ 1674/τ.Β΄/11.5.2018) Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δέκα (10) θέσεις
   μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις».

   Η έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο του 2019. Οι σπουδές είναι διετείς και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Παιδαγωγική Ψυχολογία ή Ψυχοπαιδαγωγική. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες εντός του Προγράμματος μαθημάτων του Τμήματος (καθημερινές) στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: (α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, (β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., (γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, Τμημάτων Πληροφορικής και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

   Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης που να περιλαμβάνει τα εξής:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία να αναγράφει την ξένη γλώσσα που επιθυμούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι, εφόσον δεν έχουν πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας σε επίπεδο Γ1 ή Γ2 (C2).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Aντίγραφα τίτλων σπουδών.
   4. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοσή τους σ’ αυτά, καθώς και (για όσους έχουν εκπονήσει) ο βαθμός της Πτυχιακής εργασίας.
   5. Επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) επιπέδου γλωσσομάθειας Γ1 ή Γ2 (C2) ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες, εφόσον επιθυμούν να απαλλαγούν από την γραπτή εξέταση της ξένης γλώσσας.
   6. Κατάθεση τυχόν δημοσιευμένης εργασίας (φωτοτυπία από το έντυπο ή από τον διαδικτυακό τόπο, όπου έχει δημοσιευθεί) και φωτοτυπία του εξωφύλλου και της σελίδας περιεχομένων του εντύπου ή του διαδικτυακού τόπου αντιστοίχως (εφόσον υπάρχει).
   7. Κατάθεση βεβαίωσης παρουσίασης εισήγησης από την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου ή και βεβαίωση δημοσίευσής της σε περίπτωση συμμετοχής των υποψηφίων σε συνέδριο (εφόσον έχει ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί).
   8. Κατάθεση βεβαίωσης από τον φορέα ή τον επιστημονικά υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος ότι ο υποψήφιος συμμετείχε ή συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα (εφόσον έχει λάβει μέρος).
   9. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σχετικές με το βασικό πτυχίο, οι οποίες να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας ή τις ώρες απασχόλησης (εφόσον υπάρχουν). Η εμπειρία αυτή μπορεί να βεβαιώνεται και με κατάθεση συμβολαίων, όπου θα αναγράφονται το είδος της σχέσης της εργασίας και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης (εφόσον υπάρχει).
   10. Επαγγελματική εμπειρία εκτός Ελλάδας, η οποία αναγνωρίζεται, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει: (α) δήλωση εργοδότη συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση και (β) στοιχεία επικοινωνίας του εργοδότη (εφόσον υπάρχει).

   Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

   Τα κριτήρια εισαγωγής ορίζονται ως εξής:

   Κριτήρια Επεξήγηση Μέγιστη Μοριοδότηση

   1. Βαθμός πτυχίου Η βαθμολόγηση γίνεται αναλογικά 15
   2. Βαθμός συναφούς πτυχιακής εργασίας Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας. 10
   3. Βαθμός σε δύο μαθήματα συγγενικά με την προκηρυγμένη ειδικότητα. Πρόκειται για δύο τουλάχιστον μαθήματα είτε των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 5
   4. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου 3 Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος 5
    Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (1ο όνομα) 6 (3 ανά δημοσίευση)
    Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (2ο όνομα και εξής) 4 (2 ανά δημοσίευση)
    Ανακοινώσεις σε συνέδρια 2 (1 ανά ανακοίνωση)
    Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων ή συλλογικών τόμων
    Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 2 (1 ανά δημοσίευση) 2
    Η μέγιστη μοριοδότηση από δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μόρια.
   5. Επαγγελματική εμπειρία Ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας 5
   6. Γραπτή δοκιμασία Εξέταση σε μάθημα συναφές με την προκηρυγμένη ειδικότητα 30
   7. Συνέντευξη Βαθμός επίδοσης στη συνέντευξη 25

   Σύνολο 100

   Η κατάθεση της αίτησης και του φακέλου υποψηφιότητας (με βάση τα κριτήρια αε) θα πρέπει να γίνει από τις 2 έως τις 13/9/2019.

   Η εξέταση της ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) θα γίνει στις 23/9/2019 και ώρα 10:00 π.μ.. Απαραίτητος όρος επιτυχίας είναι η επίτευξη της βάσης (βαθμός 5). Σε περίπτωση αποτυχίας οι υποψήφιοι αποκλείονται από τη διαδικασία. Από την γραπτή δοκιμασία της ξένης γλώσσας απαλλάσσονται οι κατέχοντες: (α) Proficiency για τα Αγγλικά και οι κάτοχοι αντίστοιχων διπλωμάτων στα Γαλλικά (Sorbonne II) και στα Γερμανικά (Kleines Sprachdiplom), ή (β) Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου (Γ1 ή Γ2), ή (γ) νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μια από
   τις παραπάνω γλώσσες.

   Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/ήτριες που θα επιλεγούν στην πρώτη φάση μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και την επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας, θα κληθούν να δώσουν γραπτές εξετάσεις στη θεματική περιοχή της Μεθοδολογίας Ποιοτικής Έρευνας (οι θεματικές ενότητες θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος) στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. Απαραίτητος όρος επιτυχίας είναι και εδώ η επίτευξη της βάσης (βαθμός 5). Σε περίπτωση αποτυχίας οι υποψήφιοι αποκλείονται από τη διαδικασία. Όσοι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες περάσουν με επιτυχία θα κληθούν στη συνέχεια για συνέντευξη στις 2 Οκτωβρίου 2019και ώρα 16:00 μ.μ.

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 28310 77651/2, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://ptpe.edc.uoc.gr/el/courses/282

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ
   Καθηγητής

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίου και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τα μαθήματα κορμού, τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και τα σεμινάρια Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας. Κάθε μάθημα διδάσκεται επί 39 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 13 συναντήσεις διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεμία. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει:

   (α) τριάντα τέσσερις (34) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση δύο μαθημάτων κορμού,
   (β) εξήντα πέντε (65) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση πέντε υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν μαθημάτων, και
   (γ) είκοσι μία (21) πιστωτικές μονάδες από την παρακολούθηση Σεμιναρίου Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας και εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
   Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ξεκινούν στο Γ’ εξάμηνο σπουδών.

   Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   Κορμού

   • Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας προχωρημένου επιπέδου 17ECTS

    

   Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

   • Αναπτυξιακή ψυχολογία και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
   • Οικογένεια και διαδικασίες αγωγής και ανάπτυξης των παιδιών: οικολογική και συστημική προσέγγιση 13 ECTS
   • Οικολογικές προσεγγίσεις στην ψυχοπαιδαγωγική 13 ECTS
   • Κοινωνικο−ιστορικο−πολιτισμικές προσεγγίσεις στην ψυχοπαιδαγωγική 13 ECTS
   • Βιογραφικές−αφηγηματικές και διαλογικές προσεγγίσεις στην ψυχοπαιδαγωγική 13 ECTS
   • Συστημικές προσεγγίσεις στην ψυχοπαιδαγωγική 13 ECTS
   • Πρόσληψη και διδακτική λειτουργία του θεάτρου 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

   • Σύγχρονα θέματα εναλλακτικής−βιωματικής ψυχοπαιδαγωγικής σε ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης 17 ECTS
   • Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στην ψυχολογία και στην εκπαίδευση 17 ECTS

    

   Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

   • Ψυχολογία της ομάδας, σχεσιοδυναμική και ψυχοπαιδαγωγική επικοινωνία 13 ECTS
   • Ιστορία των εναλλακτικών/ριζοσπαστικών παιδαγωγικών ιδεών 13 ECTS
   • Αξιολόγηση στις εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13ECTS
   • Συγκριτική παιδαγωγική και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13ECTS
   • Η ψυχοκίνηση ως εναλλακτική−βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης 13ECTS
   • Η μουσική ως εναλλακτική−βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης 13ECTS
   • Το θέατρο ως εναλλακτική−βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης, 13ECTS
   • Τα εικαστικά ως εναλλακτική−βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης, 13ECTS
   • Ο χορός ως εναλλακτική−βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης, 13ECTS
   • Το performance ως εναλλακτική−βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης 13ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30ECTS

    

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο Ι) 4

   Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (δύο από τα παρακάτω)

   • Θεωρία της πολυτροπικότητας και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
   • Θεωρία του σώματος (ενσώματης υποκειμενικότητας) και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
   • Κριτική θεωρία και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
   • Ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις της τέχνης και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
   • Θεωρία και τεχνικές ανάπτυξης της δημιουργικότητας και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
   • Θεωρία της μεταφοράς και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, 13 ECTS
   • Θεωρία του χρόνου και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, 13 ECTS
   • Οπτικές μέθοδοι (φωτογραφία, βίντεο, κινηματογράφος) και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, 13 ECTS
   • Δημιουργική γραφή και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο II) 17

    

   Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

   • Παιχνίδι και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
   • Ψυχολογία της κοινωνικο−ηθικής αγωγής, μάθησης και ανάπτυξης και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
   • Ψυχολογία των συναισθημάτων και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13ECTS
   • Ψυχολογία ατομικών διαφορών και εναλλακτικές−βιωματικές
   • Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
   • Ψυχολογία του εκπαιδευτικού χώρου και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
   • Οικο−σωματικο−βιωματική προσέγγιση και βιωματική, ευρετική και αφηγηματική−διαλογική ψυχοπαιδαγωγική 13 ECTS
   • Αφηγηματική ψυχολογία και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS
   • Άγχος και ψυχική υγεία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Ως γλώσσα του Προγράμματος ορίζεται η Ελληνική.
   Με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων, ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email